Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2017.3-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 3 2017
Ludność rodzima Pomorza Zachodniego w piśmiennictwie polskim i niemieckim od reformacji do współczesności. Omówienie bibliograficzne.
(The Native Populace of West Pomerania in Polish and German Literature from Reformation to Contemporary Times. A Bibliographical Overview)

Authors: Sylwia Wesołowska
Keywords: territorial bibliography special bibliography historiographical bibliography Pomerania Kashubians
Data publikacji całości:2017
Page range:16 (21-36)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article contains the information regarding the methodology of creating special and territorial bibliographies as well as an overview and a constructive specification of the literature recorded in the currently researched Polish and German bibliographies devoted to the native Pomeranian populace.
Download file

Article file

Bibliography

1.Babnis M., Kaszubi w literaturze niemieckojęzycznej XIX i XX wieku, „Acta Cassubiana” 2000, nr 2.
2.Bahrfeldt E., Zur mittelalterlichen Münzkunde Pommerns, Berlin 1893.
3.Baudouin de Cortenay J.N., Z patologii i embriologii języka, „Prace Filologiczne” 1885, t. 1.
4.Baumgart J., Polska bibliografia historyczna, „Przegląd Historyczny” 1948, nr 28.
5.Berghaus H., Landbuch des Herzogtums Pommern: Schilderung der Zustände dieser Lande in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Anklam 1862–1868.
6.Białecki T., Pomorze Zachodnie X–XX wiek. Szkic geograficzno-administracyjny, w: Pomorze Zachodnie w tysiącleciu, red. P. Bartnik, K. Kozłowski, Szczecin 2000.
7.Bibliografia Kaszub: artykuły z czasopism, t. 1, 1945–1956, oprac. Agnieszka Chełchowska i in., Gdańsk 2012.
8.Bibliografia Kaszub : artykuły z czasopism, t. 2, 1957–1970, oprac. A. Chełchowska i in., Gdańsk 2015.
9.Bibliografia polska XIX stulecia. Lata 1881–1900 [Uzupełnienie cz.1], Kraków 1906–1916.
10.Bibliografia Polska, http://www.estreicher.uj.edu.pl/centrum/?dzial=3 (8.11.2016).
11.Bibliografia. Metodyka i organizacja, red. Z. Żmigrodzki, Warszawa 2000.
12.Bourwieg E., Die innere Mission in Westpreussen, Elbing 1875.
13.Braun D., De scriptorum Poloniae et Prussiae historicum politicorum et juris, Kolonia 1723.
14.Bronisch P., Kaschubische Dialectstudien, H. 1, Leipzig 1896.
15.Brügemann L.W., Beschreibung der zu dem Gerichtsbezirk der Königl. Landescollegien in Stettin gehörigen Hinterpommerschen Kreise, Stettin 1784.
16.Bugenhagen J., Pomerania in quatuor libros divisa, quorum: Primus: agit de Pomeranorum antiquitate. Secundus refert Pomeranorum et Rugianorum conversionem.
17.Tertius Principum Pomeraniae gesta veramque tradit sagvinis propaginem. Quartus continet miscellanea. Ex manuscripto edidit Soc. Henr. Butharas S. Theol: D. et Prof: Ordinar, Consistorii Regii asessor et ad sedem S. Jacobi pastor, Griphiswaldae 1728.
18.Ceynowa F., Kile słov wó Kaszebach e jich zemi przez Wójkasena (...). Tudzież rzecz o języku kaszubskim ze zdania sprawy Prajsa, Kraków 1850.
19.Dembowska M., Metoda bibliografii polskiej Karola Estreichera, wyd. 3 uzup., Warszawa 2001.
20.Derdowski J., Jasiek z Knieji, Toruń 1885.
21.Estreicher K., Bibliografia polska. 120 000 druków, cz. 1, Stulecie XIX. Katalog 50 000 druków polskich i Polski dotyczących od roku 1800 ułożony abecadłowo według autorów i przedmiotów z wyrażeniem cen księgarskich, Kraków 1872–1882.
