Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-35
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 48/3 2017
Kreowanie postaw innowacyjnych u studentów polskich uczelni ekonomicznych – wyniki badań wstępnych
(Creating innovative attitudes of students of Polish economic universities - preliminary results E)

Authors: Jan M. Janiszewski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Marek Krasiński Marek Krasiński
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keywords: innovation education colleges and universities
Year of publication:2017
Page range:14 (427-440)
Klasyfikacja JEL: M11 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper presents the results of preliminary studies related to the expectations of the students of Polish economic universities in the field of innovation in the study program. Expectations of first year students of bachelor studies are compared with the opinion of third year students of bachelor studies regarding fulfillment of these expectations. A comparative analysis shows that between expectations and execution there is a clear gap. The authors take the definition of innovation by Schumpeter and indicate that the creation of innovative attitudes of students of Polish economic universities is important for the success of the students themselves in the labor market, and for the success of the Polish economy.
Download file

Article file

Bibliography

1.Buczyńska, G. (red.) (2004). Poradnik dla przedsiębiorców. Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie. Warszawa: PARP.
2.Chyba, Z., Grudzewski, W.M. (2011). Przedsiębiorczość akademicka w Polsce. Osiąganie przewagi konkurencyjnej w wyniku komercjalizacji technologii. Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie.
3.Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
4.Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K. (2000). Przedsiębiorstwo przyszłości. Warszawa: Difin.
5.Inteligentny Rozwój (2016). Inteligentny Rozwój. Serwis Programu. Pobrano z: poir.gov.pl (12.2016).
6.James, E. (1958). Historia myśli ekonomicznej XX wieku. Warszawa: PWN.
7.Klimczak, B. (2011). Mikroekonomia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
8.Kraśnicka, T., Wronka-Pośpiech, M. (2014). Stymulowanie zachowań innowacyjnych pracowników w korporacjach. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 183 (1), 124–127.
9.Kupis, P., Zaniewska, K. (2012), Kierunki rozwoju polityki innowacyjnej w Polsce. W: K. Poznańska, R. Sobiecki (red.), Innowacje w przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty (s. 11–28). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
10.NCBiR (2016). Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Pobrano z: ncbir.gov.pl (11.2016).
11.PARP (2011). Innowacje w sektorze usług. Warszawa: PARP
12.Penc, J. (2003). Strategiczny system zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
13.PIG (2016). Program Innowacyjna Gospodarka. Portal Funduszy Europejskich. Pobrano z poig.gov.pl (11.2016).
14.Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
15.Tidd, J., Bessant, J., Pavitt, K. (2005), Managing innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change.Third Edition. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
16.Zadura-Lichota, P. (red.) (2015). Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności. Warszawa: PARP.