Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2015.14-05
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / t. 14, 2015
Kuglarstwo, szarlataneria czy doświadczenie świata nadprzyrodzonego: słownictwo spirytystyczne w "Emancypantkach" Bolesława Prusa
(Deviousness, charlatanry or an experience of the supernatural world: spiritualist vocabulary in "Emancypantki" by Bolesław Prus)

Authors: Magdalena Czachorowska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Mariusz Guzek
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Keywords: Bolesław Prus, spiritualist vocabulary, "Emancypantki"
Data publikacji całości:2015
Page range:12 (71-82)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article brings up the issues of nineteenth-century mesmerism in the works ofBolesław Prus. It describes the coming out of the phenomenon, views of its rationalization and democratisation both from global and Polish perspective. Moreover, it drawsattention to those components of the author’s biography, such as the acquaintance andcooperation with Julian Ochorowicz, which influenced the shape of his outlook on thespiritualism enthusiasts movement, quite popular at that times. The writer’s attitudetowards the new phenomenon was ambiguous and traces of his internal dilemmas areeasily found in the language of “The New Woman”. The analysed language which createsspiritualistic discourse is represented by general names i.e. names of the doctrine createdby Allan Kardec or the reality it concerned; names of the rituals – meetings of people andspirits as well as the names of people and beings, directly or indirectly engaged in thoserituals.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bodanko A., Julian Ochorowicz (1850-1917) ojciec polskiej psychologii naukowej, „Nauczyciel i Szkoła” 2011, nr 2.
2.Krzywicki L., Nieco wspomnień o Bolesławie Prusie, w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, zebrał i opracował Stanisław Fita, Warszawa 1962.
3.Seanse warszawskie, „Gazeta Poranna 2 Grosze” 1917, nr 110.
4.Sołowianiuk P., Jasnowidz w salonie czyli spirytyzm i paranormalność w Polsce międzywojennej, Warszawa 2014.
5.Tomasik W., Ochocki Julian, w: Leksykon „Lalki”, red. A. Bąbel, A. Kowalczykowa, Warszawa 2011.
6.W nieznane światy, „Gazeta Poranna 2 Grosze” 1917, nr 127.