Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.33-11
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 33 2017
WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW UNIJNYCH NA PRZYKŁADZIE PROGRAMÓW AKTYWIZUJĄCYCH BEZROBOTNYCH W POWIECIE CHOSZCZEŃSKIM I WAŁECKIM
(Unemployed People Activation Programmes with European Funds in Choszczno and Wałcz County as a Method of Local Social Inclusion)

Authors: Mateusz Rytel
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: unemployment social inclusion European funds
Year of publication:2017
Page range:11 (115-125)
Klasyfikacja JEL: J68 J21 J24 J71
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Social exclusion is a major problem in modern economy. One of the biggest threats to being socially excluded is being unemployed. In Choszczno and Wałcz counties there are two programmes funded by European Social Fund, which are helping people to find an employment. One of these programmes is directed to relatively young people – below thirty years old, and the other one is directed to people over 29 years old with specific situation in the labour market. The main focus of this article is to investigate the effectivenes of using european funds as a cost of activating one unemployed person. This study also describes the role of european funds in creating employment places between 2015 and 2016 year in both counties.
Download file

Article file

Bibliography

1.Borkowski, T., Marcinkowski, A. (1999). Socjologia bezrobocia. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
2.GUS. Pracujący w gospodarce narodowej. Raporty z lat 2009–2013. Warszawa.
3.GUS. Stopa bezrobocia w latach 1990–2017. Pobrano z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-w-latach-1990-2017,4,1.html (25.01.2018).
4.Gwizda, M., Kosowska-Kwaśny, M., Żółciński, S. (2014). Fundusze UE 2014–2020. Warszawa: CH Beck.
5.Imapp (2017a). Efekty Polityki spójności 2007–2013 w Polsce – raport ewaluacyjny. Pobrane z: https://www.ewaluacja.gov.pl/media/48824/V4plus4_stronaPL.pdf (20.09.2017).
6.Imapp (2017b). Efekty Polityki Spójności w Polsce, krajach Grupy Wyszehradzkiej i państwach partnerskich. Pobrane z: https://www.ewaluacja.gov.pl/media/48824/V4plus4_stronaPL.pdf (20.09.2017).
7.Kierzkowski, T., Jankowska, A., Knopik R. (2009). Fundusze Strukturalne oraz Fundusz Spójności. Warszawa: C.H. Beck.
8.MIiR (2018). Lista projektów realizowanych w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014–2020. Pobrane z: https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/projekty/lista-projektow (10.08.2017).
9.MR (2018). Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014–2020. Pobrane z: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/projekty/lista-projektow/lista-projektow-realizowanych-z-funduszy-europejskich-w-polsce-w-latach-2014-2020/ (20.09.2017).
10.Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie (2017). Sprawozdania o rynku pracy MPIPS-01, za okres 01.2015–08.2017. Pobrane z: http://choszczno.praca.gov.pl (10.08.2017).
11.Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu (2017). Miesięczne sprawozdania o rynku pracy MPIPS-01, okres 01.2015–08.2017. Pobrane z: http://walcz.praca.gov.pl (10.08.2017).
12.Rozporządzenie Rady (WE) z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, nr 1083/2006. Pobrane z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32006R1083 (10.08.2017).
13.Pawlicki, R. (2014). Strategia Finansowa dla Polski 2014–2020. Warszawa: Difin.
14.Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020 (2016). Pobrane z: http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/pliki/rpowz_2014_2020_20170927.
15.pdf (21.09.2017).
16.Sikora-Gaca, M., Kosowska, U. (2014). Fundusze Europejskie w Teorii i Praktyce. Warszawa: Difin.
17.Szarfenberg, R. (2006). Marginalizacja i wykluczenie społeczne. Warszawa: Instytut Polityki Społecznej.
18.Tkaczyński, J.W., Świstak, M. (2013). Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich. Warszawa: C.H. Beck.
19.Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Powiat choszczeński – opis. Pobrano z: http://eregion.wzp.pl/powiaty/choszczenski (20.01.2017).
20.Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Powiat wałecki – opis. Pobrane z: http://eregion.wzp.pl/powiaty/walecki (20.01.2017).