Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2013
(Lepsze) przygotowanie studentów i absolwentów szkół wyższych do wyzwań rynku pracy jako priorytet dzisiejszej edukacji
(BETTER PREPARATION OF STUDENTS AND GRADUATES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS FOR THE LABOUR MARKET CHALLENGES AS THE PRIORITY OF CONTEMPORARY EDUCATION)

Authors: Justyna Wrzochul-Stawinoga
Neomedia.info
Keywords: the task of education improved education education as an enterprise quality of education the cost-effectiveness of education marketisation of education
Year of publication:2013
Page range:16 (77-92)

Abstract

The article approaches the problem of assessment of contemporary higher education system considering value statements of the growing up youth, the way young adults approach it, its place in European arena, possibilities it creates for graduates in the labour market; the articles poses a question concerning transformation effi ciency, which one can observe in education at present. The leading issue being discussed in the article is the following question: Where is contemporary education heading and is it heading the right direction? Moreover, the articles attempts to answer the following question: What does better preparation of students and graduates of higher education institution for the labour market challenges mean and what are the consequences associated with this project, both the way education is discussed and perceived?
Download file

Article file

Bibliography

1.CBOS, sierpień 2013, Wartości i normy, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/ K_111_13.PDF (19.02. 2014).
2.European Business School Rankings 2013, http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/european-business-school-rankings-2013 (21.02. 2013).
3.Hurło L., Innowacyjność w pracy zawodowej współczesnego nauczyciela, w: Paradygmaty współczesnej dydaktyki, red. D. Klus-Stańska, L. Łojko, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.
4.Jarecki W., Motywy wyboru studiów i kierunku studiów wyższych, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2008, nr 3, Uniwersytet Szczeciński, www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip3-2008/SiP-3-10.pdf (21.02.2014).
5.Koprowska D., Nowe zawody w edukacji ustawicznej i doradztwie zawodowym, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2013, nr 2.
6.Koprowska D., Nowe zawody w edukacji ustawicznej i doradztwie zawodowym, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2014, nr 2.
7.Kosek-Nita B., Przemiany współczesnej szkoły i ich wpływ na funkcjonowanie uczniów, w: Polska szkoła między centralizacją a decentralizacją. Wyzwania, konteksty, prognozy, red. D. Czakon, J. Kosmala, K. Nowak, M.S. Szczepański, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1998.
8.Marczuk S., Dylematy aksjologiczne współczesnego społeczeństwa polskiego, w: Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego. Teorie, tendencje, interpretacje, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000.
9.Mirończuk J., Sytuacja na rynku pracy osób młodych a wpływ EFS na aktywizację zawodową tej grupy, w: Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie, red. H. Liberska, A. Malina, A. Suwalska-Barancewicz, Difin, Warszawa 2012.
10.Mizerek H., Jakość edukacji. Dyskursy, które wybrzmiały milcząc, w: Jakość edukacji, różnorodne perspektywy, red. G. Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
11.Niemiec J., Euronauczyciel – kształcenie i funkcjonownanie, w: Nauczyciel – kształcenie nauczycieli, zmiany i wyzwania, red. W. Horner, M.S. Szymańska, Wydawnictwo Żak, Warszawa 2005.
12.Olszak-Krzyżanowska B., Młodzież wobec nowych wyzwań. Wartości, orientacje i cele życiowe zielonogórskich maturzystów, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. T.
13.Kotarbińskiego,Zielona Góra 1994.
14.Półturzycki J., Tendencje rozwojowe edukacji dorosłych w XXI wieku, w: Nauczyciel andragog u progu XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
15.Program rozwoju kompetencji zastąpi kierunki zamawiane, www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/program-rozwoju-kompetencji-zastapi-kierunki zamawiane.html (26.08.2014).
16.Ruszyły sejmowe prace nad nowelizacjami ustaw, Ministerstwo Edukacji Narodowej, www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/ruszyly-sejmowe-prace-nad-nowelizacjami-ustaw.html (20.02. 2014).
17.Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku – drugi wariant, Raport cząstkowy przygotowany przez konsorcjum: Ernst & Young Business Advisory, Warszawa 2010.
18.Szkolnictwo wyższe w Polsce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2013, www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_07/0695136d37bd577c8ab03acc5c59a1f6.pdf, s. 5 (26.08.2013).
19.Szkolnictwo wyższe w Polsce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_07/0695136d37bd577c8ab03acc5c59a1f6.pdf (20.02.2014,s. 5–11).
20.Szkoły wyższe i ich finanse, GUS, Warszawa 2012, http://stat.gov.pl/cps/rde/ xbcr/gus/E_szkoly_wyzsze_2012.pdf, s. 25 (26.08.2013).
21.Polska to nie kraj dla naukowców, 17.11.2013, http://biznes.onet.pl/polska-to-nie-kraj-dla-naukowcow,18512,4909016,prasa-detal, www.onet.pl (dostęp:19.02.2013).
22.Tomczyk W., Kończymy studia i co dalej?, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2013,nr 2.
23.Wolk Z., Świat jako market. Edukacja, praca, doradzanie w neoliberalnej rzeczywistości, w: Rynek i kultura nieliberalna a edukacja, red. A. Kargulowa, T. Szkudlarek, S.M. Kwiatkowski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.