Acta Politica Polonica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.42-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 4/2017 (42)
Jak wybierać rady średnich i dużych miast?
(How to elect councils of medium and large cities?)

Authors: Robert Alberski
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych
Keywords: local government elections electoral system medium and large cities city council
Data publikacji całości:2017-12-30
Page range:15 (17-31)
Klasyfikacja JEL: Z19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In Poland between years 1990–2014, there have been seven elections, in which town and city councils were elected. Main goal of the article is to show the evolution of the municipal elections and their consequences. Also propositions for changes to the election system are provided with the simulations on what political effect they will have. In the article, some exemplary calculations are presented, which show the influence of many elements of the election system on the votes results.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ustawa z 8.03.1990 Ordynacja wyborcza do rad gmin. Dz.U., nr 16, poz. 96.
2.Ustawa z 16.07.1998 Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Dz.U., nr 95, poz. 602.
3.Ustawa z 11.04.2001 o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U., nr 45, poz. 497.
4.Ustawa 15.02.2002 o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o referendum lokalnym. Dz.U., nr 23, poz. 220.
5.Ustawa 5.01.2011 Kodeks wyborczy. Dz.U., nr 21, poz. 112.
6.GUS (2014). Miasta w liczbach 2012. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
7.Alberski, R., Antoszewski, A., Lisicka, H., Skrzypiński, D., Solarz, R. (2001). Wybory do rad gmin na Dolnym Śląsku. Wrocław: Wydawnictwo Prawo Ochrony Środowiska.
8.Alberski, R., Antoszewski, A., Cichosz, M., Ferens, A., Lisicka, H., Skrzypiński, D., Solarz, R. (2003). Wybory samorządowe do rad gmin w 2002 roku w województwie dolnośląskim. Wrocław: Wydawnictwo Prawo Ochrony Środowiska.
9.Ignasiak, A. (2015). Mniejsza rada, silniejszy prezydent – wybory szczecińskich radnych w latach 2002-2014. W: M. Drzonek (red.), Szczecin, obywatele, samorząd. Przyczynek do retrospekcji 25 lat (s.73–90). Kraków–Szczecin: Wydawnictwo „Dante”.
10.Piasecki, A.K. (2004). Wybory parlamentarne, samorządowe, prezydenckie 1989–2002. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
11.Raciborski, J. (1997). Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego 1989–1995. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.