Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2015.12-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 4/2015 (12)
Eliminacja stereotypów związanych z płcią w dziedzinie edukacji – analiza prawno-międzynarodowych zobowiązań Polski
(THE ELIMINATION OF GENDER STEREOTYPING IN EDUCATION – ANALYSIS OF POLAND’S OBLIGATION UNDER PUBLIC INTERNATIONAL LAW)

Authors: Natalia Buchowska
Wydział Prawa i Administracji UAM

Katarzyna Sękowska-Kozłowska
Instytut Nauk Prawnych PAN
Keywords: Council of Europe women’s rights UN human rights gender stereotypes European Union equality education discrimination
Data publikacji całości:2015
Page range:30 (85-114)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 1065

Abstract

The purpose of this article is to answer the question whether, and to what extent, international law and the European Union law imposes on Poland the obligation to eliminate gender stereotypes, by curriculum development and proper formation of textbooks, and whether international standards require Poland to provide education on gender equality. The subject of this research and analysis represent both international agreements and non-binding documents adopted at different levels of international cooperation: under the auspices of the UN, the Council of Europe, as well as by the OECD. Due to its specificity, separate analysis has been conducted on primary and secondary European Union law and also in this case, the attention has been drawn up to non-binding regulations. By analysing standards within the broader issue of gender equality in education, formulated under the auspices of the three main actors creating Polish obligations under international law, i.e. the UN, the Council of Europe and the European Union it was possible to conduct a comprehensive investigation of the obligations imposed on Poland by international and European law in the study area.
Download file

Article file

Bibliography

1.Buchowska N., Relacja między realizacją praw kobiet a stereotypami płci w świetle standardów ONZ i Unii Europejskiej, „Nauka” 2013, nr 2.
2.Cook R.J., Cusack S., Gender stereotyping. Transnational Legal Perspectives, Philadelphia 2010.
3.Holtmat R., Article 5, w: The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. A Commentary, red. M.A. Freeman, Ch. Chinkin, B. Rudolf, Oxford 2012.
4.Limanowska B., Prawa kobiet prawami człowieka, „Studia Prawnicze” 2014, nr 2.
5.Muszyński M., Harasimiuk D.E., Kozak M., Polityki Unii Europejskiej, w: M. Muszyński, D.E. Harasimiuk, M. Kozak, Unia Europejska. Instytucje, polityki, prawo, Warszawa 2012.
6.Sękowska-Kozłowska K., Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet – ustrój, kompetencje, funkcjonowanie, Toruń 2011.
7.Siwek-Ślusarek A., Komentarz do art. 165, w: Traktat o funkcjonowaniu UE. Komentarz LEX, red. A. Wróbel, t. II, Warszawa 2012.
8.Wróbel A., Komentarz do art. 8, art. 10 oraz art. 19 TFUE, w: Traktat o funkcjonowaniu UE. Komentarz LEX, red. A. Wróbel, t. I, Warszawa 2012.
9.Wróbel A., Komentarz do art. 51, w: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, red. A. Wróbel, Warszawa 2013.