Search

Result: Found records: 133 (record limit: 100, number of pages: 2).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Analysis of the Longest Distances Run by the Best Soccer Players at the FIFA World Cup in Brazil in 2014
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
2. Evidence for the Invalidity of the Wingate Test for the Assessment of Peak Power, Power Decrement and Muscular Fatigue
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Go to
3. Influence of Different Types of Surfaces on the Results of Running Speed Tests in Young Soccer Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 5, No. 1/2014 2014 Go to
4. Predicting Competitive Swimming Performance
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Go to
5. Chosen induvidual factors of adolescents' physical development in their leisure time
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 1, No. 1/2013 2013 Go to
6. Selected aspects of statistical analyses in sport with the use of STATISTICA software
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 3, No. 3/2013 2013 Go to
7. The Influence of Sprint Block Start Elements on Initial Velocity of 100 Metre Race
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Go to
8. New and rare water mite (HydracHnidia) species in Polish fauna found in the Krąpiel river and valley water bodies in Ińskie lake district
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
9. Praktyka informowania o jakości produktów w reklamie telewizyjnej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
10. Jakość usług marketingowych w Polsce w perspektywie menedżerów przedsiębiorstw korzystających z nich
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
11. Atraktory okresowe, quasi-okresowe i chaotyczne w nieliniowym modelu Hicksa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
12. ŹRÓDŁA SUKCESU RYNKOWEGO – MODEL TEORETYCZNY I WERYFIKACJA EMPIRYCZNA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Go to
13. ZATRUDNIANIE I MOTYWOWANIE PRACUJĄCYCH STUDENTÓW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
14. Inteligentna specjalizacja – szansa czy zagrożenie dla rozwoju klastrów branży turystycznej
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Go to
15. Wybrane zagadnienia benchmarkingu klastrów turystycznych
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Go to
16. Endocrine Responses to Physical Training and Tribulus Terrestris Supplememtation in Middle-Age Men
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
17. eGreen Jobs in the service economy - empirical analysis for selected European Union countries
(European Journal of Service Management)
Vol. 18, 2/2016 2016 Go to
18. Komunia Święta na sposób Wiatyku
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Go to
19. What Does Post-Exercise Proteinuria Tell Us About Kidneys?
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Go to
20. Aktywność polskich przedsiębiorstw w kanałach mobilnym i społecznym – aspekt marketingowy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
21. Efekty wykorzystania konwergencji mediów społecznych i mobilnych w marketingu. Studium badawcze
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
22. Comparative Analysis of Means for Financial Support of the Common Agricultural Policy in 2007−2013 as in Relation to 2014−2020
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
23. Struktura źródeł finansowania w zależności od celu finansowania w małych i średnich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
24. Relacje zadłużenia w kredytach i pożyczkach oraz opodatkowania do przychodów ze sprzedaży w podmiotach sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
25. Samorząd miejski jako podmiot stymulujący wzrost gospodarczy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
26. Bariery rozwoju e-administracji w Polsce – analiza sytuacji na przykładzie projektów 7 osi POIG
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
27. Jednostka pomocnicza jako forma partycypacji społecznej
(Acta Politica Polonica)
2/2016 (36) 2016 Go to
28. ANALIZA ZMIAN WSPARCIA FINANSOWEGO WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ W LATACH 1973–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
29. STRATEGIA ADAPTACYJNE ORGANIZACJI A POZIOMY KONKUROWANIA - KONSTRUKT TEORETYCZNY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
30. Dziecko i filozofia. Spór o filozofowanie dzieci
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
31. Determinanty jakości badań marketingowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
32. ZACHOWANIA NABYWCZE W INTERNECIE E-KONSUMENTÓW W AUSTRII, NIEMCZECH I SZWAJCARII
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
33. Liebe, Freiheit und Patriotismus im Roman "Cordelia" von Caroline von Wolzogen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
34. Ernst über Komik im Werk von Christine Nöstlinger: Zu der Arbeit von Małgorzata Filipowicz "Lustige Gespenster"
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
35. A tale of conquest and crisis: invasion history and status of the American mink (Neovison vison) in Iceland
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
36. The use of molecular techniques in the taxonomy of water mites (Hydrachnidia, Acari)
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
37. Zum Einfluss des Internets auf die Wirklichkeitsdarstellung in der heutigen Kinder- und Jugendliteratur
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
38. Analiza symptomów zagrożenia niewypłacalnością przed podjęciem decyzji o restrukturyzacji przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
39. Social media adoption in local governments. The case of Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Go to
40. Różnice w źródłach finansowania pomiędzy mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami w świetle badań empirycznych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
41. Atraktory cykliczne i quasi-okresowe w modelu Kaldora z oczekiwaniami
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
42. Maximum Locomotor Speed of the Best Football Players at the FIFA World Cup in Brazil
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Go to
43. Solidarność i komunikacja bliskości przejawem miłości seniora
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Go to
44. Rozwój ICT w krajach Grupy Wyszehradzkiej - w poszukiwaniu przewag polskiego rynku teleinformatycznego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
45. Edukacyjny wymiar tweetów Papieża Franciszka
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Go to
46. Dynamika nieliniowego modelu cyklu gospodarczego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Go to
47. Stopy procentowe NBP a wartość kredytów bankowych dla przedsiębiorstw w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Go to
48. Environmental Conflicts in Port Cities
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2016 2016 Go to
49. Wyzwania dla współczesnej praktyki przygotowania do bierzmowania na przykładzie doświadczeń Polski i Niemiec
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 24 2017 2017 Go to
50. Przesłanki uwzględnienia podatku dochodowego od zysków inflacyjnych w rachunku kosztów przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
