Search

Result: Found records: 147 (record limit: 100, number of pages: 2).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Risk taking propensity among people involved in various forms of winter recreation on the example of skiing
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 2, No. 2/2013 2013 Go to
2. Postrzeganie ryzyka wiązanego z zakupami online – analiza zmian w latach 2013–2015
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
3. Zarządzanie ryzykiem podczas realizacji projektów informatycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
4. A subjective Assessment of Accident Risk in Downhill Skiing by Beginner Skiers and Ski Instructors
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
5. Prognoza ilości notyfikacji dotyczących poważnych zagrożeń w systemie RAPEX wobec produktów pochodzących z Chin
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
6. Zastosowanie zarządzania ryzykiem w przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
7. Model CAPM z ryzykiem płynności na polskim rynku kapitałowym
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
8. Intensyfikacja przestępczości w e-gospodarce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
9. Ryzyko w modelach rozwoju społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
10. Ryzyko w mikro i małych przedsiębiorstwach – między szansą a zagrożeniem
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
11. Ryzyko w opinii mikroprzedsiębiorców – szansa czy zagrożenie?
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
12. Rola działu windykacji w procesie wspomagania zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego w przedsiębiorstwie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
13. Ocena intensywności wzrostu cen akcji spółek rynku nieruchomości po bessie w 2011 roku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
14. Wartość zagrożona w warunkach ufinansowienia rynków surowców rolnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
15. Miara VaR w ocenie odpowiedniości funduszu inwestycyjnego dla inwestora indywidualnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
16. Cloud computing – szansa i ryzyko dla firmy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
17. Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania bezpieczeństwem organizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
18. Ryzyko rynkowe inwestycji w akcje na GPW w Warszawie w latach 2009 - 2015. Analizy branżowe.
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
19. LEVEL OF KNOWLEDGE AND ANSWERS GIVEN IN A SURVEY RESEARCH. EXAMPLE OF INSURANCE PREFERENCES SURVEY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
20. OCENA ZAGROŻENIA ZŁYMI WARUNKAMI MIESZKANIOWYMI W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
21. Obszary ryzyka postrzeganego przy transakcjach w środowisku wirtualnym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
22. The economic dimension of the impact of sector exclusions for the processes of shaping the structure and the amount of communication compensations granted by the insurance companies in Poland and the European Union
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Go to
23. Ryzyko kosztów i koszty ryzyka
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
24. PODSTAWY TEORETYCZNE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ZAKŁÓCEŃ W ŁAŃCUCHU DOSTAW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
25. RYZYKO W RELACJACH PARTNERSKICH W BRANŻY TSL OPARTYCH NA OUTSOURCINGU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
26. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. OCENA SEKTORA SPOŻYWCZEGO (CUKIERNICZEGO)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
27. ZNACZENIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PLANOWANIU PROJEKTÓW PUBLICZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
28. Risk management according to the studies among exporting microenterprises from Western Pomerania
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Go to
29. Analiza wolnych przepływów pieniężnych jako element oceny zagrożenia upadłością małych i średnich przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
30. Prognozowanie zagrożenia finansowego biur podróży na podstawie sprawozdań finansowych – wybrane problemy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
31. Skuteczność zarządzania ryzykiem w projektach inwestycyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
32. Risk of probable incidents during railways transport
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
33. Analysis of external sources of hazards in civil air operations
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
34. Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
35. Forex jako alternatywa dla rynku kapitałowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2017 (90) 2017 Go to
36. Przegląd miar ryzyka systemowego
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
37. Preferencje rolników w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem a poziom przychodów ich gospodarstw – wyniki badań ankietowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
38. Risk asymmetries in “open science” concept: university technology transfer perspective
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
39. Identyfikacja ryzyk w dokumentacji cen transferowych – studium przypadku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
40. Wybrane pryncypia zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
41. Wpływ osobowości eksperta na wagę kryteriów oceny ryzyka innowacji technicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
42. Model ryzyka procesów biznesowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
43. Wieloaspektowa metodyka analizy i zarządzania ryzykiem procesów biznesowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
44. Bezpieczeństwo danych osobowych a ryzyko korzystania z publicznej chmury obliczeniowej na przykładzie Microsoft Office 365
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
45. Zagrożenia typu Distributed Denial of Service jako przykład ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w internecie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
46. Ryzyko w sektorze publicznym w kontekście zintegrowanej informatyzacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
47. Protection from Bankruptcy in the Acquisition Process
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
48. Ryzyko inwestowania w spółki budowlane notowane na GPW w Warszawie a koniunktura w budownictwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
49. Ryzyko międzyorganizacyjnych relacji kooperacyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
50. Optymalizacja ryzyka produkcyjnego na wybranym przykładzie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
