Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-11
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 48/3 2017
Wpływ internacjonalizacji na innowacje społeczne
(The impact of internationalization on social innovation)

Authors: Ryszard Borowiecki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Tomasz Kusio
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Keywords: internationalization
Data publikacji całości:2017
Page range:10 (131-140)
Klasyfikacja JEL: F60 O35
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents the problems of social innovation in an international context. Internationalization supports the dynamics of social innovation. The entrepreneurship defined in social context, which results in innovative social solutions, boosts the processes of organization’s internationalization.
Download file

Article file

Bibliography

1.Austen, A., Kotas, M. (2016). Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu w procesie zarządzania strategicznego w ośrodkach pomocy społecznej w Polsce – wyniki badań empirycznych. Zarządzanie i Finanse, 14 (2/1), 45–57.
2.Batko, R., Bogacz-Wojtanowska, E. (2015). Przedsiębiorstwa społeczne – poszukiwanie tożsamości pomiędzy celami ekonomicznymi a społecznymi. Problemy Zarządzania, 13, 4 (56), 195–206.
3.Borowiecki, R., Dziura, M. (2014). From the third sector to social economy. W: R. Borowiecki, M. Dziura (red.), Third Sector. Theoretical and Empirical Approach (s. 23–51). Kraków: Cracow University of Economics.
4.Borowiecki, R., Dziura, M. (2016). Nowa Gospodarka – aspekty wiedzy i innowacji. Przegląd Organizacji, 5, 9–16.
5.Borowiecki, R., Kusio, T. (2016a). Determinanty rozwoju innowacyjności sektora MSP. Organizacja i Kierowanie, 3 (173), 11–24.
6.Borowiecki, R., Kusio, T. (2016b). Zwiększanie zasobów kompetencyjnych przedsiębiorstw poprzez współpracę z uczelniami. Zarządzanie i Finanse, 2/1, 71–90.
7.Gaweł, A. (2015). Orientacja przedsiębiorcza w wyjaśnianiu wczesnej internacjonalizacji przedsiębiorstw. Problemy Zarządzania, 13, 4 (56), 55–67.
8.Kisielnicki, J. (2016). Organizacja sieciowa jako nośnik innowacyjności. W: Wiedza i technologie informacyjne w zarządzaniu procesami innowacyjnymi (s. 7–19). Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
9.Kusio, T. (2015). Zarządzanie zmianą w uczelni w warunkach konkurencyjności i innowacyjności. Maszynopis powielany. Kraków.
10.Kusio, T. (2016). Wyzwania przedsiębiorczości i innowacyjności uczelni w warunkach globalizacji i inteligentnej specjalizacji regionów. Miscellanea Oeconomicae. Studia i Materiały, 3, (2), 201–208.
11.Kusio, T., Zelek, S. (2015). Preparation to Operate the Centre for Education in Mathematics and Chemistry Business as a Result of Academic Initiatives at UJ and CUE. W: T. Kusio, M. Makowiec (red.), Entrepreneurship Management: Functioning and Development of an Organization (s. 163–174). Kraków: University of Economics.
12.Luo, J. (2015). The united innovation process: integrating science, design, and entrepreneurship as sub-processes. Journal of Design Science, 1 (1/2), 1–29. DOI: http://dx.doi.org.cambridge.han.uek.krakow.pl/10.1017/dsj.2015.2 (22.10.2016).
13.Makowiec, M., Kusio, T. (2010). Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych: wymiar krajowy i międzynarodowy. W: J. Teczke, J. Czekaj (red.), Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy (s. 59–83). Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka.
14.Matusiak, K.B. (red.) (2008). Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Warszawa: PARP.
15.Nieżurowski, L., Owczarczyk-Szpakowska, G., Nieżurowska, J. (2016). Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa jako szansa na sukces. Zarządzanie i Finanse, 14 (2/1), 265–277.
16.Nogalski, B., Niewiadomski, P. (2014). Elastyczność w obliczu wyzwań globalnej gospodarki – kontekst dopasowania rynkowego. W: R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej (s. 123–138). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
17.OECD (2008). The Internationalisation of Business R&D EVIDENCE, IMPACTS AND IMPLICATIONS. Paris: OECD Publishing.
18.Pichlak, M. (2012). Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych. Warszawa: Difin.
19.Pichlak, M. (2015). Uwarunkowania procesu adaptacji innowacji w polskich organizacjach. Organizacja i Kierowanie, 2 (167), 37–49.
20.Pilarczyk-Bal, K. (2010). Rola organizacji pozarządowych w uzupełnianiu wykształcenia i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Nauka i Gospodarka, 1 (4), 11–15.
21.Siuta-Tokarska, B. (2015). Podobieństwa i różnice w rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP z kapitałem krajowym i z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. Analiza i ocena wyników badań. Warszawa: Difin.
22.Sinclair, S., Baglioni, S. (2014). Social Innovation and Social Policy – Promises and Risks. Journal of Social Policy and Society, 13 (3), 469–476.
23.Sopińska, A., Mierzejewska, W. (2016). Otwarte innowacje źródłem sukcesu przedsiębiorstwa. Zarządzanie i Finanse, 14 (2/1), 359–374.
24.Teczke, J., Kusio, T. (2007). Creating Entrepreneurial Attitudes Among Students and Young Graduates: Training and Counseling on Running E-Company. W: J. Teczke, T. Kusio (red.), Mikro e-firma: wspieranie przedsiębiorczości akademickiej (s. 5–12). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
25.Vasiliadis, A., Christodoulopoulou, G., Leontaraki, I., Kusio, T. (2010). Social Economy, Entrepreneurship and Certification in the Context of the EQF. Nauka i Gospodarka, 4 (7), 89–96.