51. Sport Injuries in Elite Amputee Football Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Go to
52. METODY MISYJNE BP. BERNARDA HISZPANA I BP. OTTONA Z BAMBERGU. ANALIZA PORÓWNAWCZA
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2017 2017 Go to
53. The economic outlook for entrepreneurial women and women-owned enterprises in the U.S. and Poland
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Go to
54. Changes in Motor Skills of Children who Train Sports Swimming at the Initial Stage of School Education (in an Annual Training Cycle)
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Go to
55. Effect of Aqua Aerobics on Selected Somatic, Physiological and Aerobic Capacity Parameters in Postmenopausal Women
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Go to
56. Rola kokpitów menedżerskich w rachunkowości zarządczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
57. Kto rządzi? Grupy interesu w konflikcie ekologicznym w mieście
(Acta Politica Polonica)
3/2017 (41) 2017 Go to
58. Kreowanie przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwach usługowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
59. Astro-tourism in the area of the polish-slovak borderland as an innovative form of rural tourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
60. Zmiany warunku działania dźwigni finansowej w gospodarce inflacyjnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
61. Szacowanie kosztu kapitału własnego spółek górniczych z zastosowaniem modelu D-CAPM
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
62. Jakość produktów w świetle idei zrównoważonego rozwoju
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
63. Obszary zastosowań benchmarkingu w zakładzie gospodarowania odpadami
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
64. Словосочетание – коллокация – репродукт: несколько слов о сверхсловных единицах языка (типологический аспект)
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Go to
65. Konfesyjność tłumaczeń biblijnych na przykładzie Biblii Ewangelicznego Instytutu Biblijnego
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2017 2017 Go to
66. Równowaga rynkowa i cykl koniunkturalny. Model matematyczny
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
67. Jak wybierać rady średnich i dużych miast?
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Go to
68. Powiązania technologiczne a innowacyjność regionów peryferyjnych. Przykład Polski północno-wschodniej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
69. Assessment of genetic variability in common whitefish from the catchment area of the Oder river using microsatellite markers
(Acta Biologica)
No. 24 2017 Go to
70. Fraktalność Noezy (Fractality of noesis)
(Analiza i Egzystencja)
44 (2018) 2018 Go to
71. Zachowania widzów jako implikacje dla kształtowania oferty na rynku usług kinowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
72. Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe a małe i średnie przedsiębiorstwa – wzajemne interakcje
(Współczesne Finanse)
nr 1 (2) 2017 2017 Go to
73. Mentoring z perspektywy rozwoju kompetencji twórczych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
74. Współpraca z organizacjami świadczącymi usługi marketingowe z perspektywy ich klientów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Go to
75. Krzywdzenie a przyzwalanie na krzywdę. Część I: Status osoby postronnej
(Analiza i Egzystencja)
45 (2019) 2019 Go to
76. Krzywdzenie a przyzwalanie na krzywdę. Część II: Prawo do samoobrony
(Analiza i Egzystencja)
45 (2019) 2019 Go to
77. Krzywdzenie a przyzwalanie na krzywdę. Część III: Zewnętrzny kontekst
(Analiza i Egzystencja)
45 (2019) 2019 Go to
78. Unikanie i uchylanie się od opodatkowania w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – przyczyny, specyfika, skutki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
79. Budowanie lojalności klienta na przykładzie firm z branży odzieżowej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Go to
80. Forming of linguistic and communicative competences in twins with delayed speech development at the age 0 to 4
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Go to
81. Analiza porównawcza funkcji nazw własnych postaci w powieści Terry’ego Pratchetta Guards! Guards! i jej polskim tłumaczeniu Straż! Straż!
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Go to
82. Экспериментальное исследование содержания концептов “dance” и «танец» в английском и русском языках
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Go to
83. Acoustic analysis of three marked trills: welsh r̥ʰ, slavic rʲ and czech r̝
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Go to
84. Речевые акты как прагматические детерминанты языковой агрессии в эмоциональном шантаже
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Go to
85. Englisches wortgut im deutschen medizinischen Fachwortschatz der zeitschriften
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Go to
86. Optimality-theoretic approach to the syllable in Lardil
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Go to
87. Лексические источники паремиологической деривации. На материале паремийных неологизмов в современных польском и русском языках – к постановке вопроса
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Go to
88. Le rôle de la conception du métalangage sémantique naturel dans la didactique des langues : résultats de la recherche
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Go to
89. The specificity of literary proper names: harry potter in translation into polish and russian
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Go to
90. Формирование и развитие дефиниции термина «слово» в русском языкознании
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Go to
91. « Une Nuit » d’Elie Wiesel – un exemple de la narration de guerre dans la littérature française au regard de la psychologie culturelle de Jérôme Bruner
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Go to
92. Inne strony początkowe
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Go to
93. Managing talented employees
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
94. Evaluation of the National Cohesion Strategy. What can we learn from evaluation recommendations?
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
95. The role of capital structure in the U.S. enterprises – the case of Californian small businesses
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
96. A faunistic and ecological characterization of the water mites (Acari: Hydrachnidia) of the Bukowa River (central-eastern Poland)
(Acta Biologica)
No. 25 2018 Go to
97. The use of tourism consumption estimations to assess the economic effects of tourism in metropolitan cities as exemplified by Warsaw
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
98. The influence of functional movement screen results on the frequency of sports injuries in soccer players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 27, No. 3/2019 2019 Go to
99. Kryzys inkluzywnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2019 (26) 2019 Go to
100. Podstawowe dziedziny oczekiwań ludzi morza
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1984 1984 Go to
Page