Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-40
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 126 (2) 2017
Kompetencje informatyczne w administracji publicznej - poważna bariera wdrażania programu zintegrowanej informatyzacji państwa
(It competencies of public administration - the serious barrier to the implementation of integrated computerization program of the state)

Authors: Stefan Rozmus
Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki, Instytut Systemów Informatycznych Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych
Keywords: informatics competencies IT services computerization of the state public administration
Year of publication:2017
Page range:9 (407-415)
Klasyfikacja JEL: M15 O22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

"The program of integrated computerization of the state" (PZIP) assumes that one of the key activities supporting the development and quality of human resources in public administration will be improvement their IT competences. The aim of the article is to show the important factors that both directly and indirectly, affect your ability to obtain public administration desired competences. The article discusses the reasons for which the IT competences are a major barrier to implementation PZIP. The resulting material is based on the analysis of subject literature and the authorś'experiences, which were gathered by him while participating in several large IT projects for public administration.
Download file

Article file

Bibliography

1.https://mc.gov. pl/aktualnosci/informacja-o-zamykaniu-7-osi-poig (13.11.2016). https://mc.gov.pl/konsultacje/program-zintegrowanej-informatyzacji-panstwa/kompetencje-centrum-kompetencyjne-administracji-cka-0 (28.12.2016).
2.Program zintegrowanej informatyzacji państwa (2016). Ministerstwo Cyfryzacji. Pobrano z: https ://mc.gov.pl/aktualnosci/zmieniamy-podejscie-do-cyfryzacji (28.12.2016).
3.Rozmus, S. (2017a). Czy utrzymanie zaplanowanych wartości parametrów projektu IT dla admi¬nistracji publicznej jest możliwe? - studium przypadku. Materiały konferencyjne (w dru¬ku). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
4.Rozmus, S. (2017b). Zarządzanie kompetencjami menedżerów projektów w oparciu o Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA. W: L. Kiełtyka, W. Jędrzejczyk, P. Kobis (red.), Wyzwa¬nia współczesnego zarządzania. Kreowanie kapitału intelektualnego organizacji (s. lll- 128). Warszawa: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
5.Rozmus, S. (2014). Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu projektami informatycznymi administra¬cji publicznej - inicjowanie projektu. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 33, 471- 485.
6.Skuteczne Zarządzanie Projektami. PRINCE 2 (2005). Tłum. polskie Managing Successful Pro¬jects with PRINCE 2. Londyn: OGC.
7.www.e-clo.gov.pl/documents/962230/14895 l 0/eclo _podstawy. ppt ( 16.10.2016).