Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-51
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2016
Rola zarządzania ryzykiem w grupie kapitałowej działającej w obszarze przemysłu wydobywczego
(The Role of Risk Management in the Group Operating in the Area of the Mining Industry)

Authors: Patrycja Bąk

Mariusz Kapusta

Marta Sukiennik
Keywords: risk risk management corporate risk in the mining industry the human factor
Data publikacji całości:2016
Page range:10 (581-590)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of this article is to introduce the problem of risk management in capital groups operating in the mining sector in Poland. In particular the risks associated with the human factor is shown. The main causes of “mistakes” human mining companies are also described as well as identified the ‘good practice’ which should be implemented in capital groups operating in the polish mining industry.
Download file

Article file

Bibliography

1.Chong Y.Y., Brown E.M. (2001). Zarządzanie ryzykiem projektu. Kraków: Dom Wydawniczy ABC – Oficyna Ekonomiczna. Encyklopedia Zarządzania. Pobrano z: mfiles.pl/pl/index.php/Grupa_kapitałowa.
2.Holliwell J. (2001). Ryzyko finansowe. Metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem finansowym. Warszawa: K.E. Liber.
3.Kaczmarek T. (1999). Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków. Gdańsk: ODDK.
4.Kaczmarczyk T. (2010). Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa: Difin.
5.Kutschenreiter-Praszkiewicz I. (2012). Systemy bazujące na wiedzy w technicznym przygotowaniu produkcji części maszyn. Seria Rozprawy Naukowe nr 42. Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
6.Mioduchowska-Jaroszewicz E. (2013). Analiza i pojęcia grupy kapitałowej w polskiej gospodarce i literaturze ekonomicznej. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 64 (1).
7.Piszcz A. (2013). Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 3 (2).
8.Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej JSW SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku. Pobrano z: https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-okresowe/raporty-okresowe-2015.
9.Smaga E. (1995). Ryzyko i zwrot w inwestycjach. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
10.Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001). Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia. Warszawa: PWE.
11.www.tauron.pl (25.04.2016).
12.Zastawa M. (2007). Zintegrowane Zarządzanie Ryzykiem. V Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce „Strategie Zarządzania Ryzykiem”. Szczyrk.
13.Zeliaś A. (red.) (1998). Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.