Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2015.2-09
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2015
Dialogiczność w kształceniu pedagogicznym studentów resocjalizacji
(Dialogue in pedagogical training of social rehabilitations students)

Authors: Hubert Kupiec
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: dialogue pedagogical training at university educational competences
Data publikacji całości:2015
Page range:21 (157-177)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The first part of this article contains description of the role of dialogue in upbringing and the own conception of educator’s features and competencies which it has to do with education in dialogue. The second part relates to the effects of dialogical forms which were applied by author in student’s education at university. Qualitative analysis of interviews with students revealed that such forms of education allow them to notice favorable changes in their development. In their opinion the participation in that form of education help them become more responsible, assertive, communicative, empathetic, critical and improve their subjective treatment of socially unsuited young people.
Download file

Article file

Bibliography

1.Czerepaniak-Walczak M., Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela, Edytor, Toruń 1997.
2.Czerepaniak-Walczak M., Fabryka dyplomów czy universitas? O „nadwiślańskiej” wersji przemian edukacji akademickie, Impuls, Kraków 2013.
3.Czerepaniak-Walczak M., Homo academicus w świecie homo oeconomicus. O obszarach i przejawach zmagań z akademickim zniewoleniem, „Pedagogika Szkoły Wyższej” 2014, nr 1.
4.Fenstermacher G.D., Soltis J.F., Style nauczania, tłum. K. Kruszewski, WSiP, Warszawa 2000.
5.Gara J., Pedagogiczne implikacje filozofii dialogu, Wyd. WAM, Kraków 2008.
6.Grudziewska E., Lewicka A., Empatyczny czy asertywny przedstawiciel personelu resocjalizacyjnego?, w: Resocjalizacja – od tradycji do współczesności. Wybrane konteksty, red. R.M. Ilnicka, J. Cichla, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Głogów 2010.
7.Jaworska A., Leksykon resocjalizacji, Impuls, Kraków 2012.
8.Jazukiewicz I., Pedeutologiczna teoria cnoty, Wyd. US, Szczecin 2012.
9.Karłyk-Ćwik A., Kompetencje pedagogów w pracy z nieletnimi agresorami, Akapit, Toruń 2009.
10.Kreft D., Dialog podstawą więzi międzyludzkiej w filozofii Bubera i Bartha, w: Dialog. Idea i doświadczenie, red. S. Kruszyńska, K. Bembennek, I. Krupecka, Wyd. UG,
11.Gdańsk 2011.
12.Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, w: Pedagogika – podręcznik akademicki, t. II, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, PWN, Warszawa 2003.
13.Machel H., Rola i zadania kadry resocjalizacyjnej, w: Resocjalizacja, t. II, red. B. Urban, J.M. Stanik, PWN, Warszawa 2008.
14.Matczak A., Knopp K. A., Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka, Stowarzyszenie Liberi Libri, Warszawa 2013.
15.Martowska K., Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych, Stowarzyszenie Liberi Libri, Warszawa 2012.
16.Matczak A., Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS). Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2001, s. 6–10, 24–25, za: A. Tomorowicz,Struktura kompetencji społecznych w ujęciu interakcyjnym, „Psychiatria” 2011, t. VIII, nr 3.
17.Opora R., Resocjalizacja. Wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie, Impuls, Kraków 2010.
18.Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna, Wyd. APS, Warszawa 2000.
19.Rutkowiak J., O dialogu edukacyjnym. Rusztowanie kategorialne, w: idem, Pytanie, dialog, wychowanie, PWN, Warszawa 1992.
20.Śliwerski B., Wychowanie. Pojęcie – znaczenia – dylematy, w: Wychowanie. Pojęcia, procesy, konteksty – ujęcie interdyscyplinarne, t. I, red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak -Walczak, GWP, Gdańsk 2007.
21.Śnieżyński M., Sztuka dialogu, teoretyczne założenia a szkolna i akademicka rzeczywistość, Wyd. Akademii Pedagogicznej, Kraków 2008.
22.Śnieżyński M., Zarys dydaktyki dialogu, Wyd. PAT, Kraków 1998.