Search

Result: Found records: 74.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. The Prevalence of Arterial Hypertension among Students of West Pomeranian Voivodeship
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
2. Pomostowy kapitał społeczny studentów – wyniki badań
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Go to
3. Recenzja - Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej, redakcja Stanisław Swadźba, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014 (ss. 168)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Go to
4. Sytuacja procesowa oskarżonego w postępowaniu sądowym w świetle zasady kontradyktoryjności i prawa do obrony
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2015 (9) 2015 Go to
5. Systemy motywacyjne członków zarządów spółek giełdowych w Polsce. Studium przypadku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
6. Językowa kreacja miasta i jego mieszkańców w łódzkich tekstach folklorystycznych
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
7. Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju gmin w Polsce
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Go to
8. Instytucjonalny wymiar procesu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Go to
9. Obraz anioła w wybranych utworach literatury romantycznej i współczesnej oraz w języku
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
10. Leksyka wartościująca w obrazie człowieka złego w Psałterzu Dawidowym Mikołaja Reja
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
11. Czynniki determinujące wartość produkcji roślinnej gospodarstw rolnych w regionie Pomorza środkowego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
12. Koncepcja Smart City a innowacyjne podejście do zarządzania sprawami publicznymi w mieście
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
13. POWSTANIE EUROPEJSKIEJ UNII WALUTOWEJ JAKO OPTYMALNEGO OBSZARU WALUTOWEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
14. ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W BUDOWANIU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO – UJĘCIE TEORETYCZNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
15. JAKOŚĆ RZĄDU I JEJ ZRÓŻNICOWANIE NA PRZYKŁADZIE POLSKICH WOJEWÓDZTW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
16. Wielokryterialna metoda wspomagania decyzji PVM w wyborze kraju lokalizacji działalności gospodarczej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 39 2016 Go to
17. Czynniki determinujące przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
18. Między słowem, obrazem a muzyką, czyli o integralności sztuk w Dziennikach Marii Dąbrowskiej
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Go to
19. Przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2003–2014
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
20. Uchylanie się od opodatkowania podatkiem od towarów i usług - identyfikacja przyczyn zjawiska w Polsce oraz określenie skutków jego występowania
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
21. Edukacja nieformalna bibliotek publicznych jako czynnik wspomagania procesu studiowania – przykładowe formy
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Go to
22. Badanie czynników stymulujących proces transferu wiedzy z jednostek sfery nauki do sektora MSP
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
23. Robert Kreitz, Ingried Miethe, Anja Tervooren (red.), Theorien in der qualitativen Bildungsforschung – Qualitative Bildungsforschung als Theoriegenerierung, Verlag Barbara Budrich, Opladen Berlin Toronto 2016, ss. 256
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 1 2017 Go to
24. Kompetencje społeczne w świetle wyników badań kapitału społecznego studentów z Polski, Litwy i Słowacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
25. Recenzja Ekonomia sektora publicznego – wybrane zagadnienia, red. K. Surówka, Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Kraków 2015
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
26. Znaczenie barier popytowych i podażowych w działalności nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
27. Ocena aktywności inwestycyjnej w przedsiębiorstwach rozpoczynających działalność gospodarczą w Polsce w latach 2004–2014
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
28. ILOŚĆ – JAKOŚĆ: KONSEKWENCJE KŁOPOTLIWEGO KRYTERIUM ROZRÓŻNIANIA BADAŃ EMPIRYCZNYCH
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 2 2018 Go to
29. Zmiana paradygmatu i metody współczesnej ekonomii – rola ekonomii behawioralnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
30. Sektor usług w gospodarce opartej na wiedzy – analiza porównawcza
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
31. Unikanie opodatkowania w międzynarodowych grupach kapitałowych a społeczna odpowiedzialność biznesu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
32. Leksykalno-stylistyczne zjawiska we współczesnych tekstach urzędowych Kościoła (na przykładzie statutów synodów diecezjalnych)
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Go to
33. Środki artystycznego obrazowania w Listach z Afryki Henryka Sienkiewicza
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Go to
34. Leksem błękitny w polskiej prozie (badania korpusowe)
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Go to
35. Popegeerowskie powiaty – prekariat w województwie zachodniopomorskim
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
36. O niektórych mechanizmach zmian urbonimów (nazwy pośrednio motywowane w nazewnictwie łódzkim)
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Go to
