Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.121-19
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 121 2015
Współpraca nauki z biznesem na przykładzie szkolnictwa zawodowego w województwie łódzkim a kwestia talentów kadr w przedsiębiorstwach
(Co-operation between academia and business, illustrated by the example of vocational education in the lodz region – talent shortage among employees)

Authors: Monika Fabińska
Keywords: new financial perspective for 2014–2020 vocational education talent shortage mechatronic and food sector
Year of publication:2015
Page range:16 (311-326)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The financial perspective for 2014–2020 is a great opportunity to garner support for the development of vocational education and to bridge the gap between supply and demand for skills and competences on the labour market. This paper aims to identify reasons for the shortage of talent (based on the analysis of the existing sources and the author’s own research, from a regional perspective) and to formulate on this basis certain initial recommendations for the development of academia – business – student/graduate cooperation. Co-operation which will result in minimising the mismatch between employers’ expectations and potential employees’ qualifications and competences.
Download file

Article file

Bibliography

1.Analiza treści ofert pracy zamieszczonych w internecie kierowanych do mieszkańców województwa łódzkiego. Raport końcowy, kierownik projektu M. Sochańska-Kawiecka, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi, Łódź 2013.
2.CEDEFOP, Prognozy kwalifikacji i kompetencji, www.cedefop.europa.eu/EN/aboutcedefop/projects/forecasting-skill-demand-and-supply/skills-forecasts/main-results.aspx?CountryID=32&case=JOBO (dostęp 31.10.2014).
3.CEDEFOP, Quantifying Skill Needs in Europe. Occupational Skills Profiles: Methodology and Application, Research Paper No. 30, Luksemburg 2013, www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5530_en.pdf (dostęp 31.10.2014).
4.CEDEFOP, Skill Supply and Demand in Europe. Medium-term Forecast Up to 2020, Luksemburg 2010.
5.Deloitte, ŁARR, Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030, Łódź 2012.
6.Komisja Europejska, European Skills/Competences, Qualifications and Occupations (ESCO), http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1042&langId=en (dostęp 31.10.2014).
7.Komisja Europejska, Joint Employment Report, http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%206799%202013%20INIT (dostęp 31.10.2014).
8.Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r., red. J. Górniak, PARP, Warszawa 2014.
9.ManpowerGroup, Niedobór talentów. Wyniki badania, Warszawa 2013, www.manpowergroup.pl/repository/Raporty/Niedobor/PL/2013_Niedobor_talentow_Raport_ManpowerGroup.pdf (dostęp 31.10.2014).
10.ManpowerGroup, Trwa niedobór talentów Jak współczesny HR może poradzić sobie z tym wyzwaniem, Warszawa 2014, www.dropbox.com/s/ode2ecjnxyvkxlj/Niedob%C3%B3r%20talent%C3%B3w%202014_raport%20ManpowerGroup.pdf (dostęp 31.10.2014).
11.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Zawody deficytowe i nadwyżkowe w 2012 roku, Warszawa 2013, www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/7707/2/1/Zawody%20deficytowe%20i%20nadwyzkowe%20w%202012%20roku_19-06-2013.pdf (dostęp 31.10.2014).
12.OECD, Better Skills. Better Jobs. Better Lives: A strategic approach to skills policies, OECD Publishing 2012, http://skills.oecd.org/documents/OECDSkillsStrategyFINALENG.pdf (dostęp 31.10.2014).