Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 2 (43) 2016
Wybrane aspekty zarządzania wiekiem w sektorze MSP
(Selected Problems of Age Management in SME)

Authors: Małgorzata Rembiasz
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
Keywords: age management population ageing generation 50 + SME
Data publikacji całości:2016
Page range:11 (147-157)
Klasyfikacja JEL: J21 J71
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article presents some problems concerning age management in small and medium-sized enterprises. Presented in a general way the main areas and the potential benefits and risks associated with the implementation of management strategy diverse team of workers age. In addition, the article also includes atexamples of "good practice" and a case study.
Download file

Article file

Bibliography

1.Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (2010). Zarządzanie wiekiem – szansa dla przedsiębiorców, Mini przewodnik zarządzania wiekiem. Warszawa: Fundacja Kronenberga City Handlowy. Pobrano z: www.zysk50plus.pl/storage/fck/file/PUBLIKACJE/ Zarzadzanie_wiekiem_miniporadnik.pdf (15.09.2015).
2.Borowiec, A., Rembiasz, M. (2014). Pokolenie 50+ na rynku pracy – wybrane problemy. W: M. Szczepański, T. Brzęczek, M. Gajowiak (red.), Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych i rynkowych. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
3.Butlewski, M., Tytyk, E., Wróbel, K. (2014). Macroergonomic model of quality of life of elderly employees for design purposes. W: P. Vink (red.), Advances in Social and Organizational Factors (252–260). Kraków: AHFE Conference.
4.Czernecka, M., Woszczyk, W. (2013). Człowiek to inwestycja. Łódź: HRP Group.
5.European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2006). A guide to good practice in age management. Dublin.
6.Eurostat (2015). Dane statystyczne dotyczące zatrudnienia. Pobrano z: http://ec.europa.eu /eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/pl (20.12.2015)
7.Górny, A. (2014). Human Factor and Ergonomics in Essential Requirements for the Operation of Technical Equipment. W: C. Stephanidis (red.), HCI International 2014 – Posters’ Extended Abstracts: Proceedings of International Conference, HCI International 2014. Heraklion, Crete, Greece, June 22–27, 2014.
8.GUS (2014). Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050., Warszawa.
9.Herzog, F., Pakuła, A. (2015). Strategia zarządzania zróżnicowanym wiekowo zespołem pracowników na przykładzie małego przedsiębiorstwa gastronomicznego. Praca dyplomowa Inżynierska, Promotor: dr Małgorzata Rembiasz, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Poznań.
10.Karpowicz, E. (2012). Koszty zatrudniania pracowników w wieku 50+. W: C. Szmidt (red), Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+ Raport Końcowy (216–235). Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego..
11.Kwiatkiewicz, A. (2010). Analiza dobrych praktyk dotyczących zarządzania wiekiem w polskich przedsiębiorstwach – studium przypadku, Projekt „Z wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw”. Warszawa: PARP.
12.Leks-Bujak, E. (2014). Zarządzanie różnorodnością w organizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 72, 101–114.
13.Litwiński, J. (2010). Opis dobrych praktyk dotyczących zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach polskich oraz innych krajów UE. Warszawa: PARP.
14.Litwiński, J., Sztanderska, U. (2013). Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
15.Megginson, D., Clutterbuck, D., Garvey, B., Stokes, P., Garret-Haris, R. (2008). Mentoring w działaniu. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
16.Międzynarodowa Organizacja Pracy (1980). Zalecenie nr 162 dotyczące pracowników w starszym wieku. Pobrano z: www.mop.pl/doc/html/zalecenia/z162.html (20.12.2015).
17.Rembiasz, M., Górny, A. (2015). Ergonomia w zarządzaniu wiekiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie, 65, 115–126.
18.Rembiasz, M. (2013). Aktywność zawodowa osób w wieku emerytalnym – wybrane problemy. W: M. Szczepański (red.), Pension reforms – comparison and evaluation (329–339). Poznań: Poznan University of Technology .
19.Rembiasz, M. (2014). Zarządzanie wiekiem – odpowiedź na zmiany demograficzne w gospodarce opartej na wiedzy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 809, 499–508.
20.Rembiasz, M. (2015). Rola strategii zarządzani wiekiem w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 849, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 39 (3), 155–168.
21.Turek, K. (2013). Starzenie się ludności jako wyzwanie dla gospodarki, rynku pracy, polityki i obywateli. W: J. Górniak (red.), Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku (74–105). Warszawa: PARP.
22.Walker, A. (1997). Combating Age Barriers in Employment. European Research Report. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.