Studia Administracyjne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2016.8-05
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Issue archive / nr 8 2016
Tradycje i współczesność pomocy społecznej w Polsce
(Social assistance in Poland in the past and nowadays. Selected issues)

Authors: Wiesław Sieciński
Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wielkopolskim Uniwersytet Szczeciński
Keywords: public administration social assistance social policy
Year of publication:2016
Page range:18 (61-78)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 4300

Abstract

Social assistance as an institution of the social policy of the State is developed by both the administrative authorities of central and local governments and other social and charitable organizations. It has acquired special significance within the globalised world especially at a time when numerous unfavourable phenomena like unemployment, the aging population, the abuse of stimulants, the weakening of the family, the disintegration of extended families and the growing disparities in terms of income of the population can be observed in the modern world. In the past social assistance focused on the most urgent needs, i.e. the running of poorhouses and at a later stage financial allowances, some of the of a permanent nature. Nowadays the modern forms of social assistance are undergoing the process of diversifying. In Poland the administrative reform of the State carried out in 1998 reorganised the tasks of the public administrative authorities in the field of social assistance. The tasks performed by the communes are of a basic nature, performed by the districts are of a more specific nature and the tasks performed by the voivodship-level administration are of a general and strategic nature aiming at supporting the communes and districts in fulfilling the tasks imposed. The duty to perform all the tasks in the area of social assistance also lies with the central authorities of the government.
Download file

Article file

Bibliography

1.Gierszewski J., Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego, Difin SA, Warszawa 2013.
2.Głąbicka K., Polityka społeczna państwa polskiego u progu członkostwa w Unii Europejskiej, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, Radom 2004.
3.Golinowska S., Tropińska I., Pomoc społeczna – zmiany i warunki skutecznego działania, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2002.
4.Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001.
5.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
6.Leoński Z., (we współpr.) Hauser R., Skoczylas A., Zarys prawa administracyjnego, LexisNexis, Warszawa 2004.
7.Minich-Baranowska M., Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, „Poradnik Instytucji Pomocy Społecznej” 2011, nr 9.
8.Minich-Baranowska M., Postępowanie administracyjne w pomocy społecznej, „Poradnik Instytucji Pomocy Społecznej” 2010, nr 5.
9.Muszalski W., Prawo socjalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
10.Nitecki S., Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
11.Nitecki S. Komentarz do ustawy o pomocy społecznej wraz z przepisami wykonawczymi, Gaskor Sp. z o.o., Wrocław 2013.
12.Podolski K., Turnowiecki W., Polityka społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
13.Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji, red. E. Leś, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2002–2003.
14.Radziewicz-Winnicki A., Pedagogika społeczna, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
15.Sierpowska I., Pomoc społeczna jako administracja świadcząca, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
16.Sierpowska I., Pomoc społeczna, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
17.Sierpowska I., Pomoc społeczna. Prawo do świadczeń. Zasady przyznawania świadczeń. Pracownicy pomocy społecznej. Decyzje w sprawach pomocy społecznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
18.Sierpowska I., Prawo pomocy społecznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
19.Sierpowska I., Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
20.Stopka K., Zasada subsydiarności w prawie pomocy społecznej, Difin SA, Warszawa 2009.
21.Turmowiecki W., Polityka Społeczna, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdańsk 2008.
22.Uchwała nr 92 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1959 r. w sprawie powołania opiekunów społecznych, M.P. z 1959 r., nr 32, poz. 145.
23.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU z 2004 r., nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
24.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU z 2013 r., poz. 182 z późn.zm.).
25.Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (DzU z 2003 r., nr 122, poz. 1143 z późn. zm.).
26.Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU z 2010 r., nr 80, poz. 526 z późn. zm.).
27.Ustawa z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej (DzU z 1923 r., nr 92, poz. 726 z późn. zm.).
28.Ustawa z dnia 20 lipca 1993 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (DzU z 1988 r., nr 26, poz. 183 z późn. zm.).
29.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU z 2014 r., poz. 121).
30.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU z 2003 r., nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
31.Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (DzU z 1990 r., nr 87, poz. 506 z późn.zm.).
32.Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przekazaniu Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej z zakresu działania Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej zadań dotyczących pomocy społecznej (DzU z 1990 r., nr 29, poz. 172).
33.Współczesne tendencje w pomocy społecznej, red. M. Grewiński, J. Krzyszkowski, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2011.
34.Zalewski D., Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
35.Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej, red. A. Frączkiewicz-Wronka Wydawnictwo Komandor, Warszawa 2007.
36.Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, red. D. Dudek, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.