Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-27
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 48/3 2017
Wielkość przedsiębiorstwa a procesy transferu technologii w przemyśle wysokiej techniki w Polsce
(Size of enterprise and technology transfer processes in high-tech manufacturing sector in Poland)

Authors: Roman Tylżanowski
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: size of enterprise technology transfer high-tech manufacturing sector
Data publikacji całości:2017
Page range:12 (333-344)
Klasyfikacja JEL: L25 O31 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of this study is to verify the influence of size of the enterprise on technology transfer processes in high-tech manufacturing sector in Poland in 2008–2013. The study used econometric modeling of the dichotomous dependent variable of Probit type and took into account processes of transfer and acquisition of technological solutions. Studies have shown that the highest probability of transfer of technology is in large enterprises.
Download file

Article file

Bibliography

1.Boehlke, J. (2005). Wielkość przedsiębiorstwa w świetle ekonomicznej teorii firmy. W: D. Kopycińska (red.), Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów (s. 161–168). Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.
2.Dyrektywa (2013). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG. DzU UE I 182/20 z 29.6.2013.
3.Eurostat (2008). NaceRev. 2. Statistical classification of economic activites in the European Community. Luxembourg.
4.Jasiński, A.H. (2006). Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji. Warszawa: Difin.
5.Kurczewska, A. (2008). Problemy pomiaru wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw. W: G. Maniak (red.), Problemy ekonomii i polityki gospodarczej. Materiały konferencyjne (s. 119–126). Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.
6.Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
7.Sobczak, D. (2005). Transfer technologii oraz narodowy system innowacji. Problemy Jakości, 7, 7–14.
8.Sudoł, S. (1999). Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”.
9.Ustawa (2004). Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. DzU 2004, nr 173, poz. 1807.
10.Wiśniewska, J. (2015). Technologia jako strategiczny czynnik innowacyjności gospodarki. W: J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami (s. 126–145). Warszawa: Difin.
11.Wojnicka, E., Klimczak, P., Wojnicka, M., Dąbkowski, J. (2006). Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku. Warszawa: PARP.
12.Zakrzewska-Bielawska, A. (2011). Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.