Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2015.14-16
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / t. 14, 2015
Obraz anioła w wybranych utworach literatury romantycznej i współczesnej oraz w języku
(The image of an angel in literature and language)

Authors: Danuta Jastrzębska-Golonka
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Keywords: angel, symbol, stereotype
Data publikacji całości:2015
Page range:18 (250-267)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to analyse the motif of an angel in the chosen texts in Polishand foreign literature, reproduce the image of the angel created in the researched textsand language and indicate the changes occuring in this image within the space of years.The introduction of angel symbolism on the space of centuries is the starting point here.The article shows the evolution of the stereotypical picture of the angel and ends with thecriteria according to which the image in the texts has been created.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bibliografia podmiotowa
2.Andersen H.Ch., Baśnie i opowieści, tłum. B. Sochańska, t. I-III, Poznań 2006.
3.Kochanowski J., Treny, w: J. Kochanowski, Sobie śpiewam a Muzom… Antologia, oprac. K. Żukowska, Warszawa 1975.
4.Mickiewicz A., Dziady, Kraków 2008.
5.Terakowska D., Tam gdzie spadają anioły, Kraków 2011.
6.Trussoni D., Angelologia, Warszawa 2010.
7.Bibliografia przedmiotowa
8.Bartmiński J., Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem – na przykładzie stereotypu matki, w: Język a kultura. Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław 1998.
9.Bartmiński J., Panasiuk J., Stereotypy językowe, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001.
10.Bielikowski A., Słownik polsko-łaciński, Kraków 1866.
11.Chanel A.P., Simarro A.S., Słownik symboli, Warszawa 2008.
12.Grzybkowska D., Anioł i dziecko. (Nie)baśniowe przestrzenie spotkania, w: Barwy świata baśni, red. U. Chęcińska, Szczecin 2003.
13.Jastrzębska-Golonka D., Kobieta fatalna w twórczości Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, w: Studia Filologiczne, z. 30/32, Filologia Polska 1992/12/13.
14.Jastrzębska-Golonka D., Konceptualizacja świata przedstawionego w języku najnowszego przekładu tekstów Hansa Christiana Andersena, Bydgoszcz 2011.
15.Kasjan J., Rozmowy z ojcami, t. 1, Kraków 2002.
16.Kleiber G., Semantyka prototypu. Kategorie i znaczenie leksykalne, Kraków 2003.
17.Kuleszewicz R., Słownik symboli literackich, Białystok 2003.
18.Müldner-Nieckowski P., Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 2003.
19.Oleshko H., Aniołów dyskretny lot, Kraków 1996.
20.Świderska A., Adam, Warszawa 1955.
21.Ruland J., Wielka księga aniołów, Katowice 2003.
22.Wullschläger J., Andersen. Życie baśniopisarza, tłum. M. Ochab, tłum. fragmentów utworów, listów i dzienników H. Ch. Andersena B. Sochańska, Warszawa 2005.