Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-02
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 51/2 2018
Rola kompetencji pracowniczych w administracji publicznej
(The role of employee competences in public administration)

Authors: Seweryn Cichoń
Politechnika Częstochowska
Keywords: competences competences management public administration managers official
Data publikacji całości:2018
Page range:11 (21-31)
Klasyfikacja JEL: H83
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The employee and his competences currently play a key role in public administration. Developing the competences of an official affects the introduction of desired quality changes in work and building relationships with clients. Competences, or all the features and skills of the staff should be consistent with the mission and vision of a public organization. It can be stated that such actions of a competent official as effective presentation of traits and skills, proper tactics, and good preparation for service determine the appropriate assessment of the public services’ quality by the environment. It should be remembered that the role of the management staff is to support subordinates in these activities and appropriate motivation.
Download file

Article file

Bibliography

1.Böhm, H. (2002). Zarządzanie personelem w przyszłości. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1, 18–21.
2.Caputa W. (2010). Pomiar kapitału klienta – wybrane problemy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 142, 88–99.
3.Czerniachowicz, B. (2013). Nowoczesne koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim. Studia i Prace Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 34, 63–64.
4.Filipowicz, G. (2016). Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista. Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Gajdzik, B. (2017). Użyteczność ocen pracowniczych w ograniczeniu marnotrawstwa w administracji publicznej. Problemy Jakości, 7, 9–16.
6.Hausner, J. (red.) (2017). Administracja publiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Jabłoński, M. (2003). Możliwości dynamicznego kształtowania kapitału intelektualnego małych i średnich firm. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5, 39–40.
8.Janowska, Z. (2004). O lepszą jakość kadr w administracji samorządu terytorialnego. Warszawa: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
9.Jelonek, D., Turek, T. (red.) (2013). Wiedza i technologie informacyjne. Nowe trendy badań i aplikacji. Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
10.Job-Choice.net (2016). Kompetencje zawodowe. Pobrane z: www.job-choice.net/czym-sa-kompetencje-zawodowe (26.02.2018).
11.Kołodziejczyk-Olczak, I. (2009). Rozwój firmy poprzez doskonalenie ZZL (Sygnity SA). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4, 99–110.
12.Krawczyk-Sokołowska, I. (2009). Analiza wybranych komponentów kapitału intelektualnego w Polsce w układzie przestrzennym. W: E. Okoń-Horodyńska, R. Wisła (red.), Kapitał intelektualny i jego ochrona (s. 99–110). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wiedzy i Innowacji.
13.Moczydłowska, J. (2008). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
14.Oleksyn, T. (2017). Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Warszawa: Wolters Kluwer.
15.Ostraszewska, Z., Tylec, A. (2017). Zasoby ludzkie, aktywa intelektualne i inwestycyjne przedsiębiorstw jako „motory” innowacyjności Polski – analiza w oparciu o subindeksy sumarycznego wskaźnika innowacyjności. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 5 (808), 79–93.
16.PARP (2013). Zarządzanie kompetencjami w MSP. Pobrane z: http://pokl.parp.gov.pl/index/more/36122 (26.02.2018).
17.Seredocha, I. (2012). Innowacyjne działania w zarządzaniu zasobami ludzkimi w jednostkach administracji samorządowej. Współczesne Zarządzanie, 2, 139–149.
18.Sienkiewicz, Ł. (2004). Zarządzanie kompetencjami pracowników w Polsce w świetle badań. Zarządzanie Zasobami Ludzkim, 2, 97–106.
19.Skowron-Mielnik, B. (2009). Efektywność pracy – próba uporządkowania pojęcia. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1, 31–43.
20.Stańczyk, I. (red.) (2017). Zarządzanie kompetencjami w sektorze publicznym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
21.Szaban, J. (2004). Czy polska administracja może być „inteligentna”? Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2, 36–37.
22.Tylec, A. (2017). Elastyczność zasobów przedsiębiorstwa w kontekście posiadanych aktywów. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 463, 97–106.
23.Walczak, W. (2009). Kultura organizacyjna jako czynnik wspierający rozwijanie wiedzy i doskonalenie kompetencji pracowników. Współczesna Ekonomia, 3, 75–85.