22.Estreicher K., Bibliografia polska. 140 000 druków. Cz. 3 (obejmująca druki stuleci XVXVIII w układzie abecadłowym), Kraków 1891–1951.
23.Estreicher K., Bibliografia polska. 140 000 druków. Cz. 2. T. 1–24. Chronologiczne zestawienie 73 000 druków polskich lub Polski dotyczących od r. 1455 do 1799 [właść. 1699] włącznie, Kraków 1882–1890.
24.Estreicher K., O bibliografii. Przemówienie w Szkole Głównej w Warszawie, miane dnia 22 marca 1865 r. przy rozpoczęciu wykładu tej umiejętności, „Biblioteka Warszawska” 1865, t. 2.
25.Eychler B., Bibliografia regionalna i lokalna, w: Metodyka bibliograficzna. Poradnik dla autorów bibliografii specjalnych, red. H. Hleb-Koszańska, M. Dembowska,
26.H. Sawoniak, Warszawa 1963.
27.Fiałek W., Słownik kaszubski z dodatkiem idiotyzmów chełmińskich i kociewskich (i inne książki), Chełmno 1892.
28.Hasselbach K.F., Codex Pomeraniae diplomaticus, Bd 1, Greifswald 1843.
29.Hoppius S.J., De scriptoribus historiae Poloniae schediasma literarium, Gdańsk 1701.
30.Jahn U., Volksagen aus Pommern und Rügen, Stettin 1886.
31.Jelinek E., Zapomenutý kout slovanský: několik prvních pohledů do kašubského pomoři, Praha 1894.
32.Kanngiesser P.F., Geschichte von Posern bis auf das Jahr 1129. Erster Band umfasst die heidnische Zeit. Bekehrungsgeschichte der Pommern zum Christienthume, Greifswald 1824.
33.Kętrzyński W., Nazwy miejscowe polskie Prus Zachodnich, Wschodnich i Pomorza, Lwów 1879.
34.Klempin R., Pommersches Urkundenbuch, Bd 1–6, Stettin 1868–1906.
35.Kostrzewski J., Epoka wspólnoty plemiennej, w: Historia Pomorza, t. 1, Do roku 1466, Poznań 1969.
36.Kostrzewski J., Zagadnienie ciągłości zaludnienia ziem polskich w pradziejach (od połowy II tysiąclecia p. n. e. do wczesnego średniowiecza), Poznań 1961.
37.Labuda G., Przedmowa, w: Historia Pomorza, t. 1, Do roku 1466, Poznań 1969.
38.Lehmann H., Dr. Pommern zur Zeit Otto’s von Bamberg, aus einer Rede bei der Hedwigsfeier des Gymnasiums zu Neustettin… (Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, hrsg von Rud. Virchow… H. 299), Berlin 1878.
39.Luter M., Mały Catechizm D. Marcina Luthera, z niemieckiego języka w słowieński, wystawiony przez Michała Pontana sługę słowa bożego w Smołdrynie r. p. 1643, Gdańsk 1828.
40.Łojko F., Wywód historyczny praw Króla Pruskiego do Pomerelli, trzech powiatów Wielkopolsk. i Pruss Polskich roztrząsający, oraz odpowiedź na pismo „Wykład praw Pruskich”, 1773.
41.Łosiński W., Początki wczesnośredniowiecznego osadnictwa grodowego w dorzeczu dolnej Parsęty (VII–X/XI w.), Wrocław 1972.
42.Nowak A., Fenomen „Bibliografii historii polskiej 1815–1914. Analiza teoretyczna, w: Bibliografia. Teoria, praktyka, dydaktyka, red. J. Woźniak-Kasperek, M. Ochmański, Warszawa 2009.
43.Obracht-Prondzyński C., Bibliografia do studiowania spraw kaszubsko-pomorskich, Gdańsk 2004.
