Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.33-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 33 2017
DZIAŁANIA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W OBSZARZE STYMULOWANIA INTELIGENTNEGO ROZWOJU – STUDIUM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
(Activities of Local Government Administration in the Area of Stimulating Innovation in the Intelligent Region – Study of the Małopolskie Voivodeship)

Authors: Zofia Gródek-Szostak
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Danuta Kajrunajtys
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Zarządzania Międzynarodowego

Gabriela Malik
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie Zakład Metod Ilościowych

Agnieszka Chęcińska-Zaucha
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach Katedra Zarządzania Sportem i Turystyką
Keywords: region administration intelligent development
Year of publication:2017
Page range:10 (49-58)
Klasyfikacja JEL: O14 O11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

One of the innovative solutions aimed at enhancing innovation in the learning region was the project called “SPIN – Innovation Transfer Model in Malopolska” (SPIN) in Małopolska in the years 2012–2015 under the Human Capital Operational Program. The SPIN model is an organizational innovation designed for three categories of customers: academics, entrepreneurs and regional authorities (as well as other categories of knowledge transfer recipients, including local government units). The model has been conceived as an adequate tool to stimulate innovation in the learning region of the Malopolska Region. The subject of the analysis is the answer to the question how the activities of self-government administration conducted comprehensively with the prepared scenario of work, precisely defined list of beneficiaries and stakeholders contribute to stimulate regional innovation. The paper was financed from the funds allocated to the Faculty of Management at the Cracow University of Economics, as part of a grant to support research capacity.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ache, P. (2000). Vision and Creativity – Challenge for City Regions. Futures, 32 (5), 435–449.
2.Baumfeld, L. (2005). Balanced Scorecard für Regionen. Wien: Leader Project.
3.Boekema, F., Morgan, K., Bakkers, S., Rutten, R. (2000). Introduction to Learning Regions:A New Issue for Analysis? W: F. Boekema, K. Morgan, S. Bakkers, R. Rutten (red.),Knowledge, Innovation and Economic Growth. The Theory and Practice of Learning Regions (s. 3–16). Cheltenham: Edward Elgar.
4.CEAPP (2015). Przyspieszyć niezbędne. Doświadczenia z projektu SPIN – wsparcie transferu wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
5.Debackere, K. (2012). The TTO, a University Engine Transforming Science Into Innovation. League of European Research Universities. Amsterdam: Advice Paper, No. 10.
6.Domański, R. (2001). The innovative city. Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu.
7.Geenhuizen, M. Van, Nijkamp, P. (2000). The Learning Capabilities of Regions: Conceptual Policies and Patterns. W: F. Boekema, K. Morgan, S. Bakkers, R. Rutten (red.), Knowledge, Innovation and Economic Growth. The Theory and Practice of Learning Regions (s. 38–56). Cheltenham: Edward Elgar.
8.Godowska, M. (2011). Region uczący się – uwarunkowania i determinanty rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 278–286.
9.Gródek-Szostak, Z., Niemiec, M., Sikora, J., Szeląg-Sikora, A. (2017). Stosowanie modelu open innovation w opinii przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 19 (3), 3271–275. DOI: 10.5604/01.3001.0010.3260.
10.Hassink, R. (2005). How to unlock regional economies from path dependency? From learning region to learning cluster. European Planning Studies, 13 (4), 521–535.
11.Hudson, R. (1999). The Learning Economy, the Learning Firm and the Learning Region: a Sympathetic Critique of the Limits to Learning. European Urban and Regional Studies, 6 (1), 59–72.
12.Kajrunajtys, D. (2016). Obieg informacji na potrzeby konkurowania organizacji w turbulentnym otoczeniu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, 12, 124–141.
13.Karlsson, C., Johansson, B., Stough, R.R. (2008). Entrepreneurship and Innovation in Functional Regions. CESIS. Electronic Working Paper Series, Paper No. 144.
14.Maillat, D., Kebir, L. (2011). The Learning Region and Territorial Production Systems. W: B. Johansson, C. Karlsson, R.R. Stough, Theories of Endogenous Regional Growth. Advances in Spatial Science (s. 255–277). Berlin–Heidelberg: Springer.
15.Marszałek A. (2011). Potencjał naukowo-badawczy uczelni i jego rola w regionie uczącym się (na przykładzie Małopolski). W: T. Domański, Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów (s. 58–66). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
16.Owen, D.H., Wahl Z. (2011). Defining Four Pillars for Successful Applied Knowledge Transfer. W: R.J. Howlett, Innovation through Knowledge Transfer 2010. Smart Innovation, Systems and Technologies, 9 (83–93). Berlin–Heidelberg: Springer.
17.Pietrzyk, I. (2000). Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.