Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-29
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 48/3 2017
Kształtowanie struktur organizacyjnych na zewnątrz organizacji a innowacyjność organizacji
(The forming of organizational structures and innovation of the organization)

Authors: Tomasz Janicki
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Urszula Słupska
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Keywords: organizational structures a virtual organization cooperation of an economic entities
Year of publication:2017
Page range:12 (357-368)
Klasyfikacja JEL: L00 L10 L14 L19 L20 L22 L29
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article deals with the evolution of organizational structures, starting from the description of classical structures, the structure of the project, ending with the presentation of the concept of virtual organizations. The article is an attempt to show this type of structural solution as innovative form of the conducting business activities as well as illustrates the results of a study on the forming of organizational structures during cooperation entities, among companies operating in Poland.
Download file

Article file

Bibliography

1.Benassi, M., Greve, A., Harkola, J. (1999). Looking for a Network Organization: The Case of GESTO. Journal of Market Focused Management, 4 (3), 205–229.
2.Bobek, S., Potocan, V., Sternad, S., Spicka, H. (2002). Information Systems in Virtual Corporations: Issues for ERP Based E-business Systems. Informing Science, June, 91–96.
3.Fołtyn, H. (2007). Klasyczne i nowoczesne struktury organizacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
4.Girard, J., Gordon, C., Girard, J. (2011). Knowledge Sharing as an Enabler of Virtual Business. The Electronic Journal of Knowledge Management, 9 (3), 181–187. Pobrano z: www.ejkm.com.
5.Godziszewski, B., Haffer, M., Stankiewicz, M.J., Sudoł, S. (2011). Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania. Warszawa: PWE.
6.Janicki, T. (2014). Kształtowanie struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwach realizujących projekty innowacyjne w Polsce. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
7.Janicki, T., Popławski, W., Słupska, U. (2015). The Concept and the Level of Virtualization in Contemporary Companies (Based on the Example of Polish Firms). Social Sciences, 90 (4), 19–31. DOI: 10.5755/j01.ss.90.4.14248.
8.Kisielnicki, J. (2013). Wirtualizacja jako szansa globalizacji polskich przedsiębiorstw. W: L.W. Zacher (red.), Wirtualizacja. Problemy, wyzwania, skutki (s. 303–322). Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
9.Kisielnicki, J., Parys, T. (1998). System informacyjny w wirtualnej organizacji. W: T. Kasprzak (red.), Modele informacyjne procesów gospodarczych (s. 234–241). Warszawa: Nowy Dziennik sp. z o.o. i Katedra Cybernetyki i Badań Operacyjnych.
10.Kowalczewski, W. (2002). Kierunki zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: W. Kowalczewski (red.), Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem (s. 46–50). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
11.Kożuch, B. (2013). Nauka o organizacji. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
12.Kwiatkowska, L. (2004). Ekonomiczne i technologiczne czynniki kreowania organizacji wirtualnej przedsiębiorstw. W: A. Łapińska, E. Wędrowska (red.), Informacja w społeczeństwie XXI wieku (s. 235–246). Olsztyn: Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
13.Nalepka, A. (2001). Struktura organizacyjna. Kraków: Wydawnictwo Antykwa. Project Management Institute (1996). Principles of Project Management. Newtown Square, PA.
14.Stabryła, A. (red.) (2009). Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
15.Trocki, M. (2014). Organizacja projektowa. Warszawa: PWE.
16.Warner, M., Witzel, M. (2005). Zarządzanie organizacją wirtualną. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
17.Zastempowski, M. (2009). Globalizacja i jej wpływ na budowanie potencjału innowacyjnego liderów polskiej gospodarki. Przegląd Organizacji, 3, 24–28.