Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 48/3 2017

Year of publication:2017
# Title Page range Authors Actions
1.

DETERMINANTY INNOWACYJNOŚCI ORGANIZACJI


(Determinants of organization innovative activity)
12 (9-20) Władysław Janasz, Krzysztof Janasz More
2.

WYBRANE PROBLEMY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWANIA SIECI WSPARCIA INNOWACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH


(Selected problems of the effectiveness of financing innovation network support from public funds)
13 (21-33) Andrzej Jaki, Zofia Gródek-Szostak More
3.

Uwarunkowania dyfuzji innowacji w sektorze MŚP


(Conditions of innovation diffusion in SME sector)
12 (33-44) Monika Spychalska-Wojtkiewicz More
4.

Wpływ klastrów turystycznych na innowacyjność gospodarki turystycznej


(The impact of tourism clusters for innovation tourism economy)
16 (45-60) Michał Roman More
5.

Rozwój innowacji produktowych. Rola konsumenta


(The development of product innovations in terms of marketing)
12 (61-72) Anna Szwajlik More
6.

Rola praw własności intelektualnej w świetle koncepcji otwartych innowacji


(The role of intellectual property rights under the concept of open innovation)
10 (73-82) Łukasz Wściubiak More
7.

Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu innowacyjności przedsiębiorstw


(The role of intellectual capital in creation of business innovation)
12 (83-94) Karolina Beyer More
8.

Myślenie projektowe w kreowaniu innowacyjności i przedsiębiorczości technologicznej


(Design thinking in the creation of innovativeness and technology entrepreneurship)
12 (95-106) Zbigniew Chyba More
9.

Kompetencje informatyczne w realizacji koncepcji zdolności dynamicznych


(Digital competences in the implementation of the concept of dynamic capabilities)
12 (107-118) Jadwiga Bakonyi More
10.

Uwarunkowania internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej na przykładzie Chin


(Determinants of internationalization of research and development activity on the example of China)
12 (119-130) Katarzyna Kozioł-Nadolna More
11.

Wpływ internacjonalizacji na innowacje społeczne


(The impact of internationalization on social innovation)
10 (131-140) Ryszard Borowiecki, Tomasz Kusio More
12.

Znaczenie innowacji społecznych w tworzeniu wartości dodanej dla społeczeństwa


(The importance of social innovation in creating value added for society)
10 (141-150) Bogusława Ziółkowska More
13.

Pomiar stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu Balanced Scorecard


(Balanced Scorecard using for the measurement the level of the enterprise's innovativeness)
12 (151-162) Piotr Litwa More
14.

Innowacyjność polskiej gospodarki – stan i perspektywy


(Innovation of the Polish economy - state and prospects)
16 (163-178) Waldemar Gajda More
15.

Czynniki stymulujące i destymulujące aktywność innowacyjną przedsiębiorstw – wyniki badań


(Factors stimulating and distimulating activity of innovative enterprises - results of survey)
14 (179-192) Dariusz Nowak, Henryk Sobolewski More
16.

Ograniczenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce


(Barriers of the innovative activity of industrial enterprises in Poland)
12 (193-204) Krystyna Poznańska More
17.

Bariery aktywności innowacyjnej przemysłu średniowysokiej i wysokiej techniki w Polsce


(Innovation activity barriers in medium-high and high technology industry sectors in Poland)
12 (205-216) Piotr Dzikowski More
18.

Ocena innowacyjności Polski przez pryzmat sytuacji gospodarczej i instytucji wspierania innowacji


(Evaluation of Polish innovation through the prism of the economic situation and institutions supporting innovation)
12 (217-228) Ireneusz Miciuła, Paweł Stępień More
19.

Potencjał rozwojowy regionu a działalność innowacyjna przedsiębiorstw


(Regional development potential and the innovation activities of enterprises)
14 (229-242) Jerzy Różański, Błażej Socha More
20.

