Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2015.1-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2015
Biskup Wilhelm Pluta (1910–1986). Źródła formacji liturgicznej
(Bishop Wilhelm Pluta (1910-1986) - the source of liturgical formation)

Authors: Tomasz Sałatka
Keywords: liturgical fomation/ education bishop Wilhelm Pluta gorzowska diocese reform of liturgy in Poland
Year of publication:2015
Page range:18 (125-142)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In every community there are special people who set the direction and lead other people. Very often the way they perceive world becomes the way others start to see it and start to live. Such a person for the Zielona Góra-Gorzów Diocese was and still is Bishop Wilhelm Pluta. Although it’s been 27 years since his death in 1986 his work really shapes the faith and humanitarian attitude of local people. That is why it is worth seeing not only what he did for the diocese in different areas of life, what has already been often presented and analyzed in academic essays, but also we should indicate the sources of his formation, which became the base of his work. In this analysis, I want to focus on showing the sources of liturgical formation of Bishop Wilhelm Pluta. This topic deserves our special attention because after the Second Vatican Council and the Sacrosanctum Concilium constitution sacral and liturgical space changed its’ meanings. The people of the diocese needed to be introduced into those changes. The Bishop took the challenge and with a lot of his effort started working with this issue. All his previous liturgical experience, which has been presented in this article, helped him with that work.
Download file

