Search

Result: Found records: 88.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Karnoprawna regulacja nieodpłatnego zatrudniania osób pozbawionych wolności
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2015 (12) 2015 Go to
2. Optimization of the Effort Preparation Process Among the Short Track Female Competitors in a Year Cycle
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Go to
3. Knee Joint Position Sense in Physically Active Patients after ACL Reconstruction
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Go to
4. Regional Strategies for Pro-family Policy in the Care of Rural Child
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Go to
5. Identifying talented handball players – the possibilities of examining the players by means of speed-force and coordination tests
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 4, No. 4/2013 2013 Go to
6. OTAKAR VÁVRA I KINO PROTEKTORATU CZECH I MORAW
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2015 2015 Go to
7. L’amministratore disonesto (Luca 16,1-9). Ma davvero?
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Go to
8. School Tourism as Part of Physical Education in the Light of Tourist Activities Declared by High School Students in Wrocław, Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
9. The Creation of the Model Threshold Tourist Area Life Cycle of the Functional Urban Area of Kołobrzeg
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
10. Problematyka rozwoju i stabilizacji gospodarstw pasiecznych – studium przypadku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Go to
11. Zastosowanie tymczasowego aresztowania jako efekt rozpoznania zażalenia na jego niezastosowanie
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2015 (10) 2015 Go to
12. The Suburban Areas of Tourist and Recreation Reception in the Opinion of Users. A Comparative Case Study
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
13. Wokół welfare economics Oskara Langego
(Nowa Krytyka)
34 rok 2015 2014 Go to
14. Kuglarstwo, szarlataneria czy doświadczenie świata nadprzyrodzonego: słownictwo spirytystyczne w "Emancypantkach" Bolesława Prusa
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
15. The effectiveness of actions in the field of road safety
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Go to
16. Spatial policy of suburban municipalities. Current directions in the development of tourism and recreation in suburban areas
(European Journal of Service Management)
Vol. 18, 2/2016 2016 Go to
17. Janusz Lemański, Księga Rodzaju. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, nowy komentarz biblijny. Stary Testament i/1, rozdziały 1-11, Częstochowa 2013, ss. 571
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Go to
18. R. Bartnicki, K. Kłósek, The methods of New Testament interpretation. Introduction, Publishing „Petrus”, Krakow 2014, pp. 291, ISBN 978-83-7720-047-6
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Go to
19. Physical Activity as Prevention of Chronic Illnesses in Seniors
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Go to
20. Cyberprzestępczość a rozwój społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
21. Innowacje w transporcie – na przykładzie badań w sektorze transportowym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
22. Innowacyjny most edukacyjny nauczania logistyki w szkołach ponadgimnazjalnych – projekt platformy e-learningowej EduBridge
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
23. MONITOROWANIE TRAFNOŚCI SYSTEMU PROGNOZ SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWIE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
24. Cyberprzestępczość bankowa i środki jej zwalczania
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
25. Emocje a oszczędności emerytalne osób młodych - wyniki badań eksperymentalnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
26. Świnoujście - alter ego państwa idealnego Platona
(Acta Politica Polonica)
3/2016 (37) 2016 Go to
27. SKUTKI KRYZYSU 2008–2009 DLA RYNKU PRACY W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
28. Korporacja Chiny – strategiczne i kulturowe czynniki globalnego sukcesu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
29. Time Analysis of Muscle Activation during Basketball Free Throws
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Go to
30. Przestępstwa dystansowe i tranzytowe
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Go to
31. Argumenty na rzecz nieredukcyjnego ujęcia tożsamości osobowej
(Analiza i Egzystencja)
34 (2016) 2016 Go to
32. PŁACA WYDAJNOŚCIOWA W MODELU SHAPIRO-STIGLITZA - UJĘCIE REGIONALNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
33. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 1 kwietnia 2015 roku, sygn. II AKA 7/15
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Go to
34. Wpływ modelu biznesu na przyjęte zasady ujmowania i wyceny wybranych składników sprawozdania finansowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
35. Środki wsparcia z Unii Europejskiej a diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwój innowacyjnych form kształcenia dla branży turystycznej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
36. Uczestnictwo w imprezach kolejowych w Polsce w 2015 roku
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
37. Kierunki rozwoju turystyki na obszarach podmiejskich w ocenie jej organizatorów oraz uczestników (na przykładzie gmin dolnośląskich)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
38. Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
39. Refleksje nad teorią płacy motywacyjnej
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
40. Wybrane pryncypia zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
41. Prawna ochrona świadczenia usług płatniczych i wydawania pieniądza elektronicznego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
42. Wybrane determinanty kształtujące kulturę korporacyjną
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
43. Media społecznościowe w komunikacji sieci komórkowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
44. Wpływ niepewności i nieprzewidywalności na procesy logistyczne
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
45. Electropuncture in Non-Specific Neck Pain: a Pilot Study
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Go to
