Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-16
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 46/1 2016
WSPÓŁPRACA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Z PRACODAWCAMI W PODREGIONACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
(Vocational education cooperation with employers in subregions of Zachodniopomorskie Voivodeship)

Authors: Beata Bieszk-Stolorz
Uniwersytet Szczeciński

Anna Gdakowicz
Uniwersytet Szczeciński

Iwona Markowicz
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: vocational education survey subregions of Zachodniopomorskie Voivodeship
Year of publication:2016
Page range:12 (207-218)
Klasyfikacja JEL: I23 J24
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to analyze the co-operation of vocational education with employers in the Zachodniopomorskie Voivodeship on the basis of the results of the survey. The analysis was carried out on the basis of a survey being a part of a study commissioned by the Regional Labour Office in Szczecin in 2014. The quantitative studies were realized by means of a diagnostic survey method with a questionnaire and CATI and PAPI techniques. The survey was conducted based on a questionnaire. The questionnaire consists of closed, open or partially open questions. Respondents evaluated the various aspects of running a vocational school. Particular attention was paid to the cooperation of educational institutions with employers. The results of the study were presented by subregions of the Zachodniopomorskie Voivodeship.
Download file

Article file

Bibliography

1.Baza danych WUP.VIIIA.3331/31/PRy/14: http://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracy/badania-i-analizy/edukacja/2014/ ( 2.06.2015).
2.Gajdos, A., Żmurkow-Poteralska, E. (2014). Prognoza liczby pracujących według zawodów w Polsce, Polityka Społeczna, Numer tematyczny 1/2014, Prognozowanie zatrudnienia.
3.Goźlińska, E., Kruszewski, A. (2013). Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce – raport. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
4.http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/kontakt/kuratorium-oswiaty-w-szczecinie (20.07.2014).
5.https://men.gov.pl/ (2.02.2016).
6.Jeruszka, U. (red.) (2012). Unowocześnianie metod i form kształcenia zawodowego w Polsce. Diagnoza i oczekiwane kierunki zmian. Warszawa: IPiSS, seria „Studia i Monografie”.
7.Kabaj, M. (2011). System kształcenia zawodowego i kierunki jego doskonalenia w warunkach integracji i wzrostu konkurencyjności. Diagnoza i elementy programu szerszego wdrożenia dualnego systemu kształcenia w Polsce. Warszawa: Związek Rzemiosła Polskiego.
8.Kryńska, E. (2014). Od redaktora tematycznego numeru, Polityka Społeczna, Numer tematyczny 1/2014, Prognozowanie zatrudnienia.