Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-27
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 6/2016
Zastosowanie analizy SWOT w doskonaleniu zarządzania jednostkami administracji terytorialnej
(Applying the Swot Analysis in Improving the Management of Territorial Administration Units)

Authors: Małgorzata Asejczyk-Woroniecka
Keywords: management control system (managerial control system) quality management system risk management context of the organization territorial administration
Year of publication:2016
Page range:11 (311-321)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The aim of the article is to present theoretical the possibilities of applying SWOT analysisto fulfilling standardsof management controlsystem and requirements of standard ISO 9001:2015 Quality management systems, in territorial administration. Design/methodology/approach – Research methods applied in the paper: literature studying, analysis of law regulation and others related to the subject of the article, also there was used the author’s experience in cooperation with territorial administration units. Findings – The article contains characteristics of SWOT method and presents practical aspect applying SWOT analysis to realization of the fourmanagement controlsystem standards and several requirements of amended ISO 9001:2015 standard. Originality/value – Literature related to the subject of this paper, does not contain many examples of applying SWOT for purposes other than building strategies, practical instruction for territorial administration units, in which part of management system is possible to use SWOT technique.
Download file

Article file

Bibliography

1.Asejczyk-Woroniecka, M. (2015). Metody oceny systemu kontroli zarządczej na przykładzie wybranych jednostek samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, 2, 273–289.
2.Bober, J. (2015). Analiza Instytucjonalna gminy ocena realizacji standardów kontroli zarządcze. Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków. Pobrane z: http://pri.msap.pl/doki/publ/SWPZ_AIG_2015.pdf (15.06.2016).
3.COSO II Zarządzanie Ryzykiem Korporacyjnym – Zintegrowana Struktura Ramowa (2004). Warszawa: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej.
4.Daniluk, P. (2015). Bezpieczeństwo i zarządzanie. Analiza strategiczna. Warszawa: Difin.
5.Definicja audytu wewnętrznego, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego (2012). Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Pobrane z: https://www.iia.org.pl/sites/default/files/kodeks_etyki_standardy_aw.pdf (15.06.2016).
6.Doskonalenie organizacji publicznych poprze samoocenę. CAF 2013. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Pobrane z: http://www.eipa.eu/files/File/CAF/PL_CAF_2013.pdf (15.06.2016).
7.Encyklopedia zarządzania. Pobrane z: https://mfiles.pl/pl/index.php/Analiza_SWOT (7.06.2016).
8.Gawroński, H. (2010). Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych. Warszawa: Wolters Kluwer.
9.Gierszewska, G., Romanowska, M. (2009). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
10.Jastrzębska, M., Janowicz-Lomott, M., Łyskawa, K. (2014). Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego. Warszawa: Wolters Kluwer.
11.Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16.12.2009 w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Dz.Urz. Min. Fin nr 15, poz. 84.
12.Komunikat nr 3 Ministra Finansów z 16.02.2011 w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych. Dz.Urz. Min. Fin. nr 2, poz. 11.
13.Kumpiałowska, A. (2011). Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym. Ocena ryzyka w ramach kontroli zarządczej. Warszawa: Beck InfoBiznes.
14.Pierścionek, Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.
15.Polski Komitet Normalizacyjny (2012). Norma PN-ISO 31000:2012. Zarządzanie ryzykiem – Zasady i wytyczne. Warszawa.
16.Polski Komitet Normalizacyjny (2015). Norma PN-EN ISO 9001:2015. Systemy zarządzania jakością – Wymagania. Warszawa.
17.Sroślak, G., Kozieł, K., Krzyżanowski, J. (2004), Strategia gminy. Katowice: Wyd. AMR.
18.Standard zarządzania ryzykiem (2003). FERMA. Pobrane z: http://www.ferma.eu/app/uploads/2011/11/a-risk-management-standard-polish-version.pdf (15.06.2016).
19.Szewczuk, A. (2010). Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w świetle podatności na oddziaływania zjawisk ryzyka i niepewności. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 26.
20.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
21.Żabińska, T. (red.). (1997). Analiza strategiczna gminy na potrzeby wyboru strategii rozwoju, za pomocą analizy SWOT. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.