46. Portfolio uczenia się jako metoda wspomagająca rozwój kompetencji do nauczania młodej kadry akademickiej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Go to
47. Progi rozwojowe w cyklu życia obszaru turystycznego na przykładzie Wschodniej Dzielnicy Uzdrowiskowej Kołobrzegu
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
48. Globalna kastomizacja łańcuchów dostaw na rynku aparatów słuchowych
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Go to
49. Perspektywy rozwoju zarzadzania procesowego wspomaganego przez wybrane narzędzia IT
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Go to
50. Przygotowanie danych do analizy zachowań e-klientów – droga od danych do wiedzy
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
51. Determinanty wyboru szkoły sztuki walki
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
52. Europa Środkowo-Wschodnia – między demokracją a autorytaryzmem
(Acta Politica Polonica)
2/2017 (40) 2017 Go to
53. Rola zarządzania ryzykiem w grupie kapitałowej działającej w obszarze przemysłu wydobywczego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
54. Rola komentarza zarządu w ujawnianiu modelu biznesu i sprawowaniu kontroli zarządczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
55. Analiza kosztów zewnętrznych emisji zanieczyszczeń w transporcie drogowym w Polsce w latach 2000–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
56. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2016 roku, III KK 225/16
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2017 (20) 2017 Go to
57. Badanie ubóstwa z wykorzystaniem metody VMCM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
58. Diagnoza i tendencje w obszarze zatrudnienia w gospodarce polskiej. Ujęcie regionalne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
59. Czy struktura pracujących w przemyśle w Polsce się zmienia?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
60. Zmiany konkurencyjności zasobów pracy krajów Grupy Wyszehradzkiej po przystąpieniu do Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
61. Szczeciński algorytm masowej wyceny nieruchomości – podejście ekonometryczne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Go to
62. Próba modelowania przestrzennych czynników wzrostu gospodarczego w podregionach w Polsce w 2012 roku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Go to
63. Rada osiedla jako element partii politycznych na przykładzie rad osiedli Szczecina
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Go to
64. Przezwyciężanie strachu przed śmiercią w zenie - argumentacja Daisetza Teitaro Suzukiego i dyskusja nad nią (The Overcoming of the Fear of Death in Zen - the Argumentation of Daisetz Teitaro Suzuki and its Discussion)
(Analiza i Egzystencja)
43 (2018) 2018 Go to
65. Błąd – ujęcie interdyscyplinarne
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2018 (21) 2018 Go to
66. Effect of Variable-Intensity Running Training and Circuit Training on Selected Physiological Parameters of Soccer Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 23, No. 3/2018 2018 Go to
67. Special Endurance of Young Gymnasts: The Role of Aerobic Capacity in Fatigue Development in the Training
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 23, No. 3/2018 2018 Go to
68. Ocena hedonicznych indeksów cen mieszkań publikowanych przez Narodowy Bank Polski
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
69. Zwalczanie tak zwanych dopalaczy normami prawa karnego w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2018 (22) 2018 Go to
70. Materializm Typu-B i Treść Pojęć Fenomenalnych (Type-B Materialism and the Content of Phenomenal Concepts)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Go to
71. TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNY ASPEKT PRZEŁADUNKU WYSOKOTEMPERATUROWEJ SMOŁY WĘGLOWEJ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA X NA TERENIE PORTU MORSKIEGO SZCZECIN
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
72. Organization and management of tourist attractions. Case studies of Lower Silesia projects
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
73. Własność i społeczeństwo: wybrane aspekty socjologii Jacka Tittenbruna
(Nowa Krytyka)
40 rok 2018 2018 Go to
74. Regional tourism organizations in Poland: models of operation and cooperation with the environment. relation systems and features
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
75. Wina w prawie karnym i prawie deliktów – przyczynek do dyskusji na temat tożsamości pojęcia winy w prawie polskim
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2019 (26) 2019 Go to
76. Centralne kierowanie organizacjami gospodarczymi a transportochłonność produkcji
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1985 1985 Go to
77. Rozwój kultury i społecznego ruchu regionalnego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1975 1975 Go to
78. Threats to health and safety at work when completing a warehouse process
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
79. Social media in the marketing communication of Polish banks
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
80. CSR as a Marketing Communication Tool for Companies in the Financial Services Sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
81. Information and communication technologies (ICT) in banking sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
82. Stakeholder map in the cultural project management process on the example of St. Dominic’s Fair
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
83. Przekład hipertekstowy. Teoria i praktyka
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Go to
84. Anna Czapla, Nazwy miejscowości historycznej ziemi halickiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Go to
85. Autointerpretacja osoby i problem „mocnego wartościowania” w filozofii Charlesa Taylora
(Analiza i Egzystencja)
57 (2022) 2022 Go to
86. Product-Service Systems as an Opportunity for the Enterprise Producing Injection Molds
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (54) 2018 2018 Go to
87. Pojęcie obiektu kwantowego z pespektywy teorii integracji pojęciowej a problem ontologii mikroświata
(Analiza i Egzystencja)
64 (2023) 2023 Go to
88. Problematyka Ziem Odzyskanych w „Polsce Walczącej” (1946-1949)
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Go to
Page