Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-30
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 48/3 2017
Wpływ zasobów ludzkich dla nauki i techniki na aktywność innowacyjną regionów państw „Nowej 13”
(The impact of human resources for science and technology on the innovation activity of the regions "new 13")

Authors: Marek Szajt
Politechnika Częstochowska
Keywords: innovation human resources for science and technology the space-time model individualisation region
Year of publication:2017
Page range:12 (369-380)
Klasyfikacja JEL: C21 O30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Innovation is regarded as the source of the success of a business. Its level measured by various methods and it is also used in the comparative analysis. In this text as a aim of research attempts to analyze impact of the human resources for science and technology (HRST) on innovation The study used a model space-time with error correction mechanism. As the database used Eurostat data for the years 1999–2012 collected for 58 regions in 13 countries that joined the EU after 2000. The model implemented individualization parameters for (HRST) to innovative activity. It turns out that an adequate HRST level allows faster growth of innovative activity. On the other hand, too low HRST level means that the region is lagging behind.
Download file

Article file

Bibliography

1.Baruk, J. (2004). Innowacje a rozwój gospodarczy. Problemy Jakości, 7, 22–31.
2.Budziński, F. (1996). Ekonomika innowacji technicznych. Kraków: Politechnika Krakowska.
3.Fagerberg, J., Srholec, M. (2008). National innovation systems, capabilities and economic development. Research Policy, 37, 1417–1435.
4.Furman, J.L., Porter, M.E., Stern, S. (2000). The Determinants of National Innovative Capacity. NBER Working Paper No. 7876.
5.Griliches, Z. (1990). Patent Statistics as Economic Indicators: A Survey. Journal of Economic Literature, 28, 1661–1707.
6.Grupp, H. (2007). Typology of science and technology indicators. W: H. Hanusch, A. Pyka (red.), Elgar companion to neo-Schumpeterian economics (s. 503–524). Edward Elgar Publishing Ltd.
7.Janasz, W., Kozioł, K. (2007). Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
8.Mowery, C.D., Rosenberg, N. (1989). Technology and the Pursuit of Economic Growth. Cambridge University Press.
9.Ostraszewska, Z., Tylec, A. (2016). Nakłady na innowacje a poziom innowacyjności polskiej gospodarki. W: S. Kowalska, J. Rubik (red.), Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu (s. 189–199). Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
10.Pomykalski, A. (1997). Innowacje. Łódź: Politechnika Łódzka.
11.Schumpeter, J.A. (1995). Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Stawasz, E. (1990). Innowacje a mała firma. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
13.Szajt, M. (2006). Modeling of State Innovativeness Based on Space-time Models. Dynamic Econometric Models, 7, 231–238.
14.Zawada, M., Herbuś, I. (2014). Innowacje drogą do zintensyfikowania rozwoju województw. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 14, 35–45.