Search

Result: Found records: 65.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Społeczność lokalna na przykładzie Kalisza – ujęcie administratywistyczne
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Go to
2. Samorząd terytorialny na obszarze wielkiego księstwa poznańskiego w latach 1815–1848
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Go to
3. Model zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej – analiza strukturalno-funkcjonalna
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Go to
4. Tradycje i współczesność nowoczesnego samorządu terytorialnego w Polsce
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Go to
5. Administracja publiczna na rzecz rozwoju gospodarki regionu – wybrane problemy kształtowania współpracy z MSP w regionie łódzkim
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
6. Badanie i kreowanie satysfakcji obywatela/klienta w administracji publicznej – możliwości i ograniczenia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
7. NOWE TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W ŚWIADCZENIU ADMINISTRACYJNYCH USŁUG PUBLICZNYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
8. One-stop government jako kierunek rozwoju administracji publicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
9. Internet podstawowym narzędziem innowacyjności przedsiębiorstw i administracji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
10. Obowiązki przedsiębiorstw wobec instytucji administracji publicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
11. Model przetwarzania w chmurze obliczeniowej w jednostkach administracji publicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
12. Rozwój e- administracji w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
13. Bariery rozwoju e-administracji w Polsce – analiza sytuacji na przykładzie projektów 7 osi POIG
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
14. Stosunek lubuskiej administracji oraz organów bezpieczeństwa publicznego do aktywności chrześcijańskich mniejszości wyznaniowych w latach 1945–1968
(Acta Politica Polonica)
1/2011 (24) 2011 Go to
15. Implikacje kreowania relacji między MSP a administracją publiczną w ujęciu regionalnym (na przykładzie regionu łódzkiego)
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
16. Time reservation system of customs clearance – Ebooking Truck
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 886 PTiL nr 32 2015 Go to
17. European Administration of the Danube in Hungary
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2016 (13) 2016 Go to
18. Współpraca pomiędzy JST a organizacjami pozarządowymi. Prezentacja dobrych praktyk
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
19. Wsparcie teleinformatyczne w realizacji administracyjnych usług publicznych świadczonych podmiotom sektora TSL
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
20. The primary entries in the Reportable Food Registry
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
21. E-administracja w Polsce - jak daleko do osiągnięcia poziomu UE
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
22. Kompetencje informatyczne w administracji publicznej - poważna bariera wdrażania programu zintegrowanej informatyzacji państwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
23. Elektroniczne usługi pocztowe świadczone przez operatorów wyznaczonych w krajach U E. Stan zaawansowania według wskaźników U PU
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
24. Why interpersonal communication is important in public administration?
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Go to
25. Kilka uwag o wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
26. Tradycje i współczesność pomocy społecznej w Polsce
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
27. Administracja i organizacja szkolnictwa powszechnego i średniego w II Rzeczypospolitej
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
28. Administracyjnoprawne formy ochrony zabytków właściwe dla organów administracji rządowej. Zarys
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
29. Podpis elektroniczny a identyfikacja i uwierzytelnianie
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
30. Komunikowanie społeczne w administracji publicznej – wybrane zagadnienia
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
31. Samoocena kontroli zarządczej jako narzędzie sprawnego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
32. Zastosowanie analizy SWOT w doskonaleniu zarządzania jednostkami administracji terytorialnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
33. Administracja publiczna bliżej obywatela
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Go to
34. Perspektywy realizacji zasad Wikinomii w administracji publicznej w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
35. Komunikacja i promocja jednostek samorządu terytorialnego w Internecie
(Studia Administracyjne)
nr 9 2017 2017 Go to
36. Cyfryzacja usług administracji publicznej
(Studia Administracyjne)
nr 9 2017 2017 Go to
37. Gospodarowanie kapitałem ludzkim w kontekście zarządzania ryzykiem w administracji publicznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
38. ZARYS DZIEJÓW PORTU KOŁOBRZESKIEGO W XVI–XVIII WIEKU
(Studia Maritima)
Vol. 30 2017 2017 Go to
39. Podpis zaufany w rozwoju e-administracji
(Studia Informatica Pomerania)
nr 45 2017 Go to
40. Rola kompetencji pracowniczych w administracji publicznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
41. European Union funds in IT deployment for the Polish tax administration
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
42. Authority–citizen relation in the aspect of the development of e-administration
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
43. Administracja szkolnictwa powszechnego i średniego w II Rzeczypospolitej
(Studia Administracyjne)
nr 10 2018 2018 Go to
44. Uwarunkowania bezpieczeństwa podpisu elektronicznego
(Studia Administracyjne)
nr 10 2018 2018 Go to
45. DZIAŁANIA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W OBSZARZE STYMULOWANIA INTELIGENTNEGO ROZWOJU – STUDIUM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Go to
46. Zarządzanie wartością klienta samorządu terytorialnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Go to
47. Sieciowy model systemu bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
48. Ks. Adolf Giżyński. Życie i działalność na terenie gorzowskiej administracji apostolskiej i diecezji szczecińsko-kamieńskiej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Go to
49. Factors determining the efficiency and effectiveness of public e-administration
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
50. Using lean government in improvement of the services in public administration on the example of Marshal’s Office in Lubuskie voivodeship
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
51. Notifications of dangerous products from European Union countries in the RAPEX as an e-service
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
52. Citizens’ readiness to use e-administration in communes of West-Pomeranian voivodeship
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
53. Approaches for monitoring the level of providing municipal administrative services electronically (Ukrainian case)
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
54. Ksiądz Józef Anczarski - z Kresów Wschodnich na Pomorze
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2019 2019 Go to
55. Issues of administrative powers in the processes of executing administrative law
(Studia Administracyjne)
nr 11 2019 2019 Go to
56. The individual’s right of defence as an institution of the administrative procedural law
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2019 (28) 2019 Go to
57. Refusal to implement European social partners’ agreements: recent practice of the Commission
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2020 (32) 2020 Go to
58. Action in a case ended with an administrative decision
(Studia Administracyjne)
nr 12 2020 2020 Go to
59. Zagrożenia naturalne dla bezpieczeństwa ekologicznego w powiecie gryfińskim
(Acta Politica Polonica)
1/2021 (51) 2021 Go to
60. Wyłączenie pracownika organu w niemieckim postępowaniu administracyjnym
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2021 (36) 2021 Go to
61. Wybrane prawne aspekty wykluczenia cyfrowego w sferze dostępu do informacji publicznej
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2021 (36) 2021 Go to
62. Ocena wpływu czynnika ludzkiego jako bezpośredniej determinanty funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych. Praktyczny zarys problematyki
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2021 (34) 2021 Go to
63. Administration and Operation of the Commercial Seaports in Gdańsk and Gdynia During the Second World War
(Studia Maritima)
Vol. 35 2022 2022 Go to
64. Działalność religijno-społeczna Kościoła gorzowskiego w latach 1966–1972
(Studia Paradyskie)
32/2022 2022 Go to
65. Niezależność polskiej administracji wyborczej – uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2023 (45) 2023 Go to
Page