Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-28
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 2 (43) 2016
Różnice w źródłach finansowania pomiędzy mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami w świetle badań empirycznych
(Differences in Funding Sources between Micro, Small and Medium Enterprises in the Light of Empirical Studies)

Authors: Robert Wolański
Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
Keywords: micro; small and medium enterprises sources of financing
Data publikacji całości:2016
Page range:10 (351-360)
Klasyfikacja JEL: M20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article discusses the problem of the funding sources in micro, small and medium enterprises. The purpose of this article is to determine what are the differences in the method of financing between micro, small and medium enterprises. The study showed that the use of foreign sources of financing grows with increasing size of the company. This trend is consistent with theoretical models discussed in the literature and research carried out abroad. It should be noted, however, that for all SMEs main source of financing are own funds. For all SMEs lack of need is the basic reason for not using foreign capital.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamek, J. (2006). Instytucje poręczeń i gwarancji kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw – doświadczenia polskie i zagraniczne. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
2.Bartkowiak, B. (2009). Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
3.Bera, A. (2012). Ochrona ubezpieczeniowa w działalności mikro i małych przedsiębiorstw. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
4.Bilski, J., Stawasz E. (red.). (2006). Bariery w korzystaniu z usług bankowych w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
5.Bławat, F. (2003). Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe.
6.Grzywacz, J., Okońska, A. (2005). Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
7.Kołosowska, B. (2013). Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze źródeł pozabankowych. Warszawa: CeDeWu.
8.Kubiak, J. (2005). Hierarchia źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstw, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
9.Łuczka, T. (2001). Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie Wybrane aspekty mikro i makroekonomiczne. Warszawa–Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Łuczka, T. (2013). Makro i mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
11.Matejun, M. (red.). (2010). Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: C.H.Beck.
12.Piasecki, B. (1998). Przedsiębiorczość i mała firma Teoria i praktyka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
13.Poznańska, K. (1998). Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
14.Poznańska, K., Schulte-Zurhausen, M. (1994). Kryteria klasyfikacji małych i średnich przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, 2.
15.Skowronek-Mielczarek, A. (2013). Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
16.Sołoma, A. (2004). Kredyty bankowe a rozwój małych i mikroprzedsiębiorstw. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
17.Wolański, R. (2013). Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.