Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 6/2016

Year of publication:2016
# Title Page range Authors Actions
1.

Wykorzystanie sprawozdań finansowych w pomiarze dokonań jednostek sektora publicznego


(The Use of Financial Statements in Measurement of Public Sector Units Performance)
12 (11-22) Dorota Adamek-Hyska More
2.

Mierniki realizacji celów i zadań w jednostce budżetowej


(Measures of Objectives and Tasks in the Unit Budget)
12 (23-34) Ewa Wiktoria Babuśka More
3.

Efektywność realizacji zadań publicznych na przykładzie jednostki budżetowej


(The Efficiency of Public Tasks Realisation on the Example of Budgetary Unit)
8 (35-42) Adam Bujak More
4.

Uwarunkowania pomiaru efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego


(The Conditions of Measuring Local Government Units Expenditure Efficiency)
11 (43-53) Maria Jastrzębska More
5.

Rola komentarza zarządu w ujawnianiu modelu biznesu i sprawowaniu kontroli zarządczej


(The Role of the Management Commentary in Communicating the Business Model and Exerting Management Control)
11 (55-65) Mariusz Karwowski More
6.

Mierniki celów i zadań finansowych na potrzeby kontroli zarządczej


(Measures of Financial Objectives and Tasks for the Use of Management Control)
11 (67-77) Wanda Skoczylas More
7.

Efektywność kontroli zarządczej w świetle oświadczeń kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej


(The Effectiveness of Management Control From the Perspective of the Statements Collected by the Public Health Care Entities Directors)
12 (79-90) Aleksandra Szewieczek, Katarzyna Tkocz-Wolny More
8.

Wybrane aspekty pomiaru efektywności i skuteczności jednostki samorządu terytorialnego


(Selected Aspects of the Measuring Effectiveness Local Government Unit)
9 (91-99) Olga Szołno More
9.

Samoocena kontroli zarządczej jako praktyczny element zarządzania jednostką samorządu terytorialnego


(Self-assesment in Management Control as a Practical Element of Management of a Local Government Unit)
7 (103-109) Monika Krajewska More
10.

Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego przy wykorzystaniu metody PRI


(Evaluation of the Functioning of Management Control in Local Government Units Using the PRI Method)
13 (111-123) Iwona Majchrzak More
11.

Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w urzędach skarbowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem wyników kontroli NIK


(The Assessment of Management Control Functioning in Tax Offices)
13 (125-137) Małgorzata Makowiecka More
12.

Doskonalenie jakości samooceny audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych


(The Improving the Quality of the Self-assessment of the Internal Audit in the Public Finance Sector Units)
12 (139-150) Elżbieta Izabela Szczepankiewicz, Ewelina Młodzik More
13.

Niezależność audytora wewnętrznego według badań ankietowych


(Independence of the Interal Auditor – Survey Study)
9 (151-159) Beata Zaleska More
14.

Specyfika audytu wewnętrznego projektów finansowanych ze środków unijnych na przykładzie Funduszu Pomerania Sp. z o.o. inicjatywy JEREMIE


(Specific Nature of Internal Audit of Projects Funded From EU Funds With Example of the Fund Pomerania Sp. z o.o.)
10 (163-172) Magdalena Balcer, Andrzej Rochewicz More
15.

Outsourcing audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych – ujęcie praktyczne


(Outsourcing of Internal Audit in the Public Finance Sector Units – Practical Approach)
12 (173-184) Anna Bartoszewicz More
16.

Instytucje publiczne a obowiązek audytu wewnętrznego


(Public Institutions and the Obligation of Internal Audit)
9 (185-193) Monika Kaczurak-Kozak More
17.

Analiza zmian regulacji prawnych dotyczących audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych


(Analysis of Changes in Legal Regulations Concerning Internal Audit in the Public Finance Sector Units)
11 (195-205) Katarzyna Kostyk-Siekierska, Krzysztof Siekierski More
18.

Nadużycia i przestępstwa pracownicze jako przedmiot audytu wewnętrznego


(Frauds as a Subject of Internal Audit)
8 (207-214) Piotr Oleksyk More
19.

Proces inwentaryzacji w jednostce samorządu terytorialnego jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego – założenia organizacyjne


(The Process of Inventory in the Local Government Unit Subject to an Assessment of the Internal Audit – Organizational Assumptions)
14 (215-228) Piotr Sołtyk More
20.

Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce oświatowej na przykładzie samorządowego przedszkola w Słubicach


(Evaluation of Functioning of Management Control in a Public Kindergarten in Słubice)
11 (231-241) Dariusz Kotarski, Ireneusz Rosiek More
21.

Ewaluacja ryzyka w systemie kontroli zarządczej oświatowej jednostki budżetowej


(Evaluation of Risk in the Management Control System of the Educational Budget Unit)
11 (243-253) Justyna Łukomska-Szarek More
22.

Analiza ryzyka na potrzeby kontroli zarządczej w placówkach oświatowych


(The Assessing of Risk in Management Control of Educational Institutions)
11 (255-265) Anna Zbaraszewska More
23.

Rola i zadania audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych na przykładzie jednostki sektora administracji rządowej


(The Role and the Tasks of IT Security Audit on the Example of the Government Sector Unit)
11 (269-279) Sebastian Bartoszewicz, Anna Batosiewicz More
24.

Audyt technologiczny narzędziem oceny potencjału przedsiębiorstwa – wskazania metodyczne


(The Role and the Tasks of IT Security Audit on the Example of the Government Sector Unit)
11 (281-291) Edyta Bielińska-Dusza More
25.

Ocena użyteczności informacji sprawozdawczych


(Evaluation of the Usefulness of Accounting Information)
7 (293-299) Beata Iwasieczko More
26.

Elementy audytu bezpieczeństwa wydarzeń specjalnych na przykładzie Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży


(Elements of the Security Audit of Special Events on the Example of the NATO Summit and the World Youth Days)
7 (301-307) Marek Jasztal More
27.

Zastosowanie analizy SWOT w doskonaleniu zarządzania jednostkami administracji terytorialnej


(Applying the Swot Analysis in Improving the Management of Territorial Administration Units)
11 (311-321) Małgorzata Asejczyk-Woroniecka More
28.

Informacja sprawozdawcza o ryzyku działalności na przykładzie spółek sektora paliwowego


(Reporting Information on Risk Management on the Example of Fuel Sector Companies)
9 (323-331) Agnieszka Judkowiak, Krzysztof Dziadek More
29.

Balanced scorecard jako narzędzie oceny dokonań audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych


(Balanced Scorecard as a Instrument for Assessment of the Internal Audit in the Public Finance Sector Units)
14 (333-346) Bożena Nadolna More
30.

Etapy procesu innowacyjnego jako obszary ryzyka w audycie wewnętrznym


(The Stages of the Innovation Process as Risk Areas of Internal Audit)
13 (347-359) Katarzyna Piotrowska More