Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2016.2-03
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2016
Zaangażowanie studentów w proces kształcenia uniwersyteckiego
(The involvement of students in the process of academic education)

Authors: Barbara Kromolicka
Uniwersytet Szczeciński Szczecin
Keywords: university education process student
Year of publication:2016
Page range:14 (23-36)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In the common view, modern universities have lost their dominant position in education process of future generation. Higher education policy, which have caused devaluation of education itself, is consid­ered to be the main reason for this situation. As a consequence, one of the most popular belief relating to academic education is a thesis, that universities educate future unemployed and their certificates have, if at all, a little value on the labour market. As a result, this opinion influences the expectations from academic staff at the university, which is considered to be responsible for lack of high education level and low student engagement. The article presents selected data, showing student approach towards aca­demic education, with an indication of the main grounds for lack of involvement both on student and teacher side.
Download file

Article file

Bibliography

1.Astin A. W., Student Involvement: A Development Theory for Higher Education, w: “Journal of College Student Development” January 1984 www//researchgate.net/publication (data wejścia 12.08.2014 r)
2.Bugaj J., Kształcenie skoncentrowane na studentach tzw. Student Centered Learning (S.C.): Co się za tym kryje? www.nauka.gov.pl (data wejścia 24.08.2016).
3.Bugdol M., Wartości organizacyjne, Kraków 2006.
4.Furedi F., Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści? Warszawa 2008, s. 151.
5.Juchnowicz M., Zarządzanie przez zaangażowanie, Warszawa 2010, s. 35.
6.Korzeń M., Osobowościowe korelaty zaangażowania w studiowanie u młodzieży akademickiej. Praca magisterska Wydział Nauk Społecznych i Informatyki, Nowy Sącz, (Złożenie online 23.06.2013, kod pracy 9708).
7.Kromolicka B., Społeczno-zawodowa rola pracownika socjalnego. Studium z pedagogiki społecznej, Szczecin 2002, s.32.
8.Kuh G.D., A Typology of Student Engagement for American Colleges and Universities. A Typology of Student Involvement: A Development Theory for Higher Education, w: “Journal of College Student Development” January 1984 www//researchgate.net/publication (data wejścia 12.08.2014 r)
9.Maćkowiak T., Płać albo trać, „Newsweek” nr 6/2004, s.78.
10.O’Sullivan M., The reconceptualisation of learner-centred approaches: A Nambian case study. “International Journal of Educational Development”. In Press, 2003.016 r. „Niedziela” nr 35 s.12.
11.Papież Franciszek, Przyszliśmy aby zostawić ślad. Przemówienie do młodzieży zebranej podczas ŚDM w Krakowie
12.Płuciennik J., Zaangażowanie studenta, uniwersytet i jego transformacje, w: (red). J. Płuciennik, K. Klimczak., Twórczość–Pasja–Uniwersytet. Kategoria zaangażowania w dydaktyce akademickiej, Łódź 2015, s.14.
13.Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 20120 r . Misja społeczna Uniwersytetu XXI wieku, część II . red A. Szostak, Fundacja Rektorów Polskich 2015.
14.Ricoeur P., Filozofia osoby, [tł. Frankiewicz M.], Kraków 1992, s.33.
15.Rószkiewicz M., Szkolnictwo wyższe a rynek pracy, (w:) red. A. Matysiak i in., Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania i perspektywy, Warszawa 2009,s. 30-31.
16.Sendrowicz B., Pensja ponad wszystko, w: GazetaPraca.pl dodatek do "Gazety Wyborczej” 10. X 2016 nr 41.
17.Smythe., CEO- dyrektor do spraw zaangażowania , Kraków 2009 s. 234
18.Sztompka P., Uniwersytet współczesny. Zderzenie kultur, Kraków 20-22 III 2014 r.
19.Thieme J. K., Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska. Europa. USA, Warszawa 2009,s. 35.
20.Wroczyński R., Pedagogika społeczna., Warszawa 1985, s.77.