Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 2 (43) 2016
Kluczowe czynniki dostępu mikroprzedsiębiorstw do rynku zielonych zamówień publicznych w Polsce
(Access Key Factors of Micro Market Green Public Procurement in Poland)

Authors: Arkadiusz Borowiec
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
Keywords: microenterprises thinking methodology Network green public procuremen
Data publikacji całości:2016
Page range:12 (11-22)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In this article, using the results of the study and the methodology of thinking network by P. Gomez, G. and H. Ulrich Probst attempt to isolate and diagnosis of key factors influencing the market access of micro green public procurement in Poland. In order to correctly identify them in the article assumes a micro point of view.
Download file

Article file

Bibliography

1.Borowiec, A. (2013). Zamówienia publiczne jako instrument kreowania popytu na innowacje. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
2.Carley, M., Spapens, P. (2000). Dzielenie się światem. Białystok–Warszawa: Instytut na rzecz Ekorozwoju.
3.Gierszewska, G., Romanowska, M. (2004). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
4.Klimarczyk, G., Masadyński, M., Wyrwicka, M. (2009). Zastosowanie analizy myślenia sieciowego do kierowania zmianą w firmie montażowej. Logistyka, 2.
5.Komunikat KE (2008). Zamówienia publiczne na rzecz poprawy stanu środowiska. COM 400.
6.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów. (2008). Zamówienia publiczne na rzecz poprawy stanu środowiska. Bruksela: KOM 400.
7.Ulrich, H., Probs,t G.J.B. (1990). Anleitung zum ganzheitlichen Denken und Handeln. Ein Brevier für Führungskräfte. Bern–Stuttgart: Verlag Paul Haupt.
8.Krawcewicz M. (2015). Po co nam zielone zamówienia publiczne. Pobrane z: http://www.brief.pl/artykul,1167,po_co_nam_zielone_zamowienia_publiczne.html (24.11.2015).