Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-05
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 2 (43) 2016
Instrumenty wspierania gospodarstw rolniczych w Polsce
(Instruments of Farm-Support in Poland)

Authors: Justyna Góral
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Keywords: polish farms state aid the Common Agricultural Policy interventionism
Year of publication:2016
Page range:13 (57-69)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article is an explains interventionism in agricultural policy. In this publication the polish agricultural policy, which is realized recently, was shown. There is a description of Polish agricultural policy model and its evolution connected with the implementation of Common Agricultural Policy of European Union. Conclusion that agricultural sector occupies special position in economy was surmised, so its support is necessary.
Download file

Article file

Bibliography

1.Agricultural Policy Monitoring and Evaluation (2013). OECD.
2.Czubak, W. (2013). Rozwój rolnictwa w Polsce z wykorzystaniem wybranych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Rozprawy Naukowe nr 458. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego.
3.Czyżewski, A. (2003). Interwencjonizm w polityce krajów wysokorozwiniętych. W: A. Czyżewski (red.), Makroekonomiczne problemy agrobiznesu w Polsce w okresie przedakcesyjnym (109–129). Poznań: Wydawnictwo AE.
4.Duczkowska-Małysz, K. (2013). Przyszłość polityki rozwoju obszarów wiejskich. Możliwe scenariusze. Dylematy i wyzwania (ekspertyza). Pobrane z: www.mrr.gov.pl (6.02.2013).
5.Galbraith, J.K. (1991). Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna. Warszawa: PWE.
6.Kocot, M. (2015). Uwagi o przyczynach interwencjonizmu w obszarze rolnictwa. Pobrane z: http://www.sbc.katowice.pl/Content/10182/kocot.pdf (19.05.2015).
7.Maśniak, J. (2011). Znaczenie polityki rolnej państwa w rozwoju rynku ziemi rolniczej w Polsce. Roczniki Nauk Rolniczych Seria G, 98 (3), 108–115.
8.Poczta, W. (2013). Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływ WPR. Warszawa: GUS.
9.Rembisz, W. (2010). Krytyczna analiza podstaw i ewolucji interwencji w rolnictwie. Współczesna Ekonomia, 4.
10.Sobiecki, R. (2007). Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
11.Sobiecki, R. (2015). Interwencjonizm w rolnictwie: dlaczego jest konieczny? Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2, 38–46.
12.Spychalski, G. (2008). Działania interwencyjne w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 71, 43–47.
13.Stiglitz, J.E. (1987). Some Theoretical Aspects of Agricultural Policies, The World Bank Research Observer, 2 (1), 43–60.
14.Szymański, W. (2013). Racjonalność globalna a konkurencyjność ekonomiczno-społeczna rolnictwa. W: J.S. Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (9–42). Raport Planu Wieloletniego nr 68. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
15.Tomczak, F. (2009). Ewolucja wspólnej polityki rolnej UE i strategia rozwoju rolnictwa polskiego. Raport Planu Wieloletniego nr 125. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
16.Van Huylenbroeck, G., Durand, G. (2007). Multifunctional agriculture: a new paradigm for European agriculture and rural development. Ashgate Publishing Ltd.
17.Wilkin, J. (2002), Interwencjonizm państwowy w rolnictwie: dlaczego był, jest i będzie. Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego, 2, 18–23.
18.Wilkin, J. (2015). Polskie rolnictwo opłaca się dotować. Pobrane z: http://finanse.wp.pl /kat,1034079,ti-tle,Wilkin-o-25-leciu-polskie-rolnictwo-oplaca-siedotowac,wid,166 45065,wiadomosc. html?ticaid=116734 (31.05.2014).
19.Wilkin, J. (2009). Ekonomia polityczna reform Wspólnej Polityki Rolnej, Gospodarka Narodowa, 1–2.
20.www.arimr.gov.pl.
21.www.cairnsgroup.org.
22.www.minrol.gov.pl.
23.Ziętara, W. (2008). Uwagi o przyszłości polskich gospodarstw. W: M. Kłodziński (red.), Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014–2020. Warszawa: IRWiR PAN.
24.Żmija, D. (2011), Dylematy dotyczące aktywnej roli państwa w obszarze rolnictwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 863.