44.Obracht-Prondzyński C., Dziesięć lat pracy Instytutu Kaszubskiego: (1996–2006), Gdańsk 2006.
45.Pernin K., Wanderungen durch die sogen : Kassubei und die Tuchler Haide als Beiträge zur Landeskenntniss gewidmet seinen westpreussischen Landsleuten, den Turnern und allen Freunden der Natur, Danzig 1886.
46.Piskorski J.M., Pomorze Zachodnie: ziemia, ludzie historia (zamiast wstępu), w: Pomorze Zachodnie poprzez wieki, red. J.M. Piskorski, Szczecin 1999.
47.Pol W., Kilka uwag etnograficznych o Kaszubach, Bibljoteka Ossolińskich 1847.
48.Preis P., Kile słow wo Kaszebach e jich zemi, przez Wojkasena (Cejnowę) tudzież rzecz o języku kaszubskim ze zdania sprawy Prajsa, Kraków 1850.
49.Pyl T., Die Entwicklung des Pommerschen Wappens, in Zusammenhang mit den Pommerschen Landes-Theilungen, nad den urkundlichen Quellen des Greifswalder Raths- Und Univ-Archivs dargestellt, Greifswald 1894.
50.Ramułt S., Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Kraków 1893.
51.Skóra W., Liczebność ludności kaszubskiej we wschodnich powiatach prowincji Pomorze w okresie dwudziestolecia międzywojennego, „Rocznik Gdański” 2004, t. 64, z. 1–2.
52.Sommerfeld W., Geschichte der Germanisierung des Herzogtums Pommern oder Slavien bis zum Ablauf des XIII Jahrhunderts, Leipzig 1896.
53.Spruth H., Pommern-Bibliographie, Neuausg. [der Ausg.] Neustadt a.d. Aisch, 1965.
54.Szultka Z., Kaszubi na Pomorzu Zachodnim – fakty i mity, w: Pomorze Zachodnie z Polską, Szczecin–Warszawa 2015.
55.Szultka Z., O języku i liczbie Kaszubów w regencji koszalińskiej w 1827 roku, „Slavia Occidentalis” 2004, nr 61.
56.Szultka Z., Profesor Peter Friedrich Kanngiesser – zapomniany badacz słowiańszczyzny i kaszubszczyzny, „Acta Cassubiana” 2004, nr 6.
57.Szultka Z., Słowiańska ludność autochtoniczna na Pomorzu Zachodnim od VI wieku do 1945 roku, w: Znak Gryfa. Gryfici i ich pomorskie dziedzictwo. Materiały z sesji naukowej 29 września 2014 roku, red. K. Kozłowski, B. Igielska, R. Stoltmann, Szczecin 2016.
58.Ślaski K., Przemiany etniczne na Pomorzu Zachodnim w rozwoju dziejowym, Poznań 1954.
59.Wesołowska S., Bibliografia historii Pomorza Zachodniego za rok 2012 w wyborze, „Przegląd Zachodniopomorski” 2013, z. 4.
60.Wesołowska S., Bibliografia historii Pomorza Zachodniego za rok 2013 w wyborze, „Przegląd Zachodniopomorski” 2014, z. 4.
61.Wesołowska S., Bibliografia historii Pomorza Zachodniego za rok 2014 (wybór), „Przegląd Zachodniopomorski” 2015, z. 4.
62.Wesołowska S., Bibliografia Pomorza Zachodniego – tradycje i perspektywy, w: Bibliografia. Teoria, praktyka, dydaktyka, red. J. Woźniak-Kasperek, M. Ochmański, Warszawa 2009.
63.Wilmowski G., Lübisches Recht in Pommern, Berlin 1867.
64.Woźniak-Kasperek J., Słowo wstępne, w: Bibliografia. Teoria, praktyka, dydaktyka, red. J. Woźniak-Kasperek, M. Ochmański, Warszawa 2009.