Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 4 (45) 2016
Implikacje kreowania relacji między MSP a administracją publiczną w ujęciu regionalnym (na przykładzie regionu łódzkiego)
(Implications of Creating Relationships between SMEs and Public Administration on Regional Level (as Exemplified by Łódzkie Region))

Authors: Mirella Barańska-Fischer
Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania
Keywords: small and medium-sized enterprises public administration relationship marketing Łódzkie Region
Year of publication:2016
Page range:11 (11-21)
Klasyfikacja JEL: M15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article discusses the issues of building relationships between selected entities representing Łódzkie Region ‒ small and medium-sized enterprises and public administration ‒ to increase effectiveness of the measures taken in the area of creating a pro-innovation environment for small and medium business. The importance of analyzed problems, perceived from the perspective of ongoing changes on most markets, results most of all from constant increasing of initiatives and action of decision makers of each territorial unit towards increasing its level of competitiveness, building the potential of strong and differentiated geographical region on the regional, national or greater part of the world. The complexity of the subject is illustrated by empirical data coming from the field research designed and completed in Łódzkie Region.
Download file

Article file

Bibliography

1.Filipiak, B., Ruszała, J. (2009). Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie i instrumenty. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
2.Forin, A., Lada, D. (red.) (2005). Partner przedsiębiorcy. Ogólnopolski Informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
3.Gronroos, Ch. (1994). Quo vadis, marketing? Toward a relationship marketing paradigm. Journal of Marketing Management, 10, 347‒360.
4.Kotler, Ph. (2004). Marketing od A do Z. Warszawa: PWE.
5.Olejniczak, K. (2015). Wpływ otoczenia instytucjonalnego na małe i średnie przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 848, Ekonomiczne Problemy Usług, 116, 98‒108.
6.Otto, J. (2004). Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
7.Przygodzki, Z. (2007). Konkurencyjność regionów. W: J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki (red.), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.