Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-11
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 2 (43) 2016
Rozwój kompetencji przedsiębiorczych studentów w środowisku akademickim – zakres i uwarunkowania
(The Development of Entrepreneurial Competencies of Students in the Academic Environment: the Scope and Determinants)

Authors: Marek Matejun
Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania
Keywords: entrepreneurial competencies entrepreneurial education entrepreneurship micro; small and medium-sized enterprises
Data publikacji całości:2016
Page range:16 (131-146)
Klasyfikacja JEL: J24 L26 M13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Entrepreneurial competencies are very important factor in the success of organizations and individuals in the present-day economy. They are developed by a number of internal factors, mainly related to human psychological profile as well as external factors including the multifaceted impact of the environment. One of the sources of their development may be academic environment, which face a certain expectations and challenges in this regard. Taking this into account, the main purpose of this article is to define the basic tasks and to identify and assess the scope and conditions to the development of entrepreneurial competencies of students in the course of higher education. To achieve this aim, empirical research was conducted in the form of a survey on a sample of 1108 students within the research project Global University Entrepreneurial Spirit Students‘ Survey (GUESSS), which aim was to diagnose the attitudes and behaviors of entrepreneurial students.
Download file

Article file

Bibliography

1.Armstrong, M. (2001). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
2.Bagheri, A., Pihie, Z.A.L. (2011). On Becoming an Entrepreneurial Leader: A Focus on the Impacts of University Entrepreneurship Programs. American Journal of Applied Sciences, 8 (9), 884–892.
3.Bojewska, B. (2002). Przedsiębiorczość w zarządzaniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. W: M. Strużycki (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie. Warszawa: Difin.
4.Cheetham, G., Chivers, G. (2005). Professions, Competence and Informal Learning. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
5.Chung, Y.Y., Ding, Ch.G. (2002). Development of the Sales Locus of Control Scale. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 75 (2), 233–245.
6.Czekaj, J., Jabłoński, M. (2011). Współczesne podejścia do identyfikacji kompetencji pracowniczych. Zeszyty Naukowe UE w Krakowie, 854, 7–22.
7.Drynia, O. (2014). Przedsiębiorczość uczelni jako wyzwanie współczesności. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 15, 77–88.
8.Europejskie ramy odniesienia (2006), Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Dz.U. L 394 z 30.12.2006.
9.Filipowicz, G. (2004). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. Warszawa: PWE.
10.Forbes, D.P. (2005). The Effects of Strategic Decision Making on Entrepreneurial SelfEfficacy. Entrepreneurship Theory and Practice, 29 (5), 599–626.
11.Francik, A. (2009). Innowacje jako źródło przedsiębiorczości. W: J. Targalski, A. Francik (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą. Teoria i praktyka. Warszawa: C.H. Beck.
12.Geißler, M., Schacht, M., Zanger, C., Kaminski, S. (2012). The Concept of University Entrepreneurial Climate and its Impact on Students’ View on Business Creation. Wellington, New Zealand: Proceedings of the 2012 ICSB World Conference.
13.George, J.M., Zhou, J. (2001). When Openness to Experience and Conscientiousness are Related to Creative Behavior: An Interactional Approach. Journal of Applied Psychology, 86, 513–524.
14.Glinka, B., Gudkova, S. (2011). Przedsiębiorczość. Warszawa: Oficyna o Wolters Kluwer business.
15.Hallier, J. (2009). Rhetoric but Whose Reality? The Influence of Employability Messages on Employee Mobility Tactics and Work Group Identification. International Journal of Human Resource Management, 20 (4), 846–868.
16.Henderson, R., Robertson M. (2000). Who Wants to Be an Entrepreneur? Young Adult Attitudes to Entrepreneurship as a Career. Career Development International, 5 (6), 279–287.
17.Hisrich, R.D., Peters M.P., Shepherd D.A. (2005). Entrepreneurship (6th ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.
18.Jabłoński, M. (2011). Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu. Warszawa: CeDeWu.
19.Kalita, B. (2014). Przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa w procesie uczenia się przez całe życie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 72 (1918), 51–64.
