Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.33-16
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 33 2017
DOSTĘPNOŚĆ ŚRODKÓW UNIJNYCH Z PERSPEKTYWY MSP WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
(Using of EU funds and their impact on the competitiveness of enterprises of the SME sector)

Authors: Irenausz Żuchowski
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży Katedra Ekonomii i Zarządzania
Keywords: SME sector EU funds barriers
Data publikacji całości:2017-12-31
Page range:11 (173-183)
Klasyfikacja JEL: M21 O10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article discusses possibilities of obtaining EU funds by enterprises from the SME sector. The research section presents the results of research on the acquisition of EU funds by 200 enterprises from the SME sector in the Podlaskie voivodship. The aim of the study was to get acquainted with the opinions of owners and managers about the opportunities, barriers and opportunities for obtaining EU funds during the programme period 2014–2020 . Research results show that business executives perceive the opportunities offered by EU funds, but a small percentage of them use it. The main obstacles to obtaining EU funds are the financial barriers associated with the need to contribute own and administrative resources related to the procedures for applying and clearing EU funds. Companies that have benefited from grants in the opinion of owners and managers have increased their market competitiveness.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adina-Simona, P. (2013). Performance indicators for SMEs accesing EU FUNDS. Constanta Maritime University Annals XIV, 1 (19), 319–322.
2.Fundusze Europejskie dla małych i średnich firm, Portal Funduszy Europejskich (2017). Pobrano z: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/wsparcie-dla-
3.-mikro-malych-lub-srednich-przedsiebiorcow (28.01.2018).
4.Geruzel-Dudzińska, B. (2016). Finansowanie inwestycji w środki trwałe w sektorze. Współczesna Gospodarka, 1 (7), 71–80.
5.Grzeszczyk, T.A., Czajkowski, B. (2016). Identyfikacja barier w procesach ewaluacji europejskich projektów innowacyjnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 4 (23), 551–562.
6.Kamińska A., (2010). Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Barometr Regionalny, 2 (20), 51–63.
7.Klimczak, T., Lis, A., Miller, A., Rauzer, A., Piotrowski, S., Pander, W., Sieczkowski, P., Weremiuk, A., Wojnicka-Sycz, E. (2018). Raport końcowy. Ocena wpływu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju WYG PSDB Sp. z o.o. Pobrano z: https://www.poir.gov.pl/efekty-programu-innowacyjna-gospodarka-2007-2013 (28.01.2018).
8.Kołodziej-Hajdo, M., Surowiec, A. (2011). Finansowanie projektów MSP z funduszy unijnych. Korzyści i bariery. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 32, 535–547.
9.Krusinskas, R., Stankeviciene, J., Lakstutiene, A. (2013). Analysis of the impact of financial engineering tools on small and medium-sized business in Lithuania. Economics and
10.Management, 3 (18), 409–417.
11.Łapiński, J., Nieć, M., Rzeźnik, G., Węcławska, D., Zakrzewski, R. (2016). Przedsiębiorczość w Polsce – stan obecny i zmiany w czasie. W: A. Tarnawa, A. Skowrońska (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (s. 7–47). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
12.Maroshegyi, Ch., Nagy, S.G. (2010). Out Of Credit: Evaluating the Impact of the Eu Structural Funds on Hungarian Small Business Growth and Access to Finance. Köz-Gazdaság. Special Issue, 3, 113–127. Pobrano z: http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/264/1/09-maroshegyi_nagy.pdf (29.01.2018).
13.Mihai, V.M. (2016). Issues on Accessing EU Non-refundable Funds by SMEs in Romania. Economic Insights – Trends and Challenges, 3 (5), 47–54.
14.Nowaczek, A., Hojdus, M., Kulczycka, J. (2015). Skuteczność i efektywność dotacji dla małopolskich przedsiębiorców. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 89, 179–189.
15.Perkowski, M., Żołnierski, A., Kokot, J. (2015). „ MŚP i fundusze Unii Europejskiej”. Przewodnik beneficjenta po programach operacyjnych w perspektywie finansowej 2014–2020. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Pobrano z: http://www.fund.org.pl/plik,3484,msp-i-fundusze-unii-europejskiej-przewodnik-beneficjenta-po-programach-operacyjnych-w-perspektywie-finansowej-2014-2020-pdf.pdf (28.01.2018).
16.Perspektywa finansowa 2014–2020, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2017). Pobrano z: http://www.parp.gov.pl/perspektywa-finansowa-2014-2020 (28.01.2018).
17.Raport. Finansowanie MSP z dotacji UE. Raport z badań Comarch i dotacjomat.pl (2017). Pobrano z: http://dotacjomat.pl/wp-content/uploads/2015/02/raport-dotacjomat.pl_.pdf
18.( 28.01.2018).
19.Sosińska-Wit, M. (2014). Ocena wykorzystania funduszy unijnych w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa lubelskiego. Economics and Management, 3, 157–172.
20.Szara, K. (2012). Bariery pozyskiwania środków unijnych i ich wykorzystywania w aspekcie cyklu życia projektu. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 27, 175–187.