Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 2 (43) 2016

Year of publication:2016

Optional files

miz_nr_2_(43)_2016_miz-nr2-spis_tresci-strona_redakcyjna.pdf Pobierz
# Title Page range Authors Actions
1.

Kluczowe czynniki dostępu mikroprzedsiębiorstw do rynku zielonych zamówień publicznych w Polsce


(Access Key Factors of Micro Market Green Public Procurement in Poland)
12 (11-22) Arkadiusz Borowiec More
2.

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw beneficjentem nowego modelu gospodarki odpadami


(The Sector of Small and Medium Enterprises as the Beneficiary of the New Waste Management Model)
9 (23-31) Grażyna Borys More
3.

Klastry jako instrument intensyfikacji internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw


(Clusters as an Instrument for Enhanced Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises)
14 (33-46) Magdalena Brojakowska-Trząska More
4.

Grupy producenckie jako beneficjenci restrukturyzacji rynków rolnych


(Producers Groups as Beneficiaries of the Agricultural Markets Restructure)
9 (47-55) Piotr Giruć More
5.

Instrumenty wspierania gospodarstw rolniczych w Polsce


(Instruments of Farm-Support in Poland)
13 (57-69) Justyna Góral More
6.

Samozatrudnienie jako przejaw przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych i sposób na wyjście z bezrobocia


(Self-Employment as a Manifestation of Entrepreneurship of People with Disabilities and a Way out of Unemployment)
11 (71-81) Andrzej Koza More
7.

Wybrane spin out Uniwersytetu Otago (zarys problematyki)


(Chosen Spin out University of Otago (Outline of Issues))
8 (83-90) Kazimierz Krupa More
8.

Rola systemów klasy CRM w zakresie kształtowania dynamicznego wzrostu wartości firmy sektora MSP


(The role of CRM Systems to Shape Dynamic Increase in the Value of the Small and Medium-Sized Enterprises (SME))
13 (91-103) Marian Krupa More
9.

Biznes versus społeczeństwo w epoce globalizacji


(Business versus Society in the Era of Globalization)
12 (105-116) Krystyna Leśniak-Moczuk More
10.

Zatrudnienie i wartość dodana w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce i Unii Europejskiej


(Employment and Value Added in Small and Medium-Sized Enterprises in Poland and the European Union)
13 (117-129) Joanna Małecka More
11.

Rozwój kompetencji przedsiębiorczych studentów w środowisku akademickim – zakres i uwarunkowania


(The Development of Entrepreneurial Competencies of Students in the Academic Environment: the Scope and Determinants)
16 (131-146) Marek Matejun More
12.

Wybrane aspekty zarządzania wiekiem w sektorze MSP


(Selected Problems of Age Management in SME)
11 (147-157) Małgorzata Rembiasz More
13.

Instytucje w ekonomii oraz instytucje otoczenia sektora MSP


(Institutions in the Economy and the SME Support Institutions)
8 (159-166) Monika Sadowska More
14.

Przegląd typologii przedsiębiorstw rodzinnych


(Family Business Typology Review)
13 (167-179) Ewa Więcek-Janka More
15.

Problemy rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej na polskiej wsi (przypadek rolniczej gminy Łowicz)


(The problems of Family Entrepreneurship Development in the Polish Rural Areas (Case Study of the Łowicz Agricultural Commune))
11 (181-191) Alicja Winnicka-Popczyk More
16.

Korzyści świadczenia usług finansowo-księgowych w MSP województwa kujawsko-pomorskiego


(Benefits from the Use of Financial and Accounting Services the SMEs Sector of the Kujawsko-Pomorskie)
12 (193-204) Jolanta Wiśniewska More
17.

Przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2003–2014


(Survival of Start-Up in Poland in the Years 2003–2014)
14 (205-218) Danuta Zawadzka, Agnieszka Kurdyś-Kujawska More
18.

Wpływ grupy zakupowej na konkurencyjność przedsiębiorstw


(Influence of Purchasing Group on Competitiveness of Enterprise)
11 (219-229) Grzegorz Zimon More
19.

Instrumenty inżynierii finansowej na polskim rynku funduszy pożyczkowych, poręczeniowych, sieci „aniołów biznesu” i funduszy kapitału zalążkowego – case study PFP


(Financial Engineering Instruments on the Polish Market Funds Loan, Guarantee, the Network Business Angels and Funds Seed Capital – Case Study PFP)
16 (233-248) Barbara Bartkowiak More
20.

Kierunki finansowego wsparcia inteligentnego rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014–2020


(Directions of Financial Support Development of Intelligent Micro, Small and Medium-Sized Enterprises in the Financial 2014–2020)
10 (249-258) Anna Bera More
21.

Bazylea III i kredyty bankowe dla MSP


(Basel III and Bank Credits for SMEs)
12 (259-270) Aurelia Bielawska More
22.

Zależność pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a strukturą źródeł finansowania


(The Interrelationship between the Company’s Size and the Structure of Funding)
14 (271-284) Piotr Figura More
23.

Existenzgründungen und ihre finanzierungsmöglichkeiten in Deutschland


(Financing Emerging Business Activity and Start-Ups in Germany)
14 (285-298) Lilianna Jodkowska More
24.

Wsparcie na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014–2020


(Support for the Competitiveness and the Innovativeness of Polish SMEs within the EU Financial Perspective 2014–2020)
13 (299-311) Dominika Kordela More
25.

Systemowe wspieranie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ograniczaniu luki finansowej


(Systemic Support of SMEs in Reducing the Financing Gap)
11 (313-323) Wojciech Kozłowski More
26.

Metody finansowego wsparcia przedsiębiorczości kobiet


(Methods of Financial Support for Women’s Entrepreneurship)
12 (325-336) Teresa Łuczka, Paulina Siemieniak More
27.

Zmiany dotacji do zatrudnienia oraz ich konsekwencje dla sektora zakładów pracy chronionej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w warunkach chronionych


(Changes to Subsidies for Employment and its Consequences for the Sheltered Workshops and Employment of Persons with Disabilities)
13 (337-349) Adriana Politaj More
28.

Różnice w źródłach finansowania pomiędzy mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami w świetle badań empirycznych


(Differences in Funding Sources between Micro, Small and Medium Enterprises in the Light of Empirical Studies)
10 (351-360) Robert Wolański More