Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 33 2017

Year of publication:2017
# Title Page range Authors Actions
1.

PROBLEM WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW LUB PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB Z NARUSZENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH PROCEDUR – ANALIZA WYBRANYCH ZAGADNIEŃ


(Problem of Using Public Fu nds Relatedt to the Implementation of Prog rams or Projects Financed From Eu Fu nds Cont rar y to Pu r pose or in Violation of Existing Procedu res – A nalysis of Selected Issues)
10 (5-14) Wojciech Bożek More
2.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PRZEDSIĘBIORSTW Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW UNIJNYCH – BARIERY I WYZWANIA


(Protection of Intellect ual Proper t y of Enter pr ises with the Use of EU Fu nds –Bar r iers and Challenges)
11 (15-25) Agnieszka Chęcińska-Zaucha, Zofia Gródek-Szostak, Danuta Kajrunajtys More
3.

WPŁYW FUNDUSZY POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA WZROST WEWNĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI REGIONÓW W POLSCE


(Impact of European Union Funds on the increase of internal cohesion of regions in Poland)
12 (27-38) Rafał Czyżycki More
4.

FUNDUSZE UNIJNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW I ICH WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY


(EU funds as a source of financing the innovative activity of enterprises and their impact on socio-economic development)
10 (39-48) Ewa Ferensztajn-Galardos More
5.

DZIAŁANIA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W OBSZARZE STYMULOWANIA INTELIGENTNEGO ROZWOJU – STUDIUM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO


(Activities of Local Government Administration in the Area of Stimulating Innovation in the Intelligent Region – Study of the Małopolskie Voivodeship)
10 (49-58) Zofia Gródek-Szostak, Danuta Kajrunajtys, Gabriela Malik, Agnieszka Chęcińska-Zaucha More
6.

WPŁYW FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ NA POZYCJĘ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW


(Effects of European Union funds on innovate position and of polish enterprises)
12 (59-70) Katarzyna Łukaszewska More
7.

PROJEKTY SZKOLENIOWE W SZCZECIŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM – STUDIUM PRZYPADKU


(Training projects in the Szczecin Met ropolitan Area – case study)
10 (71-80) Dorota Miśkiewicz, Bartosz Rogojsza More
8.

ANALIZA SWOT WYKORZYSTANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH W REGIONALNEJ GOSPODARCE TURYSTYCZNEJ W LATACH 2007–2013


(SWOT Analysis of Use of European Funds in the Regional Tourism Economy in the Years 2007–2013)
12 (81-92) Aleksander Panasiuk, Marta Sidorkiewicz More
9.

EWOLUCJA FINANSOWANIA SEKTORA KULTURY NA POZIOMIE REGIONALNYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ


(Evolution of European funding of cultural sector at the regional level in Poland)
10 (93-102) Ewelina Pędziwiatr More
10.

OPŁACALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO W AGROTURYSTYCE


(The profitability of an investment project in agritourism)
11 (103-113) Michał Roman More
11.

WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW UNIJNYCH NA PRZYKŁADZIE PROGRAMÓW AKTYWIZUJĄCYCH BEZROBOTNYCH W POWIECIE CHOSZCZEŃSKIM I WAŁECKIM


(Unemployed People Activation Programmes with European Funds in Choszczno and Wałcz County as a Method of Local Social Inclusion)
11 (115-125) Mateusz Rytel More
12.

ROLA FUNDUSZY UNIJNYCH W PODNOSZENIU INNOWACYJNOŚCI ŁOTEWSKIEJ GOSPODARKI


(The role of EU structural funds in improving in novativeness of Latvian economy)
10 (127-136) Jakub Sawulski More
13.

WPŁYW FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW


(European Union funding impact on the quality of life)
11 (137-147) Paulina Szulc-Fischer More
14.

ZRÓŻNICOWANIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH W POLSCE W OKRESIE 2014–2017


(Diversit y of the use of f u nds u nder operational prog rams in Poland in the per iod 2014 –2017)
10 (149-158) Marta Wysogląd More
15.

ZRÓŻNICOWANIE I KONCENTRACJA ABSORPCJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH PRZEZ PUBLICZNE UCZELNIE ZAWODOWE


(Dispersion and concent ration of the EU funds absorption by state schools of higher vocational education)
13 (159-171) Artur Zimny More
16.

DOSTĘPNOŚĆ ŚRODKÓW UNIJNYCH Z PERSPEKTYWY MSP WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO


(Using of EU funds and their impact on the competitiveness of enterprises of the SME sector)
11 (173-183) Irenausz Żuchowski More