Studia Administracyjne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209    OAI    DOI: 10.18276/sa.2015.7-02
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Issue archive / nr 7 2015
Społeczność lokalna na przykładzie Kalisza – ujęcie administratywistyczne

Authors: Andrzej Kwiatkowski
Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytetu Szczecińskiego w Gorzowie Wielkopolskim
Keywords: autohority self-government lokal identity civil society direct democracy decision in self-government public administration
Year of publication:2015
Page range:31 (21-51)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 156

Abstract

Local government is of great importance in the system of public entities of the Third Republic. Its units receive a grant of right public tasks of an administrative nature. They do it in their own name and on its own responsibility. This feature, along with other types of independence competence, political, financial qualifies the community local or regional. These study is an attempt to present a theoretical framework of the local community, based on the current state of the law, and then immersing them in a particular social space. For this purpose, describes the practice of performing certain public functions by the city Kalisz. Making the most important decisions that result in changes in the economic sphere took place without the participation of the local community. Legal their empowerment proved to be a fiction.
Download file

Article file

Bibliography

1.Amerykanie kupują Galerię Tęcza, „Ziemia Kaliska” 2011, nr 17.
2.Barański M., Czyż A., Kubas S., Samorząd terytorialny w procesie unowocześniania Polski, w: Rola samorządu terytorialnego w modernizacji Polski, red. M. Barański, A. Czyż, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.
3.Błaś A., Boć J., Jeżewski J., Administracja publiczna, red. J. Boć, Kolonia Limited, Wrocław 2002.
4.Dolnicki B., Czynniki służące sprawności działania administracji samorządowej, w: Rola samorządu terytorialnego w modernizacji Polski, red. M. Barański, A. Czyż, Śląsk, Katowice 2010.
5.Fuks T., Kształt reformy samorządowej, „Państwo i Prawo” 1999, z. 4.
6.Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
7.Habuda A., Habuda L., Teorie decyzji w odniesieniu do administracji publicznej, w: Administracja i polityka. Proces decyzyjny w administracji publicznej, red. L. Habuda, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
8.Habuda L., Samorządowa wspólnota terytorialna – refleksje sceptyka, w: Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, red. S. Michałowski, A. Pawłowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
9.Jabłoński A.W., Węzłowe zagadnienia teorii polityki, w: Studia z teorii polityki, t. 1, red. A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
10.Jakubowski J., Warunki wstępne demokracji, w: Demokracja – samorządność – prawo, red. T. Buksiński, K. Bondyra, J. Jakubowski, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2007.
11.Kieżun W., Patologia transformacji, Poltext, Warszawa 2013.
12.Kisiel W., Konstytucyjna „wspólnota samorządowa” (założenia i wątpliwości), w: Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka, red. P. Sarnacki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.
13.Kisiel W., Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, LexisNexis, Warszawa 2003.
14.Kordes R., Kalisz zamiera, władza ma się dobrze, „Życie Kalisza” 2012, nr 30.
15.Kubiak D., Ceny lokali niskie jak nigdy, „Ziemia Kaliska” 2012, nr 191.
16.Kubiak D., Kupcy sprzed Tęczy mają swój własny plan, „Ziemia Kaliska” 2011, nr 164.
17.Kubiak D., Tysiące osób walczy o pracę w dwóch galeriach, „Ziemia Kaliska” 2011, nr 35, A. Kurzyński, Handlowy gigant, „Ziemia Kaliska” 2011, nr 303.
18.Kurzyński A., Już wkrótce zaproszą nas do Galerii Tęcza, „Ziemia Kaliska” 2011, nr 150.
19.Kurzyński A., Na osiedlach mają demokrację … „gdzieś”, „Ziemia Kaliska” 2011, nr 139.
20.Kurzyński A., Zamiast targowiska będzie parking, „Ziemia Kaliska” 2012, nr 200.
21.Kwiatkowski A., Bezdroża rozwoju polskich wspólnot samorządowych, w: Zarządzanie publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne, red. O. Lissowski, Zeszyt Naukowy PWSZ w Kaliszu 2011, nr 23.
22.Kwiatkowski A., Pęknięta przestrzeń polskiej wspólnoty samorządowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Studia Administracyjne” 2012, nr 4.
23.Michałowski S., Samorząd terytorialny a społeczeństwo obywatelskie, w: Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, red. S. Michałowski, A. Pawłowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
24.Nie ma pustych lokali w centrum Kalisza, „Życie Kalisza” 2012, nr 20.
25.Obwieszczenie Generalnego Komisarza Wyborczego z 31 maja 1990 roku.
26.Piasecki A.K., Władza w samorządzie terytorialnym III RP. Teoria i praktyka kadencji 1999–2002, Tęcza, Zielona Góra 2002.
27.Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Morpol, Lublin 2000.
28.Prawo administracyjne, red. J. Boć, Kolonia Limited, Wrocław 2002.
29.Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, LexisNexis, Warszawa 2000.
30.Ptak A., Rywalizacja polityczna w samorządach lokalnych. Studium wybranych gmin, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Poznań–Kalisz 2011, https://repozytorium.amu.edu.pl (13.08.2015).
31.Raburski T., Zasada pomocniczości i samorząd terytorialny – między demokracją a zarządzaniem, w: Demokracja – samorządność – prawo, red. T. Buksiński, K. Bondyra, J. Jakubowski, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, P
32.Słomińska B., Rozwój handlowych obiektów wielkoprzemysłowych w Polsce, w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, „Samorząd Terytorialny” 2003, nr 9.
33.Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 2: L–P, PWN, Warszawa 1979.
34.Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 3: R–Ż, PWN, Warszawa 1981.
35.Ścisły K., To będzie katastrofa, „7 Dni Kalisza” z 15 lipca 2009 roku.