Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / t. 14, 2015

Year of publication:2015
# Title Page range Authors Actions
1.

Życiowe losy pisarzy wpisane w językową kreację ich dzieł


(Writers’ Lives and Careers Intermingled With Linguistic Creations of their Works)
14 (11-24) Kwiryna Handke More
2.

Stratyfikacja słownictwa z komponentem nazwy barwy złotej w lirykach Leopolda Staffa (część druga)


(Stratification of the vocabulary with lexical component designating colour gold in Leopold Staff ’s poetry)
17 (25-41) Mirosława Białoskórska More
3.

Językowa kreacja miasta i jego mieszkańców w łódzkich tekstach folklorystycznych


(The language creation of the city and its inhabitants in folklore texts of the city of Łódź)
13 (43-55) Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń More
4.

O pachnących ziółkach Zosi w polskiej epopei narodowej (na marginesie prób identyfikacji)


(About Sophia’s fragrant herbs in Polish national epic (in passing of identification efforts))
14 (57-70) Halina Chodurska More
5.

Kuglarstwo, szarlataneria czy doświadczenie świata nadprzyrodzonego: słownictwo spirytystyczne w "Emancypantkach" Bolesława Prusa


(Deviousness, charlatanry or an experience of the supernatural world: spiritualist vocabulary in "Emancypantki" by Bolesław Prus)
12 (71-82) Magdalena Czachorowska, Mariusz Guzek More
6.

Nabokovowski sposób dotykania rzeczywistości: gra światła i barw w opowiadaniu "Detale zachodu słońca"


(Nabokov’s wa y of touching reality: the play on light and colours in the short story "Details of a Sunset")
8 (84-91) Anna Ginter More
7.

Słownictwo pospolite w "Słowniku warszawskim" wobec rozstrzygnięć normatywnych w polszczyźnie przełomu XIX i XX wieku (litery A–N)


(Common vocabulary in the "Słownik warszawski" (“Warsaw Dictionary”) according to normative conclusions in the Polish language in 19th and 20th century)
18 (93-110) Daria Kupidura More
8.

Słownik polsko-łaciński Antoniego Bielikowicza (1863–1866) – między słownikiem Lindego a "Słownikiem wileńskim"


(Polish-Latin Dictionary of Antoni Bielikowicz (1863–1866) – between The Polish Language Dictionary by Samuel Linde and "The Vilnius Dictionary")
17 (111-127) Anna Lenartowicz-Zagrodna More
9.

Warsztat tłumaczenia "Trenów" Jana Kochanowskiego na język chorwacki


(Workshop in translating Jan Kochanowski’s "Treny" into Croatian language)
18 (129-146) Neda Pintarić More
10.

Pole bieli w wierszach Juliana Tuwima


(Colou r wh ite in Jul ian Tuw im’s poetry)
14 (147-160) Adrianna Seniów More
11.

Leksyka z zakresu chorób i zjawisk chorobowych w czasopiśmie „Twój Maluszek”


(Lexis in the field of diseases and diseasephenomena in the monthly „Twój Maluszek” magazine)
22 (162-183) Anna Wyszomirska More
12.

Реализация интенции утешения при помощи совета. Формально-языковой и прагматический анализ на материале русского, польского и чешского языков


(Realisation of comforting intention through advice. Lexical-pragmatic study of the Russian, Polish and Czech languages)
8 (185-192) Katarzyna Kondzioła-Pich More
13.

Названия водок как источник информации о регионе происхождения


(Names of vodkas as a source of information on about their provenance region)
13 (193-205) Halina Stelmach More
14.

Językowa kreacja wizerunku władców w średniopolskim piśmiennictwie historiograficznym – przyczynek do badań dyskursu tożsamościowego


(Linguistic creation of the image of sovereigns in Middle Polish historiographic writing – a con tributionto the analysis of identity discourse)
15 (210-224) Magdalena Hawrysz More
15.

Skrzydlate słowa Juliana Tuwima


(Julian Tuwim’s winged words)
23 (226-248) Jolanta Ignatowicz-Skowrońska More
16.

Obraz anioła w wybranych utworach literatury romantycznej i współczesnej oraz w języku


(The image of an angel in literature and language)
18 (250-267) Danuta Jastrzębska-Golonka More
17.

Leksyka wartościująca w obrazie człowieka złego w Psałterzu Dawidowym Mikołaja Reja


(Evaluative vocabulary on image of an evil man in "David’s Psalter" by Mikołaj Rej)
15 (269-283) Danuta Kowalska More
18.

Obraz Polaków w felietonach Henryka Sienkiewicza


(The Image of the Poles in Henryk Sienkiewicz’s Feuilletons)
12 (285-296) Magdalena Pietrzak More
19.

Językowo-kulturowa kreacja szkoły w "Awanturach kosmicznych" Edmunda Niziurskiego


(Linguistic and cultural images of school in "Awantury kosmiczne" by Edmund Niziurski)
14 (297-310) Zofia Pomirska More
20.

Językowa kreacja rodziny żydowskiej w powieści "Meir Ezofowicz" Elizy Orzeszkowej


(Linguistic creation of a Jewish family in "Meir Ezofowicz", a novel by Eliza Orzeszkowa)
21 (311-331) Elżbieta Skorupska-Raczyńska More
21.

Leksykalno-semantyczne wyznaczniki letnich pejzaży wiejskich w "Nocach i dniach" Marii Dąbrowskiej


(Lexical-semantic determinatnts of summer countryside landscapes in the novel by Maria Dąbrowska "Noce i dnie")
13 (333-345) Jolanta Słoboda More
22.

Składniowe środki kreacji świata przedstawionego w wierszach z tomu "Lutnia po Bekwarku" Jana Lechonia


(The syntactic means in the creation of the world presented in poems from the volume "Lutnia po Bekwarku" by Jan Lechoń)
18 (349-366) Andrzej S. Dyszak More
23.

Budowa synonimów głównych w polskiej terminologii medycznej drugiej połowy XIX wieku


(The structure of primary synonyms in Polish medical terminology of the second half of the 19th century)
24 (367-390) Lucyna Agnieszka Jankowiak More
24.

Polskie przyimki prefigowane (Próba opisu generatywnego)


(Polish composite prepositions (Attempt to generative description))
16 (391-406) Tomasz Nowak More
25.

Specyfika dyskursu edukacyjnego a konceptualizacja świata przedstawionego w tekście artystycznym


(The peculiarity of educational discourse and the conceptualization of the presented world in the artistic text)
14 (407-420) Agnieszka Rypel More
26.

[rec.] Magdalena Hawrysz, Polemiczna twórczość Marcina Czechowica w perspektywie genologii lingwistycznej

3 (424-426) Bogdan Walczak More
27.

[rec.] Maciej Mączyński, Język dawnych statutów premonstrateńskich. Interpretacje,

3 (427-429) Bogdan Walczak More