Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-24
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 2 (43) 2016
Wsparcie na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014–2020
(Support for the Competitiveness and the Innovativeness of Polish SMEs within the EU Financial Perspective 2014–2020)

Authors: Dominika Kordela
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: competitiveness and innovativeness EU founds micro; small and medium enterprises
Data publikacji całości:2016
Page range:13 (299-311)
Klasyfikacja JEL: G39 L26 O30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In terms of the cohesion policy of EU Poland will receive of 82,5 billion euro, it is definitely more than in former budget 2007-2013. The public support and financial instruments are foreseen of course as well for micro, small and medium enterprises in both regional operational programmes and government-managed programmes. Moreover polish SMEs can apply in European programs e.g. Horizon 2020 or COSME. The purpose of this article is to analyze and to evaluate support programs for SMEs in budget 2014-2020. Particular note has been focused on programs that aim in growth of competitiveness and innovativeness.
Download file

Article file

Bibliography

1.Białasiewicz, M. (red.). (2009). Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. Szczecin: ECONOMICUS.
2.Globalisation and Competitiveness: Relevant Indicators (1996). STI Working Papers, No. 5. Paris: OECD.
3.Gorzeń-Mitka, I. (2007). Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw. W: T. Bernat (red.), Przedsiębiorstwo i państwo – wybrane problemy konkurencyjności. Szczecin: Print Group, Daniel Krzanowski.
4.Gwizda, M., Kosewska-Kwaśny, M., Żółciński, S. (2014). Fundusze UE 2014–2020. Nowa perspektywa – nowe możliwości. Warszawa: C.H. Beck.
5.https://www.globalinnovationindex.org/content/page/GII-Home (20.12.2015).
6.http://ec.europa.eu (21.12.2015).
7.IMD World Competitiveness Ranking 2015. Pobrano z: www.imd.org/wcc/news-wcy-ranking/ (20.12.2015).
8.Kordela, D. (2014). Wybrane instrumenty publicznego wsparcia polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw a implementacja small business act. W: A. Bielawska (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – Mikrofirma 2014. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 799, Ekonomiczne Problemy Usług nr 111, Szczecin.
9.Matejun, M. (red.) (2011). Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
10.Niedzielski, P. (2005). Rodzaje innowacji. W: K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii – Słownik pojęć. Warszawa: PARP.
11.Nowa perspektywa finansowa UE – nowe uwarunkowania. Dokumenty Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
12.Okupny, A. (2009). Konkurencyjność przedsiębiorstw w aspekcie działalności innowacyjnej podmiotów sektora MSP. W: D. Kopycińska (red.), Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i praktyce. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
13.Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014–2020 (2014). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
14.Raport „Przedsiębiorczość w Polsce” (2015). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
15.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r.
16.Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
17.Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2015). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
18.Szuszakiewicz-Idziaszek, A. (2015). Dotacje na rozwój dla przedsiębiorców. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020. Biuletyn Euro Info dla małych i średnich przedsiębiorstw, listopad (159).
19.The Global Competitiveness Report 2014–2015. Pobrano z: www.weforum.org/ (20.12.2015).
20.www.funduszeeuropejskie.gov.pl (18.12.2015).
21.www.mg.gov.pl (10.12.2015).
22.Wysokińska, Z. (2002). Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu towarami technologicznie intensywnymi (high-tech). Studia Europejskie, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 1.
23.Zakrzewska-Bielawska, A. (2011). Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacje, Technologie, Kryzys. Warszawa: Difin.