Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2016.2-08
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2016
Czy studenci ekonomii są homo oeconomicus? Ekonomiczne motywy podejmowania studiów wyższych
(Whether students are homo economicus or not?)

Authors: Wojciech Jarecki
Uniwersytet Szczeciński Szczecin
Keywords: higher education rationality the reason for studying
Year of publication:2016
Page range:9 (105-113)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article described the problem of reasonable actions in the context of enrolment at higher education institutions. The aim was to answer the question whether students are homo economicus or not? In reference to starting studies and choosing a field of it, as an another step after baccalaureate, such a be­haviour can be recognized as a rational and students can be considered as a homo economicus.
Download file

Article file

Bibliography

1.Begg D., Fisher S., Vernasca G., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014.
2.Chapman B., Conceptual Issues and the Australian Experience with Income Contingent Charge for Higher Educa¬tion, „The Economic Journal” 1997, Vol. 107 (442), s. 738–751.
3.Czarny E., Mikro¬ekonomia, PWE, Warszawa 2006.
4.Die Wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland 2006, Bundesministerium fuer Bildung und Forschung, Bonn-Berlin 2007, s. 24.
5.Jarecki W., Szacowanie kosztów i efektów kształcenia ekonomicznego na poziomie wyższym, Wyd. Nauk. US, Szczecin 2011, s. 202.
6.Mill J.S., Utylitaryzm. O wolności, tłum. M. Ossowska, A. Kurlandzka, PWN, Warszawa 2006.
7.Musgrave R.A., Musgrave P.B., Public Finance in Theory and Practice, McGraw Hill, New York 1989, s. 183.
8.Oleksyn T., Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1997, s. 23.
9.Smith A., Teoria uczuć moralnych, PWN, Warszawa 1989.
10.Stępień B., Szarzec K., Ewolucja poglądów teorii ekonomii na temat koncepcji człowieka gospodarującego, „Ekonomista” 2007, nr 1, s. 15.
11.Swacha-Lech M., Homo oeconomicus a homo neuropsychologicus jako element dyskusji o nowym paradygmacie finansów. Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu” 2010, nr 144, s. 77–79.
12.Ścieżki edukacyjne Polaków, GUS, Warszawa 2005.
13.Wach K., Od człowieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych, „Horyzonty Wychowa¬nia” 2010, nr 9 (17), s. 96.
14.Wojcieska L., Współczesna koncepcja homo socio-economicus, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, nr 180, s. 241.
15.Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków, GUS, Warszawa 2013.