51. Rynek obligacji państwowych w dobie ujemnych stóp procentowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
52. Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w rolnictwie – wybrane problemy. Perspektywa międzynarodowa i Polski
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
53. Podatkowa grupa kapitałowa na gruncie podatku od towarów i usług - ryzyko szacowania podstawy opodatkowania
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
54. Funkcje doradcze audytu wewnętrznego w policji w zakresie zabezpieczenie finału regat The Tall Ship Races 2017
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
55. Problematyka pomiaru efektywności zabezpieczenia przed ryzykiem rynkowym w rachunkowości instrumentów pochodnych w świetle wprowadzenia MSSF 9
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
56. Dylematy oceny efektywności ekonomicznej i ryzyka biznesowego mikroprzedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
57. Specyfika świadczenia ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Go to
58. Czynniki wpływające na bezpieczeństwo uprawiania turystyki żeglarskiej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
59. Związek pomiędzy ryzykiem a efektywnością na polskim rynku funduszy inwestycyjnych akcji według miar z grupy EMC
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
60. Ryzyko jako przedmiot badania audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
61. Odpisy aktualizujące wartość aktywów jako kategoria prawa bilansowego oraz narzędzie zarządzania ryzykiem
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
62. Analiza duration jako komplementarna metoda zarządzania ryzykiem stopy procentowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
63. Koszt ryzyka produkcyjnego w kalkulacjach opłacalności wybranych upraw roślin wysokobiałkowych - aspekty metodyczne i aplikacyjne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
64. Zabezpieczenie ryzyka działalności eksportowej MSP
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
65. Zarządzanie ryzykiem podatkowym z wykorzystaniem interpretacji podatkowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
66. Dynamiczne wersje hybrydowych modeli market timing oraz weryfikacja ich przydatności w ocenie ryzyka i efektywności funduszy inwestycyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
67. Dylematy szacowania kosztu kapitału
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
68. Szacowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z wykorzystaniem wybranych metod oceny ryzyka kredytowego ze szczególnym uwzględnieniem metody DEA
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
69. Ryzyko lokalizacji w kontekście decyzji lokalizacyjnych małych i mikroprzedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
70. Poczucie własnej wartości potencjalnych kredytobiorców a poziom ryzyka kredytowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
71. Otoczenie legislacyjne regulujące funkcjonowanie transakcyjnych limitów skarbowych w relacji z przedsiębiorstwem niefinansowym na walutowym rynku pozagiełdowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
72. Czy płeć osoby zarządzającej ma wpływ na styl funduszu inwestycyjnego oraz stopę zwrotu?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
73. Zasady ładu korporacyjnego a rentowność banków europejskich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
74. Determinanty rozwoju kredytu kupieckiego – wyniki badań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
75. Managing financial risk of longevity
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Go to
76. Dylematy rachunku wyniku podatkowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
77. Kapitał obrotowy a ryzyko utraty płynności finansowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
78. Ryzyka polityki ujemnych stóp procentowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
79. Markowitz versus Foster-Hart – what is the difference between efficient portfolios and the Foster-Hart portfolio?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
80. Zarządzanie czynnikami wpływającymi na poziom wyniku finansowego podstawowej działalności operacyjnej biur podróży na przykładzie Rainbow Tours SA
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
81. Ryzyko upadłości przedsiębiorstwa a wartość dla akcjonariuszy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
82. Zarządzanie ryzykiem przedsięwzięć budowlanych w środowisku wieloprojektowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
83. Ujawnienia informacji na temat postępowania restrukturyzacyjnego w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
84. Rola zarządzania ryzykiem w grupie kapitałowej działającej w obszarze przemysłu wydobywczego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
85. Efektywne zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
86. Analiza wrażliwości w ocenie ryzyka projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie z branży kosmetycznej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
87. Autonomia zasilania w kontekście niezawodności systemu telekomunikacji mobilnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
88. Analiza krajowych regulacji nadzorczych w kontekście ryzyka utraty reputacji w działalności bankowej w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
89. Regulacje ryzyka działalności kredytowej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w porównaniu do banków
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
90. Ewaluacja ryzyka w systemie kontroli zarządczej oświatowej jednostki budżetowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
91. Analiza ryzyka na potrzeby kontroli zarządczej w placówkach oświatowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
92. Elementy audytu bezpieczeństwa wydarzeń specjalnych na przykładzie Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
93. Zastosowanie analizy SWOT w doskonaleniu zarządzania jednostkami administracji terytorialnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
94. Ocena efektywności i ryzyka finansowego biogazowni rolniczej – studium przypadku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
95. Zarządzanie ryzykiem w praktyce gospodarczej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Go to
96. Informacja sprawozdawcza o ryzyku działalności na przykładzie spółek sektora paliwowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
97. Etapy procesu innowacyjnego jako obszary ryzyka w audycie wewnętrznym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
98. Metodologia oceny credit ratingów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
99. Ryzyko w jednostkach samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
100. Comprehensive risk management in a business
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
Page