Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-14
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 48/3 2017
Innowacyjność polskiej gospodarki – stan i perspektywy
(Innovation of the Polish economy - state and prospects)

Authors: Waldemar Gajda
Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa
Keywords: analysis innovativeness industry service sector indicators of innovativeness
Data publikacji całości:2017
Page range:16 (163-178)
Klasyfikacja JEL: O11 O14 O31 O32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Celem głównym opracowania jest próba przedstawienia stanu innowacyjności polskiej gospodarki i określenia jej perspektyw w kolejnych latach. Dla realizacji przyjętego celu jako metodę badawczą wykorzystano metodę analizy porównawczej. Wykorzystując wskaźniki bezpośrednie bazujące na rezultatach innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych, w artykule dokonano porównania aktywności innowacyjnej polskiej gospodarki (przemysłu i usług) w latach 2008–2015 z uwzględnieniem małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Analizie poddano również nakłady na działalność innowacyjną oraz przychody ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych wprowadzonych na rynek w latach 2008–2015. Podsumowaniem jest ocena innowacyjności polskiej gospodarki w analizowanych wymiarach oraz próba przedstawienia perspektyw na kolejne lata. Wartość merytoryczna i naukowa niniejszego opracowania dotyczy diagnozy stanu aktywności innowacyjnej polskiej gospodarki, wskazuje podstawowe mankamenty w badanych obszarach, określa najbliższą perspektywę.
Download file

Article file

Bibliography

1.Gajda, W. (2015). Enterprises in unstable economy. W: B. Prusak (red.), Enterprises in unstable economy (s. 137–152). Gdańsk: Gdańsk University of Technology.
2.Godin, B. (2004). Obsession for Competivness and its Impact on Statistics: the Constraction of High Technology Indicators. Research Policy, 33, 121–122.
3.GUS (2010). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2009. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa.
4.GUS (2011). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008–2010. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa.
5.GUS (2012). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009–2011. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa.
6.GUS (2013). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010–2012. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa.
7.GUS (2014). Działalność innowacyjna w Polsce. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie.
8.GUS (2015). Działalność innowacyjna w Polsce. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie.
9.GUS (2016). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2015. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie.
10.Kline, S.J., Rosenberg, N. (1986). An overview of innovation. W: R. Landau, N. Rosenberg (red.), The Positive Sun Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth (s. 275–305). Washington D.C.: National Academy Press.
11.Ministerstwo Rozwoju (2016). Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Warszawa: Departament Strategii Rozwoju.
12.Nowak, P. (2012). Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE. Prace Komisji Geografii Przemysłu, 19. Warszawa–Kraków.
13.OECD, Eurostat. (2008). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki.
14.Szewczak, K.H. (2013). Zarządzanie eksploatacją środków trwałych w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin.
15.Szopik-Depczyńska, K. (2014). Źródła finansowania projektów w procesie kooperacji a innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych w województwie na Pomorzu Zachodnim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 803. Finanse, Rynki Finansowe,
16.Ubezpieczenia, 66, 489–496.