Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-38
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 126 (2) 2017
E-administracja w Polsce - jak daleko do osiągnięcia poziomu UE
(E-administration in Poland - how far is it to reach the level of UE)

Authors: Dorota Oniszczuk
Urząd Komunikacji Elektronicznej

Marcin Rafalski
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Keywords: e-administrationa research Internet management
Year of publication:2017
Page range:12 (385-396)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

E-government supports administration processes, improves the quality of services and the internal efficiency of the public sector. Research on e-services provided by the public admin­istration reveals that Poles tend to use less frequently digital channels for private contacts with e-government. A wide usage of modern information and communication technologies is an im­portant instrument for effective management in UKE. The implementation of planned solutions and the achievement of targeted KPI's should drive the number of customers using electronic services provided by the Office close to average values in EU countries and make it higher than the average use of Internet in dealing with administration matters in Poland.
Download file

Article file

Bibliography

1.Baza danych Eurostatu. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
2.European Parliament. eGovernment, Using technology to improve public services and democratic
3.participation. September 2015.
4.Raport: E-administracja w oczach internautów (lipiec 2016). Ministerstwo Cyfryzacji, PBS. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012-2016. GUS. Studium Wykonalności Projektu „Budowa Platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicz-
5.nej". U rząd Komunikacji Elektronicznej.
6.Śledziewska, K„ Zięba, D. (2016). £-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej. Warszawa:
7.Digital Economy Lab UW.
8.Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej na przykładzie wybranych jednostek sa¬morządu terytorialnego (2016). Warszawa: NIK.
9.U stawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania pu-bliczne.