Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.6.84/2-10
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 6/2016
Samoocena kontroli zarządczej jako narzędzie sprawnego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy
(The City of Warsaw as an Example of Self Assessment of the Management Control as the Tool of Efficient Managing of Local Government Units)

Authors: Monika Krajewska
Keywords: computer system administration of local government units self assessment of the management control management control
Year of publication:2016
Page range:16 (113-128)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In 2010 a public finance reform has been initiated and the management control has been introduced. The main goal of this article is the analysis of the institution of self assessment of the management control and the evaluation of the practice of applying management control in local government units on the example of the city of Warsaw. The analysis has been conducted concerning both formal aspects of its functioning and the merits issues. Practical form and organization of self assessment of the managing control in the city of Warsaw has been presented. The method has been described on the base of possibilities of computer system which is used to efficient data analysis.
Download file

Article file

Bibliography

1.Kieżun, W. (2005). O sprawną administrację publiczną. Ius et Lex, III (1).
2.Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16.12.2009 w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84.
3.Komunikat nr 3 Ministra Finansów z 16.02.2011 w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych. Dz.Urz.MF nr 2, poz. 11.
4.Komunikat nr 6 Ministra Finansów z 6.12.2012 w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem. Dz. Urz. MF 2012, poz. 56.
5.Księga jakości miasta stołecznego Warszawy. Pobrane z: https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/urzad/szj/polityka_jakosci.htm (5.2016).
6.Strąk, T. (2012). Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych. Warszawa: Difin.
7.Ustawa z 15.03.2002 o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Dz.U.2015, poz. 1438.
8.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
9.Zarządzenie nr 1613/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 11.10.2011 w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście stołecznym Warszawie. Pobrane z: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/FBDE2CFF-821E-4D2A-969A-7717F6A4E3A5, frameless.htm (5.2016).