Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-07
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 51/2 2018
Mentoring z perspektywy rozwoju kompetencji twórczych
(Mentoring from the perspective of developing creative competences)

Authors: Agata Pietroń-Pyszczek
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Robert Golej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keywords: mentor creativity human potential innovation factors
Year of publication:2018
Page range:10 (77-86)
Klasyfikacja JEL: O15 J24 M54
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article discusses the problem of increasing the creative potential of employees as a challenge facing organizations. Organizations that are looking for sources of growth in their innovation. The article assumes that the growth of creative potential is the interest of the majority of professionally active people, because it increases their employability. The study identifies mentoring as a tool for developing creative competences. It also indicates the conditions that should be met in order for the relationship between the mentor and the protege to contribute to the achievement of the intended development goals. The article shows that the process of developing these specific competencies requires the selection of appropriate forms (variations) of mentoring.
Download file

Article file

Bibliography

1.Clutterbuck, D., Megginson, D. (2011). Mentoring Executives and Directors. New York: Routledge.
2.Dereń, A.M., Skonieczny, J. (2016). Zarządzanie twórczością organizacyjną. Podejście procesowe. Warszawa: Difin.
3.Filipowicz, G. (2014). Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista. Warszawa: Wolters Kluwer.
4.Gableta, M. (2003). Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
5.Krzyminiewska, G. (2016). Mentoring w podmiotach ekonomii społecznej. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 44/3, 23–31.
6.Lipka, A. (2012). Wybrane teorie twórczości – wnioski dla kształtowania kreatywnego kapitału ludzkiego. Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 83, 11–35.
7.Marzec, I., Wronka, M. (2012). Mentoring jako czynnik organizacyjnego uczenia się. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 30, 127–147.
8.Nęcka, E. (2001). Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
9.Nęcka, E., Sowa, J. (2005). Człowiek – umysł – maszyna. Rozmowy o twórczości i inteligencji. Kraków: Wydawnictwo Znak.
10.Oleksyn, T. (2006). Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
11.Pietroń-Pyszczek, A. (2010). Innowacyjność pracowników i możliwości jej spożytkowania w sferze zarządzania. W: H. Bieniok, T. Kraśnicka (red.), Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego (s. 161–166). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
12.Pocztowski, A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody. Wydanie drugie zmienione. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
13.Thomas, N. (red.) (2009). Kreatywność i innowacje według Johna Adaira. Kraków: Wolters Kluwer.
14.Tokarz, A. (2005). Dynamika procesu twórczego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
15.Waszczak, S. (2013). Pojęcie aktywności twórczej. W: A. Lipka, S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs (red.), Aktywność twórcza a pracoholizm. Jak utrzymać kapitał kreatywności pracowników (s. 21–25). Warszawa: Difin.
16.Wojtczuk-Turek, A. (2010). Rozwijanie kompetencji twórczych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.