Article file

Bibliography

1.Acta Synodalis Sacrosanti Concilii Oecumenici Vaticani II, 3/4, Città del Vaticano 1974.
2.Dalmais I.H., Storia della liturgia: riti e famiglie liturgiche, w: A.G. Martimort (ed.), La Chiesa in preghiera, 1/4, Brescia 1987.
3.Dec I., Teologia na Śląsku po II wojnie światowej, w: A. Brenk (red.), Sursum Corda. Księga jubileuszowa ku czci księdza Biskupa Adama Dyczkowskiego, Zielona Góra 2002.
4.Flores J.J., Wprowadzenie do teologii liturgii, Rzym 2004.
5.Harmaciński R., Posługa pasterska Biskupa Wilhelma Pluty w Diecezji Gorzowskiej (1958–1986), Wrocław 1994.
6.Jaworecki S., Przepowiadanie Słowa Bożego w pasterskim posługiwaniu Ks. Biskupa Wilhelma Pluty w latach 1958–1986 ze szczególniejszym uwzględnieniem listów pasterskich. Studium historyczno-teologiczne, Wrocław 1998 [mps pracy doktorskiej, Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu].
7.Jura P., Il movimento liturgico e la «receptio» dell’evento conciliare in Polonia, Pado- va 2002.
8.Kłakus M., Powstanie i rozwój seminarium Śląskiego w Krakowi, w: J. Kupny (red.), Wyższe Śląskie Seminaria Duchowne (1924–2004), Katowice 2004.
9.Kołodziej J., Historia parafii Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach w l. 1925–1990, Katowice 1991 [mps w Bibliotece WŚSD w Katowicach].
10.Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1967.
11.Kopeć J.J., Ks. Franciszek Blachnicki jako promotor formacji liturgicznej kapłanów w Polsce, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1985, nr 32, z. 8.
12.Kopeć J.J., Formacja kapłańska i naukowa oraz kierunki badań nad liturgią ks. prof. Wacława Schenka, w: H. Sobeczko (red.), Profesor i duszpasterz. Księga pamiątkowa ku czci ks. W. Schenka, Opole 1988.
13.Koperek S., Ks. Michał Kordel w kontekście polskiego ruchu liturgicznego, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1988, nr 2.
14.[Redakcja], Kronika krajowa, „Misterium Christi” 1932–1933, nr 6–7.
15.Lefebvre G., Mszał Rzymski z dodatkiem nabożeństw nieszpornych. Przekład polski, Bruges 1932.
16.Marsili S., Liturgia. Momento nella storia della Salvezza, „Anamnesis” 7/1, B. Neumheuser, S. Marsili, M. Auge, R. Civil (ed.), Genova 2001.
17.Midili M., Teologia pastoralna w praktyce, Rzym 1985.
18.Młotek A., Teologia katolicka na Uniwersytecie Wrocławskim, Wrocław 1998.
19.Myszor J., Historia diecezji katowickiej, Katowice 1999.
20.Nowak W., Elementy agendy Marcina Kromera nad odnową liturgiczną obrzędu małżeństwa w Polsce, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1979.
21.Pluta W., Założenia pastoralne z odniesieniu do dzieł F. Arnoda z Tübingen, „Zeszyty Naukowe KUL” 1959, nr 1.
22.Pluta W., Porządek aktywnego uczestnictwa wiernych we Mszy św., „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” 1961, nr 3.
23.Pluta W., Teologia pastoralna, nauka i praktyka, „Ateneum Kapłańskie” 1961, nr 53.
24.Pluta W., Dziennik soborowy, „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” 1963, nr 6.
25.Pluta W., Przygotowanie komunii św. dla dzieci [mps w posiadaniu autora], Gorzów Wlkp. 1963.
26.Pluta W., Refleksje nad podręcznikiem liturgii „Sakramenty w życiu pastoralnym”, „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” 1964, nr 3.
27.Pluta W., Sakramenty święte w zadaniach pastoralnych, „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” 1964, nr 3.
28.Pluta W., Wskazania dla życia religijnego młodzieży, „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” 1966, nr 3.
29.Pluta W., Rozważania w Wielkim Poście 1967 roku, [mps w posiadaniu autora], Gorzów Wlkp. 1967.
30.Pluta W., Instrukcja dla szafarzy sakramentu chrztu św., „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” 1973, nr 1.
31.Pluta W., Dziękczynienie po Mszy św., „Wiadomości Kościelne Kurii Gorzowskiej” 1976, nr 7.
32.Pluta W., Chrzest św. – podręcznik pastoralny w parafiach [mps w posiadaniu autora], Gorzów 1979.
33.Pluta W., W trosce o życie wewnętrzne, Poznań–Warszawa 1980.
34.Pluta W., List z 11 listopada 1970 roku o tworzeniu „człowieka w Chrystusie” we wspólnocie braci, w: Abyśmy byli jedno, Gorzów 1985.
35.Pluta W., W trosce duszpasterskiej o dzieci [mps w posiadaniu autora].
36.Sarek R., Katecheza dla dorosłych sługi bożego Wilhelma Pluty, w: A. Brenk (red.), Facere veritatem in caritate, Poznań 2005.
37.Schmaus M., Katholische Dogmatik, München1940.
38.Sczaniecki P., Ojciec Karol van Oost, Tyniec 1990.
39.Seveso B., Zbudować Kościół. Teologia pastoralna ze swoimi problemami, Turyn 1982.
40.Sobeczko H.J., Dziedzictwo liturgiczne, życie i dzieło biskupa Franciszka Jopa (1897–1976), Opole 1986.
41.Socha P., Biskup Wilhelm Pluta jako nauczyciel wiary, „Studia Paradyskie” 1985, nr 1, s. 65.
42.Socha P., Biskup Wilhelm Pluta – wierny duchowi Unii Apostolskiej Kleru, „Notitiae” 1986, nr 13.
43.Socha P., Z ludu wzięty, „Aspekty” 1992, nr 1.
44.Socha P., Wypowiedź udzielona T. Sałatce 15 IX 2006 roku w Zielonej Górze.
45.Socha P., Wywiad udzielony T. Sałatce 20 IV 2007 roku.
46.Sroka J., Apostolstwo liturgiczne ks. Michała Kordela w „Mysterium Christi”, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1976, nr 29.
47.Tanquerey A., Teologia ascetyczna i mistyczna, Kraków 1928.
48.Tanquerey A., Życie duchowe – traktat o teologii ascetycznej i mistycznej, Tournai 1930. Vagaggini C., Główne reguły reformy liturgicznej, „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” 1963, nr 5.
49.Wojaczek K., Zarys działalności Instytutu Teologii Pastoralnej w pierwszym dwudziestopięcioleciu jego działalności, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1985, nr 32, z. 6.