20.Kickul, J., Gundry, L.K., Barbosa, S.D., Whitcanack, L. (2009). Intuition Versus Analysis? Testing Differential Models of Cognitive Style on Entrepreneurial Self-Efficacy and the New Venture Creation Process. Entrepreneurship Theory and Practice, 33 (2), 439–453.
21.Lewandowska, A., Tylczyński, Ł. (2014). Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey. Raport krajowy Polska. Poznań: Instytut Biznesu Rodzinnego.
22.Liñán, F., Chen, Y-W. (2009). Development and Cross-Cultural Application of a Specific Instrument to Measure Entrepreneurial Intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 33 (3), 593–617.
23.Lisiecka, K., Papaj, T. (2010). Modele kompetencyjne instrumentem zarządzania personelem w urzędach administracji publicznej. Współczesne Zarządzanie, 2, 45–57.
24.Luethje, C., Franke, N. (2004). Entrepreneurial Intentions of Business Students: A Benchmarking Study. International Journal of Innovation and Technology Management, 1 (3), 269–288.
25.Man, T.W.Y., Lau, T., Chan, K.F. (2002). The Competitiveness of Small and Medium enterprises: A Conceptualization with Focus on Entrepreneurial Competencies. Journal of Business Venturing, 17 (2), 123–142.
26.Man, T.W.Y., Lau, T., Snape, E. (2008). Entrepreneurial Competencies and the Performance of Small and Medium Enterprises: An Investigation through a Framework of Competitiveness. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 21 (3), 257–276.
27.Marszałek, A. (2011). Doskonalenie kluczowych kompetencji jako wymóg współczesnego rynku pracy. E-mentor, 3 (40). Pobrano z: www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer /40/id/841 (10.02.2016).
28.Matejun, M. (2015). Skłonność do podejmowania działalności gospodarczej w opinii studentów Politechniki Łódzkiej. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 11, XL–XLVII.
29.Matusiak, K.B., Matusiak, M. (2007). Pojęcie i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości akademickiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 453, Ekonomiczne Problemy Usług, 8, 155–165.
30.Mazurkiewicz, A. (2010). Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
31.McClelland, D.C. (1973). Testing for Competence Rather Than for „Intelligence”. American Psychologist, 28 (1), 1–14.
32.Moczulska, M., Winkler, R. (2014). Komunikacyjny wymiar kompetencji społecznych: konstruowanie pozytywnych aktów wartościowania. Nauki o Zarządzaniu, 4 (21), 64–74.
33.Moczydłowska, J. (2008). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników. Warszawa: Difin.
34.Oleksyn, T. (2006). Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business.
35.Piasecki, B. (2001). Mała firma w teoriach ekonomicznych, W: B. Piasecki (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą. Warszawa–Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.
36.Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: C.H. Beck.
37.Piecuch, T. (2010). Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce. W: M. Matejun (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: C.H. Beck.
38.Prahalad, C.K., Hamel, G. (1990). The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review, 68 (3), 79–91.
39.Sarstedt, M., Mooi, E. (2014). A Concise Guide to Market Research. Berlin–Heidelberg: Springer-Verlag.
40.Sidor-Rządkowska, M. (2006). Kształtowanie nowoczesnych ocen pracowniczych. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business.
41.Souitaris, V., Zerbinati, S., Al-Laham, A. (2007). Do Entrepreneurship Programmes Raise Entrepreneurial Intention of Science and Engineering Students? The Effect of Learning, Inspiration and Resources. Journal of Business Venturing, 22 (4), 566–591.
42.Starnawska, M., Popowska, M. (2015). CSR in Family Business – Ethnocentric Meaning Socially Responsible? W: Ł. Sułkowski, A. Marjański (red.), Firmy rodzinne – doświadczenia i perspektywy zarządzania. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVI (7), III, 119–132.
43.Thornberry, N. (2001). Corporate Entrepreneurship: Antidote or Oxymoron? European Management Journal, 19 (5), 526–533.
44.Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 246–257.
45.Wach, K. (2015). Środowisko biznesu rodzinnego jako stymulanta intencji przedsiębiorczych młodzieży akademickiej. W: Ł. Sułkowski, A. Marjański (red.), Firmy rodzinne – doświadczenia i perspektywy zarządzania. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVI (7), III, 25–40.
46.Wagner, W.E. (2015). Using IBM SPSS Statistics for Social Statistics and Research Methods. Thousand Oaks: Sage Publications.
47.Zhao, F. (2005). Exploring the Synergy Between Entrepreneurship and Innovation. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 11 (1), 25–41.
48.Ziemiański, P., Zięba, K. (2014). Znaczenie źródeł poczucia samoskuteczności u początkujących przedsiębiorców – raport z badań. Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce – Teoria i Praktyka, 2, 91–97.