Studia Administracyjne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209    OAI    DOI: 10.18276/sa.2015.7-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / nr 7 2015
Samorząd terytorialny na obszarze wielkiego księstwa poznańskiego w latach 1815–1848

Authors: Wiesław Sieciński
Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytetu Szczecińskiego w Gorzowie Wielkopolskim
Keywords: Prussian partition local government administration
Data publikacji całości:2015
Page range:15 (51-65)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 1405

Abstract

Grand Duchy of Poznan was set up under the provisions of the Congress of Vienna in 1815. It included the western areas of the liquidated Duchy of Warsaw. The political status of the Grand Duchy of Poznan did not differ from the status of other provinces, it was an integral part of Prussia, and subject to the power of the King. The Prussian government introduced only some indications of national identity in the form of institution of the governor, practically not having any rights.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ajnenkiel A., Administracja w Polsce. Zarys historyczny, Książka i Wiedza, Warszawa 1975.
2.Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, LexisNexis, Warszawa 2009.
3.Dybkowska A., Żaryn J., Żaryn M., Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
4.Ginsbert-Gebert A., Samorząd terytorialny i jego gospodarka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1992.
5.Grzybowski K., Historia państwa i prawa Polski, t. 4: Od uwłaszczenia do odrodzenia państwa, PWN, Warszawa 1982.
6.Izdebski H., Historia administracji, Liber, Warszawa 1996.
7.Jakóbczyk W., Dzieje Wielkopolski, t. 2: 1793–1918, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1973.
8.Jakóbczyk W., Wielkopolska (1815–1850). Wybór źródeł, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1952.
9.Karwowski S., Historia Wielkiego Księstwa Poznańskiego, t. 1: 1815–1852, reprint, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Poznań 1981.
10.Koneczny F., Dzieje administracji w Polsce, Wydawnictwo Okręgowej Szkoły Policji Państwowej Ziemi Wileńskiej, Wilno 1924, reprint – Wydawnictwo Antyk, Warszawa–Komorów 1999.
11.Krasowski K., Krzymkowski M., Sikorska-Dzięgielewska K., Walachowicz J., Historia ustroju państwa, Ars Boni et Aequi, Poznań 1994.
12.Leoński Z., Ustrój i zadania samorządu terytorialnego w Polsce, Ławica, Poznań 1994.
13.Maciejewski T., Historia administracji, C.H. Beck, Warszawa 2006.
14.Malec J., Malec D., Historia administracji i myśli administracyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
15.Małecki L., Nadzór nad działalnością samorządu, „Wspólnota” 1999, nr 18.
16.Nawrocki S., Percepcja pruskiego samorządu terytorialnego w latach 1919–1939, „Kronika Wielkopolski” 1990, nr 3.
17.Niewiadomski Z., Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej. Podstawowe założenia i modele, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1990.
18.Wąsicki J., Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Wielkie Księstwo Poznańskie 1815 –1848. Studium historycznoprawne, PWN, Warszawa–Poznań 1980.
19.Wójcik S., Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku. Myśl samorządowa – historia i współczesność, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1999.