Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2013
Stereotypy kobiecości w opiniach studentek i ich babć
(STEREOTYPES OF FEMININITY IN THE OPINIONS OF STUDENTS AND THEIR GRANDMOTHERS)

Authors: Anna Biały
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: occupation appearance roles components of gender stereotypes: characteristics intergenerational transmission stereotypes
Data publikacji całości:2013
Page range:23 (127-149)

Abstract

The article is an account of the research regarding the level of compliance of gender stereotypes among female university students and their grandmothers. It provides information about gender stereotypes and their consequences, as well as examines their presence in universities. Furthermore, it illustrates similarities and differences in the use of stereotypes by different generations of women in the respect of components of gender stereotypes such as characteristics, roles, appearance and occupation.
Download file

Article file

Bibliography

1.Barska A., Tożsamość społeczno-kulturowa płci w kontekście ponowoczesnego świata, w: Tożsamość społeczno-kulturowa płci, red. A. Barska, E. Mandal, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005.
2.Brannon L., Psychologia rodzaju, przeł. M. Kacmajor, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
3.Butler J., Uwikłani w płeć, przeł. K. Krasuska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.
4.Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 5, red. i przewodniczący kom. red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2006.
5.Gromkowska-Melosik A., Pat socjalizacyjny? Kontrowersje wokół społecznych konstrukcji kobiecości i męskości, w: Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty. t. 5, red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, GWP, Gdańsk 2010.
6.http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,13818737,Prof__Fuszara__Nikt_nie_pomyslal_na_uczelni_o_wyborach.html (5.02.2014).
7.http://samorzadus.pl/casting-miss-mistera-us-2014/ (5.02.2014).
8.http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,rektor-uczelni-przeprasza-za-wybory-miss-sggw,85016.html (5.02.2014).
9.http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,13796844,Polnagie_studentki_w_poscieli___Wybory_Miss_SGGW_to.html (5.02.2014).
10.Jussim L., Fleming Ch., Samospełniające się przepowiednie a utrzymywanie się stereotypów społecznych: rola interakcji diadycznych i sił społecznych, w: Stereotypy
11.i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, red. C.N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999.
12.Kofta M., Jasińska-Kania A., Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001, s. XX.
13.Kopciewicz L., Polityka kobiecości jako pedagogika różnic, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003.
14.Kosakowska N., Kobiety w stereotypowych i niestereotypowych rolach płciowych –Polska i Indie. Porównanie międzykulturowe, w: Kobieta w kulturze – kultura w
15.kobiecie, red. A. Chybicka, M. Kaźmierczak, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.
16.Kupisiewicz C., Kupisiewicz M., Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
17.Łaciak B., Wzór osobowy współczesnej Polki, w: Co to znaczy być kobietą w Polsce, red. H. Domański, A. Titkow, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1995.
18.Łukaszewski W., Weigl B., Stereotyp stereotypu czy prywatna koncepcja natury ludzkiej, w: Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, red. M. Kofta, A. Jasińska-Kania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
19.Mandal E., Gawor A., Buczny J., Analiza treści i hierarchicznej struktury stereotypu polskiej kobiety i polskiego mężczyzny, w: Między płcią a rodzajem. Teorie, badania, implikacje, red. A. Chybicka, N. Kossakowska-Berezecka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
20.Mandal E., Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.
21.Mazurkiewicz G., Kształcenie chłopców i dziewcząt – naturalny porządek, nierówność czy dyskryminacja?, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Kraków 2006.
22.Napora E., Obraz kobiecości i dziewcząt wychowywanych przez samotnych rodziców, w: Wokół wychowania. Rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dziecka, red. T. Rostowska, J. Rostowski, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Łódź 2006.
23.Renzetti C. M., Curran D., Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, przeł. A. Gromkowska-Melosik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
24.Równouprawnienie. Stereotyp tradycyjnego podziału ról. Co to znaczy być kobietą
25.w Polsce, red. H. Domański, A. Titkow, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1995.
26.S. de Beauvoir, Druga płeć, przeł. G. Mycielska, M. Leśniewska, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2009.
27.Strykowska M., Perspektywy zawodowego funkcjonowania kobiet, w: Role płciowe. Socjalizacja i rozwój, red. M. Chomczyńska-Rubacha, Wydawnictwo WSH-E w
28.Łodzi, Łódź 2006.
29.Titkow A., Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, konteksty, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007.
30.Tożsamość społeczno-kulturowa płci, red. A. Barska, E. Mandal, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005.
31.Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
32.www.dziewczynynapolitechniki.pl/2012/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=2 (5.02.2014).