Wielowymiarowa analiza potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw kluczowych sektorów w województwie lubuskim


(Multidimensional analysis of enterprises innovative potential's in key sectors in Lubuskie)
12 (243-254) Katarzyna Cheba, Katarzyna Szopik-Depczyńska More
21.

Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna w mazowieckim systemie przemysłowym


(Range of sale and innovation activity of the Mazovian's industry system)
14 (255-268) Arkadiusz Świadek, Marek Tomaszewski More
22.

Relacje między innowacyjnością i konkurencyjnością w małych innowacyjnych firmach


(The relationship between business innovation and competitiveness in innovative small companies)
12 (269-280) Edward Stawasz More
23.

Wybory strategiczne przedsiębiorstw w kontekście rozwoju potencjału innowacyjności


(Strategic choices of companies in the context of development of innovation potential)
14 (281-294) Piotr Bartkowiak, Jacek Jóźwiak More
24.

Ewolucyjne czy rewolucyjne – które podejście jest skuteczniejsze w rozwoju procesu innowacji?


(Evolution or revolution - which approach is more efficient in innovation process development?)
12 (295-306) Paweł Mielcarek More
25.

Ochrona wynalazku w procesie zarządzania działalnością badawczo-rozwojową


(Protection of the invention in the process of managing R&D activity)
12 (307-318) Joanna Wiśniewska More
26.

Determinanty sukcesu przedsięwzięć kooperacyjnych


(Factors influencing the success of cooperative undertaking)
14 (319-332) Dariusz Nowak More
27.

Wielkość przedsiębiorstwa a procesy transferu technologii w przemyśle wysokiej techniki w Polsce


(Size of enterprise and technology transfer processes in high-tech manufacturing sector in Poland)
12 (333-344) Roman Tylżanowski More
28.

Pasywny transfer technologii a aktywność innowacyjna lubelskich przedsiębiorstw przemysłowych


(Passive technology transfer and the innovation activity of Lubelskie industrial enterprises)
12 (345-356) Marlena Płonka, Jadwiga Gorączkowska More
29.

Kształtowanie struktur organizacyjnych na zewnątrz organizacji a innowacyjność organizacji


(The forming of organizational structures and innovation of the organization)
12 (357-368) Tomasz Janicki, Urszula Słupska More
30.

Wpływ zasobów ludzkich dla nauki i techniki na aktywność innowacyjną regionów państw „Nowej 13”


(The impact of human resources for science and technology on the innovation activity of the regions "new 13")
12 (369-380) Marek Szajt More
31.

Wpływ kreatywności pracowników na zatrudnienie w innowacyjnych przedsiębiorstwach w świetle wywiadów z młodymi menedżerami


(Impact of employees' creativity in innovation enterprises in the light of interviews with young entrepreneurs)
10 (381-390) Joanna Ziomek More
32.

Zarządzanie pomysłami w przedsiębiorstwie


(Idea management in the enterprise)
12 (391-402) Barbara Wasilewska More
33.

Rola pomysłów pracowniczych i kultury kaizen w kreowaniu innowacyjności przedsiębiorstw


(The role of employee ideas and kaizen culture in creation of innovative enterprises)
12 (403-414) Jan M. Janiszewski Jan M. Janiszewski, Krasiński Krasiński More
34.

Wpływ osobowości eksperta na wagę kryteriów oceny ryzyka innowacji technicznych


(Influence of personality expert on weight of the criteria risk assessment of technical innovations)
12 (415-426) Anna Małgorzata Deptuła More
35.

Kreowanie postaw innowacyjnych u studentów polskich uczelni ekonomicznych – wyniki badań wstępnych


(Creating innovative attitudes of students of Polish economic universities - preliminary results E)
14 (427-440) Jan M. Janiszewski, Marek Krasiński Marek Krasiński More
36.

Innowacyjne rozwiązania w zagospodarowaniu odpadów przemysłowych i biomasy


(Innovative solutions for management of industrial waste and biomass)
11 (441-451) Józef Frąś, Sebastian Scholz, Ilona Olsztyńska More