37. „Nieopisany błękit wody, która ściąga na siebie barwę nieba”. Nazwy barw w powieści Zatoka śpiewających traw Stanisławy Fleszarowej-Muskat
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Go to
38. Indywidualne cechy stylu tekstów naukowych (na przykładzie wybranych prac Aleksandra Brücknera i Stanisława Rosponda)
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Go to
39. Regionalizacja czy unifi kacja leksyki? Uwagi na marginesie kwestionariusza do badań regionalizmów leksykalnych
(Studia Językoznawcze)
t. 9, 2010 2010 Go to
40. Określenia temporalne w Psałterzu Dawidowym Mikołaja Reja
(Studia Językoznawcze)
t. 9, 2010 2010 Go to
41. Wzorzec stylistyczny polszczyzny biblijnej w pierwszej połowie XVI wieku
(Studia Językoznawcze)
t. 8, 2009 2009 Go to
42. Znaczenie powiązań międzyorganizacyjnych dla wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw – ujęcie teoretyczno-empiryczne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
43. Warunki rozwoju kapitału społecznego w Hiszpanii i w Polsce – analiza wyników badań
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/1 2018 2018 Go to
44. Małgorzata Gawrycka, Jarosław Ziętarski, Marta Maier, Swoboda przepływu osób w krajach Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia, Difin, Warszawa 2018, ss. 150
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/1 2018 2018 Go to
45. O różnych postaciach potoczności (Na materiale pamiętników Zofii Stryjeńskiej)
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Go to
46. Rdzenni mieszkańcy Czarnego Lądu w oczach Henryka Sienkiewicza podróżnika na materiale "Listów z Afryki" (1892)
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Go to
47. Nazwy odcieni barwy zielonej w kategorii „proza” Narodowego Korpusu Języka Polskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Go to
48. Aktywność inwestycyjna funduszy venture capital w finansowaniu start-upów w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
49. Stopy zwrotu akcji małych i średnich spółek a wielkość funduszy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
50. Financial obstacles for new enterprises: industry differences and the dynamic of changes
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
51. Współpraca bibliotek prawniczych
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2018 (24) 2018 Go to
52. Diffusion of innovation as a consequence of utilization of EU funds by companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
53. Activities of local government at stimulating innovativeness in the learning region – study of Lesser Poland voivodeship
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
54. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PRZEDSIĘBIORSTW Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW UNIJNYCH – BARIERY I WYZWANIA
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Go to
55. DZIAŁANIA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W OBSZARZE STYMULOWANIA INTELIGENTNEGO ROZWOJU – STUDIUM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Go to
56. Zakład Historii Starożytnej (2015–2019)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2019 2019 Go to
57. Mapa województwa szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1970 1970 Go to
58. VI Ogólnopolska Konferencja Archeologiczna w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1961 1961 Go to
59. Działanie bodźcowe płacy ruchomej w żegludze morskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1973 1973 Go to
60. Ewolucja systemu premiowego dla pracowników umysłowych w żegludze morskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1971 1971 Go to
61. Ocena sprawności działającego systemu bodźców ekonomicznych w PŻM
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1973 1973 Go to
62. Płace stałe i ruchome dla załóg pływających w Polskiej Żegludze Morskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1969 1969 Go to
63. Rola bodźców ekonomicznych w żegludze morskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1973 1973 Go to
64. System pobudzania kadry kierowniczej w Zjednoczeniu Gospodarki Rybnej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1974 1974 Go to
65. Fundusz za osiągnięcia ekonomiczne w Polskiej Żegludze Morskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1970 1970 Go to
66. Liceum Pedagogiczne w Myśliborzu w latach 1946-1969
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1972 1972 Go to
67. Kształcenie i dokształcanie nauczycieli szkół podstawowych w studiach nauczycielskich w Szczecinie w latach 1954-1970
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1984 1984 Go to
68. Działalność wydawnicza wyższych szkół Szczecina w latach 1981-1983 na tle uczelni krajowych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1984 1984 Go to
69. Internal audit as a tool for quality control of customer service – case study
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
70. Komentarze metajęzykowe w Opisach niektórych okolic Polski Klementyny z Tańskich Hoffmanowej
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Go to
71. Od Listów z podróży do Ameryki (1876–1878) do Listów z Afryki (1891–1892), czyli o ewolucji warsztatu pisarskiego Henryka Sienkiewicza
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Go to
72. O języku polskiej powieści brukowej
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Go to
73. Funkcja powtórzeń językowych w Uchu Igielnym Wiesława Myśliwskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Go to
74. The role of the school in preparing students to lead a healthy lifestyle
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 38, No. 2/2022 2022 Go to
Page