Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-16
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 123 2016
Bariery rozwoju e-administracji w Polsce – analiza sytuacji na przykładzie projektów 7 osi POIG
(E-government development barriers in Poland – analysis on the example of the 7th piority axis projects)

Authors: Magdalena Olender-Skorek
Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

Marek Sylwestrzak
Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

Barbara Bartoszewska
Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

Robert Czarnecki
Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
Keywords: e-government public administration e-services
Year of publication:2016
Page range:11 (169-179)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

European Union Structural Funds have had important support for the development of e-government in Poland within the financial perspective for 2007–2013. The result of projects funded under the 7th priority axis, was to provide citizens and businesses to public e-services. In the 2007–2013 financial perspective in the field of e-government identified a lot of barriers that make e-government services are not commonly used in Poland.
Download file

Article file

Bibliography

1.Batko K., Billewicz G. (2013), E-usługi w biznesie i administracji publicznej, w: Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, red. B. Kos, s. 47–63, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
2.Dołowiec M. (2013), Komplementarny rozwój cyfrowy Polski do 2020 r. – demarkacja kraj – region, http://17.kmwi.pl/materialy/prezentacje/cate gory/10-ii-warsztat-rownolegly.html?download=20:monika-dolowiec-komplementarny-rozwoj-cyfrowy-polski-do-2020r-demarkacja-kraj-region.
3.Główny Urząd Statystyczny (2014), Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010–2014, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa.
4.Kasprzyk B. (2011), Aspekty funkcjonowania e-administracji dla jakości życia obywateli, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, (23), s. 343–353.
5.Kraska M., Śliwczyński B., Wałcerz S., Kałuża R., Koralewski M., Kawecki T., Sowiński R., Wróż M. (2006), Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2005, Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
6.Mackiewicz M., Matysiak-Kusiak M., Skrobol M., Śliwka A., Tędziagolski T. (2010), Ocena bieżącej realizacji projektów kluczowych realizowanych w ramach VII osi prio-rytetowej POIG 07.01.00-00-001/08, w kontekście identyfikacji „obszarów krytycznych” mających znaczenie dla skutecznego i efektywnego wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych umożliwiających świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną. Raport końcowy, http://ecorys.pl/zalaczniki/publikacje/59/ECORYS_Cz_I_wyniki.pdf.
7.Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (2013), Diagnoza dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, https://mc.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/10/zal-1-popc-ver-3-0_diagnoza_2-10-13.pdf.
8.Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (2014), Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2014 r., https://mac.gov.pl/files/raport_e-administracja_w_oczach_internautow_2014_z.pdf.
9.Perdał R. (2014), Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
10.Popiołek M. (2013), Bariery rozwoju e-administracji w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 105, s. 161–168.
11.United Nations (2014), United Nations. Global E-government Survey 2014, United Nations Department of Economic and Social Affairs, New York.
12.Ziemba E. (2012), Miejsce e-administracji w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego – teoria i praktyka, „Collegium of Economic Analysis Annals”, (24), s. 331–349.